خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
فایل تحقیقات دانشجویی
<-BloTitle->
<-BloText->

پایان نامه رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 5405 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 171

پایان نامه رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

چكیده:

امروزه دانش به عنوان مهم‌ترین سرمایه، جایگزین سرمایه‌های مادی به ویژه در محیط رقابتی و فناوری ‌‌شده ‌است. لذا مفهوم سرمایه فكری كاربردی مهم و گسترده یافته ‌است. سرمایه فكری در مشتریان، فرایندها، اطلاعات، علامت تجاری، منابع انسانی و سیستم‌های سازمان متجلی می‌شود و نقش فزاینده‌ای در خلق مزیت‌های رقابتی پایدار ایفا می‌كند. از این رو هدف اصلی در این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در ابتدا متغیرهای پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته که جهت سنجش متغیر مستقل از مدل پالیک استفاده شده است و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین ، برای محاسبه متغیرهای پژوهش، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این د اده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار Spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی ، مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفتند. بنابراین 70 شرکت فعال بورسی به عنوان نمونه انتخابی در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون چندگانه برای فرضیه های اصلی صورت گرفته است. فرضیه اصلی اول که به بررسی رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های(1385 الی 1389) می پردازد از وجود رابطه معنادار بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک در بورس خبر می دهد. و در فرضیه اصلی دوم با در نظرگرفتن اندازه شرکت در فرضیه اصلی اول به این نتیجه رسیدیم که بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک با تأثیراندازه شرکت رابطه معنادار وجود ندارد. 

کلید واژه ها : سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه سختاری، سرمایه فیزیکی، ریسک سیستماتیک.

مقدمه:

یکی از مهمترین مشکلات سیستم های حسابداری سنتی ، ناتوانی آنها در سنجش و اندازه گیری و در نظر گرفتن شفاف سرمایه فکری شرکت ها به شمار می آید . اغلب این سیستم ها از نقش و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمان های عصر نوین غافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعی دارایی های نا مشهود در محاسباتشان قاصرند. به همین دلیل تمایل به سنجش و لحاظ کردن ارزش واقعی دارایی های  نا مشهود و دانش در صورتهای مالی شرکت ها بیش از پیش افزایش یافته است . در جوامع دانش محور کنونی ،بازده سرمایه فکری به کار گرفته شده اهمیت یافته است . 

قسمتی از متن

سرمایه فیزیکی

سرمایه فیزیکی دارایی تجدید پذیری است که آگاهانه ساخته دست انسان است. این ممکن است توسط یک ماشین تولید می شود، اما خواست به وجود عوامل اقتصادی و تولید شده است با استفاده از سایر شکلهای سرمایه، مواد، و خدمات کارگری. سرمایه فیزیکی، ممکن است به صورت محسوس و یا نامحسوس باشد.. تا همین اواخر، سرمایه گذاری در سرمایه ثابت بر اساس حساب های ملی به هزینه در موارد ملموس از جمله ساختمان ها و تجهیزات محدود شده بود که در سال 2001، هزینه های نرم افزار کامپیوتر از سرمایه گذاری در سرمایه ثابت را به لیست اضافه شده است.

سرمایه ارتباطی (مشتری یا خارجی) : سرمایه مشتری در برگیرنده ارزش فعلی و ارزش بالقوة آتی روابط سازمان با مشتریان می باشد . به همین دلیل عمدتا سرمایه مشتری در زمره دانش بازاریابی و روابط مشتری قرار می گیرد. از این رو این سرمایه شامل مواردی همچون : علائم تجاری، سهم بازار، اطلاعات مشتری، روابط با مشتریان، مراكز قابل دسترس مشتریان و قراردادهای تجاری می شود (بونتیس و دیگران، 2000)[1]. دانش یا ارزشی است که بین منابع خارجی سازمان مانند مشتریان، عرضه کنندگان کالا و خدمات، بستانکاران، شبکه ها و کانال های توزیع و ... ارتباط برقرار می کند(بوزولان و ریسری، 2003، 558-543)[2]. سرمایه مشتری که به عنوان پل و یا کاتالیزوری در فعالیت های سرمایه فکری محسوب   می شود، از ملزومات اصلی و تعیین کننده تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازار و در نتیجه عملکرد تجاری شرکت است.


[1]. Bontis,2000[2]. Bozzolan & Ricerri,2003,543-558

فهرست

چكیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: كلیات تحقیق 

 مقدمه. 4

1-1- بیان مسأله. 6

2-1- اهمیت و ضرورت پژوهش... 7

3-1- پیشینه پژوهش... 8

1-3-1- تحقیق های داخلی.. 8

2-3-1- تحقیق های خارجی.. 9

4-1- چارچوب نظری پژوهش... 10

5-1- مدل مفهومی پژوهش... 13

6-1- اهداف پژوهش... 13

7-1- سوال های پژوهش... 14

8-1- فرضیه های پژوهش... 15

9-1-متغییر های پژوهش... 15

10-1- روش پژوهش... 16

11-1 قلمرو پژوهش... 17

1-11-1-قلمرو مکانی پژوهش... 17

2-11-1- قلمرو زمانی پژوهش... 17

3-11-1- قلمرو موضوعی پژوهش... 17

12-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات... 17

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

 مقدمه. 23

1-2- بخش اول : ادبیات مربوط به سرمایه فکری.. 25

1-1-2- نظریه های مربوط به سرمایه فکری.. 25

2-1-2- تعاریف مختلف سرمایه فکری.. 26

3-1-2- مدل های طبقه بندی سرمایه فکری.. 30

1-3-1-2- ادوینسون و مالونه (1997) 31

1-3-1-2- سویبی (1997) 34

1-3-1-2-طبقه بندی نورتون و کاپلان(1992) 36

4-1-2- طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری.. 37

1-4-1-2- ارزش افزوده اقتصادی.. 37

2-4-1-2- کارت نمره متوازن. 38

3-4-1-2- ترازنامه نامرئی.. 38

4-4-1-2- کنترل دارایی های ناملموس... 39

5-4-1-2- روش جهت یابی تجاری اسکاندیا 39

6-4-1-2- شاخص سرمایه فکری.. 39

7-4-1-2- نرخ بازده دارایی ها 40

8-4-1-2- روش تشکیل سرمایه بازار. 40

9-4-1-2- کارگزار تکنولوژی.. 41

10-4-1-2- روش سرمایه فکری مستقیم. 41

11-4-1-2- روش های مالی و مراحل اندازه گیری مالی سرمایه فکری.. 41

12-4-1-2- مدل مدیریت سرمایه فکری.. 42

13-4-1-2- کیوتوبین.. 42

14-4-1-2- هوش سرمایه انسانی.. 43

15-4-1-2- مدل کارگزار فناوری.. 43

16-4-1-2- روش ارزشگذاری جامع. 43

5-1-2- ارزیابی تحلیلی - تطبیقی و مدل های سنجش سرمایه فکری.. 44

6-1-2- طبقه بندی شیوه اندازه گیری سرمایه فکری از دید کلینت و دارن. 46

1-6-1-2- روش های محاسبه مستقیم سرمایه فکری.. 46

2-6-1-2- روش های برآورد ارزش بازاری سرمایه 46

3-6-1-2- روش های برگشت دارایی ها 46

4-6-1-2- روش های کارت امتیاز. 47

7-1-2- نحوه محاسبه سرمایه فکری ( با استفاده از مدل پالیک ) شاخص های عملکرد مالی شرکت ها 47

1-7-1-2- محاسبه سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک... 47

2-2- بخش دوم : ادبیات مربوط به ریسک... 50

1-2-2- تعاریف مختلف ریسک: 50

2-2-2-انواع ریسک: 51

1-2-2-2- انواع ریسک : نگرش نظریه نوین پرتفوی(ریسک سیستماتیک ) 55

3-2- مدل مفهومی پژوهش... 57

4-2- سابقه مطالعات انجام شده 58

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

 مقدمه. 71

1-3- روش تحقیق.. 71

2-3- جامعه آماری پژوهش... 72

3-3 روش گرد آوری پژوهش... 73

4-3- روایی و پایایی پژوهش... 73

5-3- متغیرهای عملیاتی پژوهش... 74

6-3- ابزارگردآوری اطلاعات... 75

7-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش... 76

8-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها 83

1-8-3- تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی.. 85

2-8-3- آزمون همبستگی.. 86

3-8-3- رگرسیون چندگانه. 87

4-8-3- آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف) 87

5-8-3- آزمون خودهمبستگی (دوربین – واتسن) 87

6-8-3- چندهم خطی.. 88

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

 مقدمه‏ 90

1-4- شاخص های توصیفی متغیرها 90

2-4- آزمون فرضیه های پژوهش... 93

3-4- تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش... 94

1-3-4- بررسی فرض نرمال بودن متغیرها : 94

2-3-4- خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هر فرضیه به شرح زیر بیان می شود. 96

1-2-3-4- تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی اول. 96

2-2-3-4- آزمون فرضیه فرعی اول: 96

3-2-3-4- آزمون فرضیه فرعی دوم: 98

4-2-3-4- آزمون فرضیه فرعی سوم: 100

5-2-3-4- آزمون فرضیه اصلی اول: 105

6-2-4-4- فرضیه اصلی دوم : 110

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

 مقدمه. 114

1-5- ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 115

1-1-5- نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول : 115

2-1-5- نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم : 116

2-5- نتیجه گیری کلی پژوهش... 117

3-5- پیشنهادها 117

1-3-5- پیشنهاد مربوط به فرضیه اصلی اول : 118

2-3-5- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق.. 118

3-3-5- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی.. 120

4-5- محدودیت های تحقیق.. 121

پیوست ها

پیوست یک : نمونه آماری پژوهش... 123

پیوست دو : SPSS.. 125 

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 145

منابع لاتین: 148

چکیده انگلیسی: 152

دانلود پایان نامه رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران,

پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل

پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل

دانلود پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل

پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 392 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 150

پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل

چکیده: 

این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی  استان اردبیل تدوین گردیده است. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی و از نظر هدف تحقیق از نوع کاربردی است. روش جمع آوری داده ها میدانی و ابزار جمع آوری آن، پرسشنامه است. جامعه آماری این تحقیق را شرکت های تولیدی استان اردبیل به تعداد 1074 شرکت تشکیل داده اند و حجم نمونه نیز 94 شرکت برآورد شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS19 با استفاده از آزمون همبستگی، به دو روش توصیفی و استنباطی انجام گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که فرضیه اول یعنی وجود ارتباط بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی ، تایید شده است. در رابطه با فرضیه دوم نتایج حاکی از تایید این فرضیه است یعنی بین بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی رابطه وجود دارد. بررسی فرضیه سوم نشان می دهد که این فرضیه رد می شود یعنی بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی رابطه وجود ندارد. در رابطه با فرضیه چهارم نتایج حاکی از آن است که بین بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی ارتباط وجود دارد. 

کلمات کلیدی: سرمایه اجتماعی، عملکرد بازار، بعد ساختاری، بعد شناختی، بعد ارتیاطی

مقدمه

در دو دهه اخیر مفهوم سرمایه اجتماعی در زمیه ها و اشکال گوناگونش به عنوان یکی از کانونی ترین مفاهیم، ظهور و بروز یافته است، هر چند شور و شوق زیادی در بین صاحب نظران و پژوهشگران، مشابه چارچوب مفهومی و ابزار تحلیلی ایجاد کرد. لیکن نگرش ها، دیدگاه ها و انتظارات گوناگونی را نیز دامن زده است.

قسمتی از متن

سرمایه اجتماعی مفهومی چند بُعدی است، پژوهش های انجام شده پیرامون این مفهوم در صورتی حالت كامل و «معرف گونه»خواهد داشت كه به ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی و ارتباط میان ابعاد آن بپردازد. با مطالعه متون مختلف می توان سه بعد ساختاری و شناختی و ارتباطی را برای سرمایه اجتماعی بر شمرد. بُعد ساختاری سرمایه اجتماعی شامل قوانین انعطاف پذیر و شبكه های ارتباطی و بعد شناختی به اعتماد، همیاری و همكاری گروهی اعضاء درون یك سازمان و بعد ارتباطی به شبکه یا ارتباطات اجتماعی و روابط بین افراد و گروهها  اشاره دارد  (اندرو[1]،2007،ص12)


[1] - Andrews

ادبیات فراوانی حاکی از آن است که شرکت با ارائه ارزش برتر برای مشتری در مقایسه با رقبا، می تواند به مزیت های رقابتی دست یابد و عملکرد بازار خود را بهبود دهد (اسلاتر[1] و نارور[2]،1995؛ اولسون و همکاران، 2005). تحقیقات در زمینه معیارهای عملکرد بازار تایید می کند که سرمایه اجتماعی برای مشتریان با روش های مختلفی مانند افزایش درآمد از طریق حفظ مشتری و گفتار مثبت (روست و همکاران،2002)، افزایش سودآوری از طریق بالا بردن ارزش عمر مشتری (روست و همکاران،2004)، تاثیرگذاری بر رشد و فروش و سهم بازار از طریق بهبود نگرش مشتریان نسبت به برندها و محصولات شرکت و رضایت مشتری (روست و همکاران،2004)، می تواند عملکرد بازار شرکت را افزایش دهد (ترویلو و همکاران،2009).در واقع شرکت ها چنانچه به دنبال مزیت رقابتی و موفقیت های استراتژیک هستند باید بیش از رقیب برای مشتری ارزش بیافرینند. آنان با صرف سرمایه اجتماعی ، رضایت و وفاداری مشتریان را تصاحب خواهند کرد. همچنین توسعه سهم بازار و افزایش سودآوری و رشد فروش از تبعات طبیعی این حرکت خواهد بود(روست ،2004،ص16).


[1] - slater[2] - Narver

فهرست مطالب

عنوان                                                           صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

‌أ1-1)  مقدمه. 3

1-2) تعریف وبیان مساله. 4

1-3) اهمیت وضرورت تحقیق.. 7

1-4 )اهداف تحقیق.. 8

1-5 )فرضیه ی تحقیق.. 9

1-6) تعریف عملیاتی متغیرها و واژه‌ها 10

1-7) قلمرو تحقیق.. 13

1-7-1) قلمرو موضوعی: 13

1-7-2) قلمرو زمانی: 14

1-7-3) قلمرو مکانی : 14

فصل دوم: مبانی نظری پیشینه تحقیق.. 15

مقدمه 16

بخش اول: سرمایه اجتماعی: 18

2-1 )مفهوم سرمایه اجتماعی.. 19

2- 2 سرمایه اجتماعی از دیدگاه پیر بوردیو. 21

2-3- سرمایه اجتماعی از دیدگاه جیمزکلمن.. 23

2-4- سرمایه اجتماعی از دیدگاه رابرت پاتنام. 25

2-5- سیر تحول سرمایه اجتماعی.. 27

2-6- مدل های سرمایه اجتماعی.. 30

2-6-1- مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال. 30

2-6-2- مدل سرمایه اجتماعی و ایجاد ارزش تسای و گوشال (1998) 31

2-6-3- مدل سرمایه اجتماعی هدسون (2005) 32

2-7- ویژگی های کلیدی سرمایه اجتماعی.. 33

2-8-عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی.. 38

2-8-1-اعتماد اجتماعی 38

2-8-2 -انسجام اجتماعی 40

2-8-3 -مشارکت اجتماعی.. 43

2-9-اهمیت و مزایای سرمایه اجتماعی.. 47

2-10- ابعاد سرمایه اجتماعی براساس مدل ناهاپیت و گوشال. 48

2-10-1- بعد ساختاری.. 49

2-10-1-1- روابط شبکه ای.. 49

2-10-1-2-پیکربندی روابط شبکه ای.. 49

2-10-1-3- سازمان مناسب... 50

2-10-2- بعد شناختی.. 50

2-10-2-1-زبان و کدهای مشترك.. 50

2-10-2-2- حکایات مشترك.. 51

2-10-3- بعد  رابطه ای.. 51

2-10-3-1-اعتماد. 51

2-10-3-2- هنجارها 51

2-10-3-3-الزامات و انتظارات... 52

2-10-3-4- هویت... 52

2-11- اهمیت سرمایه اجتماعی در بحث های شرکت ها و  عملکرد بازار. 53

بخش دوم: عملکرد بازار. 54

2-2- مفهوم بازار. 55

2-3-سیر تحول عملكرد بازار. 56

2-4- رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار. 57

2-5- مدیریت ارتباط با مشتری.. 57

2-6-مدیریت دانایی ارتباط با مشتری.. 58

2-7-دستیابی به سهم بازار. 60

2-8-اهمیت کیفیت خدمات... 62

2-9-ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات در مدل سروکوال. 64

2-10- بدست آوردن و حفظ مشتری.. 66

2-11- شاخصهای سنجش عملکرد بازار. 67

2-12-ایجاد ارزش برای مشتری.. 68

2-13- تفاوت بین ارزش ادراکی و رضایت مشتری.. 68

2-14-رضایت مشتری، رمز بقا در بازار رقابتی.. 71

2-15-شناسائی توقعات مشتری.. 73

2-16-  طراحی کالا یا خدمت بر اساس توقعات و نیاز مشتری.. 73

2-17- ارائه خدمت بر اساس طراحی.. 74

2-18-مدیریت انتظارات مشتری.. 75

2-19- رضایت سنجی مشتری.. 75

2-20-معیارهای عملكرد شركت... 79

2-21- معیارهای مالی سنتی.. 80

2-21-1- بازده سرمایه گذاری.. 80

2-21-2- سود باقیمانده 80

2-21-3- بازده فروش... 80

2-21-4- سود هر سهم. 81

2-21-5- قیمت به سود هر سهم. 81

2-22- معیارهای مالی نوین.. 81

2-22-1- ارزش افزوده اقتصادی (EVA) 81

بخش سوم : یشینه تحقیقات انجام شده 83

2-3- پیشینه تحقیقات انجام شده 84

2-3-1-تحقیات داخلی.. 84

2-3-2-تحقیقات خارجی.. 85

فصل سوم: روش تحقیق.. 88

3-1)مقدمه. 89

3-2) روش تحقیق.. 90

3-3) مراحل اجرای پژوهش... 90

3-4) جامعه، نمونه و روش نمونه گیری.. 92

3-5) روش جمع آوری داده ها 94

3-6) ابزار جمع آوری داده ها 94

3-6-1) اجزای پرسشنامه. 96

3-6-2)  روایی و پایائی پرسشنامه. 97

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها 98

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات... 99

4-1) مقدمه: 100

4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی: 101

4-3) توصیف متغیر های تحقیق.. 103

4-4) آزمون فرضیات تحقیق: 108

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات... 112

5-1)مقدمه. 113

5-2) خلاصه تحقیق.. 114

5-3) نتایج آمار توصیفی.. 115

5-4 نتایج آمار استنباطی.. 118

5-5) محدودیت های تحقیق.. 120

5-6) پیشنهادات با توجه به فرضیه های تحقیق.. 121

5-7) پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 122

منابع و ماخذ. 124

دانلود پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل,

تاريخ : 10 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : حسین | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه

پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه

دانلود پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه

پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 1681 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 143

پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه

چکیده:

محیط روستایی از مهمترین دارایی های هر منطقه به شمار می آید و دلیلی برای آغاز بسیاری از سفرهای تفریحی و سفرهای یک روزه در سراسر جهان می باشد. که شکل گیری گونه های جدید گردشگری و تغییر در اشکال عرضه و تقاضای گردشکری بر اهمیت آن افزوده است. این افزایش تقاضا در دهه های اخیر با آسیب های محیطی و فرهنگی اجتماعی ناشی از بهره اقتصادی و تأثیرات ناشی از حضور گردشگران در محیط آسیب پذیر روستایی منجر به افزایش روز افزون توجه به مسائل پایداری توسعه در گردشگری روستایی گشته است.

با توجه به اهمیت موضوع توسعه پایدار گردشگری روستایی در این پژوهش بر آنیم که ببینیم آیا می توان با استفاده از سرمایه اجتماعی موجود در بین ساکنان روستا، دستیابی به توسعه پایدار گردشگری را تسهیل کرد و هزینه های لازم برای دستیابی به این هدف را کاهش داد.

در همین راستا روستای ابیانه به عنوان یکی از مقاصدی که در سال های اخیر با استقبال گسترده گردشگران رو به رو شده است اما متأسفانه به دلیل نبود برنامه ای منسجم برای توسعه پایدار گردشگری شاهد بروز آثار منفی اقتصادی و فرهنگی  بوده است، برای مطالعه انتخاب شد. جامعه آماری بر طبق سرشماری سال 1390 ، 294 نفر بودند که از این تعداد،  170 نفر به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند. ابزار به کار رفته در این پژوهش پرسشنامه بوده است و سوالات بر اساس طیف 5 تایی لیکرت سنجیده شدند. برای ارزیابی مدل پژوهش از               نرم افزارهای آماری لیزرل و SPSS استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بیشترین همبستگی بین شاخص همکاری سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار وجود دارد. در مجموع از تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت سرمایه اجتماعی بر دستیابی به توسعه پایدار گردشگری تأثیر دارد. 

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی[1]، توسعه پایدار گردشگری[2]، روستای ابیانه[3] 


[1] Social Capital[2] Tourism Sustainable Development[3] Abyaneh village

مقدمه

در عصر حاضر ،گردشگری و اقتصاد گردشگری در حال تبدیل شدن به یکی از سریع ترین صنایع رو به رشد جهان، ابزاری برای ایجاد درآمد ملی ،از اصلی ترین ارکان اقتصادی جهان و نیز از مفاهیم ، اشکال و ارکان توسعه پایدار قلمداد می شود.(راتناسوونگچی[1]، 1998، 2) این در حالی است که با آنکه مفاهیم توسعه پایدار از سال 1980 به بعد در نوشتارهای توسعه جهان به طور گسترده مورد توجه صاحبنظران واقع شده ،اما توجه به گردشگری پایدار از دهه 1960 با شناسایی تاثیر بالقوه گردشگری انبوه و توجه به تاثیر فعالیتهای گردشگری بر اقتصاد ،محیط زیست و فرهنگ مقاصد گردشگری (میزبان)،آغاز شد (چویی[2]، 2003، 7).  این روند در سال 1970 با شکل گیری و پیدایش مفهوم گردشگری سبز ادامه یافت و بیشتر بر حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی و سایر منابع گردشگری بر استفاده دائم نسل فعلی و نسل های آینده معطوف گردید.


[1] Rattanasuwongchai[2] Choi

بخشی از متن

سرمایه اجتماعی رسمی و غیر رسمی

بعضی شکل های سرمایه اجتماعی مانند سازمان های اولیاء و مربیان و یا اتحادیه های کارگری به طور رسمی سازمان یافته اند به نوعی که دارای مسؤولان مشخص، شرایط عضویت، وظایف، جلسات معین و مانند آن هستند. اما ترتیب دادن بازی های بسکتبال یا بازی های محل یا گروه هایی از دوستان که در یک رستوران غذا می خورند کاملا غیر رسمی است. هر دوی اینها شبکه هایی را تشکیل می دهند که ارتباط متقابل در آنها می تواند توسعه یابد و این ارتباطات می تواند نتایج خصوصی و عمومی متفاوتی را در بر داشته باشد (پوتنام، 2002، 12).

سرمایه اجتماعی متراکم و غیر متراکم

بعضی از شکل های سرمایه اجتماعی ، در هم پیچیده و چند رشته ای هستند، مثلا گروهی از کارکنان فولاد سازی که هر روز با هم در کارخانه کار می کنند. روزهای شنبه برای تفریح بیرون می روند و یکشنبه با هم به کلیسا می روند. اما سرمایه اجتماعی غیر متراکم نیز وجود دارد. این نوع سرمایه اجتماعی ، تقریبا رشته های نامرئی سرمایه اجتماعی است مثلا سلامی که افراد گاهی در صف سوپر مارکت با هم رد و بدل می کنند و یا روبه رو شدن احتمالی با شخص دیگری در آسانسور نوعی از سرمایه اجتماعی غیر متراکم را تشکیل می دهد. زیرا این شکل های کاملاً تصادفی از سرمایه اجتماعی می توانند شکل های خاصی از روابط دو جانبه را ترغیب کند. تجربه نشان داده است که فقط سرتکان دادن برای یک غریبه محبت را افزایش می دهد و موجب می شود که در هنگام بروز حادثه، دیگران به کمک ما بشتابند. به عبارت دیگر، پیوندی ظریف و تک رشته ای که از پیوند بین بستگان نزدیک متفاوت است، می تواند نمونه ای از شبکه اجتماعی غیر متراکم را تشکیل دهد ( پوتنام ، 2002، 12). 

فهرست موضوعات

صفحه

 

عنوان

 

فصل اول:کلیات تحقیق

 

1

1-1-مقدمه

2

2-1-بیان مساله

3

3-1-اهمیت و ضرورت موضوع

4

4-1- گزاره‌های تحقیق

4

1-4-1-پرسش‌های اصلی

4

2-4-1-فرضیه‌های تحقیق

4

1-2-4-1-فرضیه‌های اصلی

4

2-2-4-1-فرضیه‌های فرعی

4

5-1-هدف‌های تحقیق

5

6-1-روش کلی تحقیق

5

7-1-قلمرو مکانی جامعه تحقیق

5

8-1-قلمرو زمانی تحقیق

5

9-1-روش‌های نمونه گیری و تخمین حجم جامعه

5

10-1-روش‌های گردآوری داده‌ها و ابزار مورد استفاده آنها

6

11-1-روش‌های تحلیل داده‌ها

6

12-1-موانع و محدودیت‌های تحقیق

7

13-1-چارچوب کلان نظری

8

14-1نقشه راه                                                          

9

15-1-شرح واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق

 

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق

 

10

1-2- مقدمه

10

2-2-بخش اول: سرمایه اجتماعی

19

1-2-2-تاریخچه سرمایه اجتماعی

19

2-2-2- ماهیت سرمایه اجتماعی

21

3-2-2-انواع سرمایه اجتماعی

22

1-3-2-2- سرمایه اجتماعی رسمی و غیر رسمی

22

2-3-2-2- سرمایه اجتماعی متراکم و غیر متراکم

22

3-3-2-2- سرمایه اجتماعی درون نگر و برون نگر

23

4-3-2-2- سرمایه اجتماعی گسسته و پیوسته

24

5-3-2-2- سرمایه اجتماعی زنجیره ای

24

25

26

27

27

28

30

31

31

32

32

 

 

4-2-2- سطوح خرد و کلان سرمایه اجتماعی                                                                                   

5-2-2- مؤلفه های سرمایه اجتماعی                                                                                                  

6-2-2- منابع سازنده سرمایه اجتماعی

7-2-2-قالب و ظرف شکل گیری سرمایه اجتماعی

8-2-2-نتایج و آثار وجود سرمایه اجتماعی

1-8-2-2-اثرات مثبت سرمایه اجتماعی

2-8-2-2- اثرات منفی سرمایه اجتماعی

9-2-2- نظریه های سرمایه اجتماعی

1-9-2-2- نظریه سرمایه اجتماعی جیمز کلمن

2-9-2-2- نظریه بوردیو

3-9-2-2- نظریه رابرت دی پوتنام                                   

 

33

3-2-بخش دوم: توسعه پایدار گردشگری

34

36

1-3-2-ابعاد توسعه پایدار

2-3-2- اصول گردشگری پایدار

38

40

42

3-3-2-ابعاد گردشگری پایدار                               

4-2- بخش سوم : رابطه توسعه پایدار گردشگری و سرمایه اجتماعی

5-2- پیشینه تحقیق

 

 

فصل سوم: روش تحقیق

 

45

1-3- مقدمه

45

2-3- روش تحقیق

45

3-3- جامعه آماری و ویژگی‌های آن

45

4-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری

46

5-3- متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق

47

6-3- سوالات و فرضیات تحقیق

47

7-3- ابزار گردآوری داده‌ها

47

8-3- تخصیص سوالات پرسش نامه

48

9-3- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده‌ها

48

1-9-3- روایی پرسش نامه

49

2-9-3- پایایی پرسش نامه

49

1-2-9-3- ضریب آلفای کرونباخ

50

10-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

50

1 -10-3-آزمون رگرسیون خطی ساده با‌ نرم افزار SPSS19

50

2-10-3- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول با‌نرم افزار LISREL8.8

51

3-10-3-تحلیل مدل معادلات ساختاری با‌نرم افزار LISREL8.8

52

4-10-3-شاخص‌های نکوئی‌برازش

53

11-3-جمع بندی فصل سوم

 

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

54

1-4-مقدمه

54

2-4-آمارتوصیفی

54

1-2-4-تحلیل وضعیت جامعه پاسخ گویان تحقیق

55

1-1-2-4-جنسیت

55

2-1-2-4- سن  

56

3-1-2-4-فعالیت اصلی

57

4-1-2-4- تحصیلات

59

5-1-2-4- فعالیت در بخش گردشگری

60

6- 1- 2-4- میزان در آمد حاصل از گردشگری

61

7-1- 2-4-نوع فعالیت در بخش گردشگری

63

3-4- آمار استنباطی

63

1-3-4-آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش

63

2-3-4- آزمون فرضیات فرعی پژوهش با استفاده از روش رگرسیون خطی ساده

65

3-3-4- رتبه بندی روابط میان متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش

66

4-3-4- تحلیل عاملی تاییدی  گویه‌ها و شاخص‌های پژوهش

82

5-3-4- سهم و رتبه هرشاخص و الویت بندی آنها

82

6-3-4- مدل سازی معادلات ساختاری

84

7-3-4- برازش مدل مفهومی پژوهش

84

8-3-4- مدل مفهومی پژوهش بعد از‌بررسی

85

9-3-4- پاسخ به فرضیه‌های  اصلی پژوهش‌بر‌اساس روش معادلات ساختاری

 

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

 

86

1-5-مقدمه

86

2-5-بررسی نتایج فرضیه‌ها و آزمون‌های آماری

86

1-2-5-بخش اول: نتایج مرتبط با‌ سرمایه اجتماعی در روستای ابیانه

87

2-2-5-بخش دوم : نتایج مرتبط با‌ توسعه پایدار در روستای ابیانه

87

3-2-5-بخش سوم: نتایج مرتبط با‌ رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار

87

3-5-بررسی نتایج فرضیات فرعی پژوهش

87

4-5- -بررسی نتایج فرضیه اصلی

89

5-5-نتیجه گیری نهایی

89

6-5-جنبه‌های نوآوری پژوهش

91

7-5-محدودیت‌های تحقیق

91

8-5-ارائه پیشنهادبه مدیران‌بر‌مبنای یافته‌های تحقیق

91

9-5-ارائه پیشنهادها‌برای تحقیقات آتی

92

6- منابع و مآخذ

93

7- پیوست‌ها

i

1-7- پرسش نامه های پژوهش  

v

2-7-خروجی نرم افزارهای آماری SPSS  و LISREL

دانلود پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه,

پایان نامه بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی در ادارات دولتی شهرستان نطنز

پایان نامه بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی در ادارات دولتی شهرستان نطنز

دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی در ادارات دولتی شهرستان نطنز

پایان نامه بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی در ادارات دولتی شهرستان نطنز
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 350 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 134

پایان نامه بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی در ادارات دولتی شهرستان نطنز

چکیده

یكی از روندهای مهم كسب وكار و مدیریت در قرن 21 كه از اواسط دهه 90 به طور جدی مطرح شده است، تمركز بر معنویت كاركنان در سازمان ها می باشد. پایبندی خدمتگزاران بخش عمومی به اخلاقیات و تبلور این تعهد در رفتارهای آنها، موجب توسعه سرمایه اجتماعی می شود؛ یعنی مدیرانی كه اصول اخلاقی را در عملكردها وتصمیم های سازمانی به كار می گیرند، با توسعه روابط مبتنی بر اخلاقیات، سرمایه اجتماعی ایجاد می كنند. بنابراین در این تحقیق قصد دارد رابطه میان معنویت در محیط کار با سرمایه اجتماعی را در ادارات دولتی شهرستان نطنز مورد آزمون قرار دهد. بدین منظور تعداد 250 نفر از کارکنان ادارات مزبور به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. به منظور بررسی وجود ارتباط میان متغیرهای تحقیق ابتدا از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده گردیده و درصورت وجود رابطه معنی دار، رابطه علّی میان آنها از طریق رگرسیون آزمون گردید. یافته ها نشان می دهد، میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی و ابعاد سه گانه(ساختاری، رابطه ای و شناختی) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

مقدمه

دردیدگاه¬های سنتی مدیریت، سرمایه های اقتصادی، فیزیكی، و نیروی انسانی مهمترین نقش را در توسعه ایفا می¬كردند؛  برای  توسعه در عصر حاضر به سرمایه اجتماعی بیشتر از سرمایه اقتصادی ، فیزیکی و انسانی نیازمندیم. زیرا بدون این سرمایه استفاده بهینه از دیگر سرمایه¬ها امکان¬پذیر نیست. در جامعه¬ای که فاقد سرمایه اجتماعی کافی است به احتمال زیاد سایر سرمایه¬ها تلف می¬شوند. از این رو است که موضوع سرمایه اجتماعی محور اصلی مدیریت در سازمان¬ها محسوب شده و مدیرانی موفق قلمداد می¬شوند که بتوانند در ارتباط با جامعه به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتری نائل شوند.

بخشی از متن

سرمایه اجتماعی:

ارزش آن جنبه از ساختار اجتماعی است که به عنوان منابعی در اختیار اعضا قرار می گیرد تا بتوانند به اهداف و منافع خود دست یابند (Coleman, 1990). ‍‍‍‍‍‍

بعد ساختاری:شامل پیوندهای موجود در شبكه، شكل و تركیب شبكه و تناسب سازمانی می‌شود

بعد ارتباطی: این بعد شامل اعتماد، هنجارها، تعهدات وهویت می‌شود.                                

بعد شناختی: زبان و كدهای مشترك و روایت‌های مشترك این بعد در رابطه با پدیده هایی نظیر ارزشها، نگرشها، تعهدات، مشاركت و اعتماد موجود در سیستم می باشد (Nahapiet & Ghoshal,1998:251)

معنویت در محیط کار:

درك و شناسایی اینكه بعدی از زندگی كاركنان درونی و باطنی است كه این بعد قابل پرورش است و به واسطه انجام كارهای با معنا در زندگی افزایش می یابد. (Ashmos and Duchon, 2000)

فهرست موضوعی                                       شماره صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله پژوهش... 3

1-3- اهداف تحقیق.. 5

1-4- اهمیت موضوع پژوهش و انگیزه انتخاب آن. 6

1-5- سوال­ها و فرضیه­های پژوهش... 8

1-5-1-سوال اصلی  8

1-5-2-سوال های فرعی.. 8

1-5-3-فرضیه اهم  8

1-5-4-فرضیه­های اخص.... 9

1-6- مدل مفهومی تحقیق.. 9

1-7- تعریف­های عملیاتی متغیرها و  واژه­های کلیدی.. 10

1-8- روش تحقیق.. 10

1-9- قلمرو تحقیق.. 11

1-10- جامعه آماری و حجم نمونه. 11

1-11- برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری: 11

فصل دوم: مروری بر مبانی نظری تحقیق.. 13

2-1- مقدمه. 14

2-2- سرمایه اجتماعی.. 14

2-2-1-  سرمایه اجتماعی از دیدگاه بوردیو. 16

2-2-2-  سرمایه اجتماعی از دیدگاه كلمن.. 16

2-2-3-  سرمایه اجتماعی از دیدگاه پوتنام. 17

2-2-4-  تمایزات بر مبنای سطح تحلیل.. 18

2-2-5-  تمایزات بر مبنای كاربردهای هنجاری.. 19

2-2-6-  تمایزات بر اساس مزایای اصلی در مقابل مزایای ثانویه. 19

2-2-7-  سرمایه اجتماعی در حوزه سازمان و مدیریت... 23

2-2-8-  ابعاد سرمایه اجتماعی سازمانی.. 25

2-2-9-  سازه های اندازه گیری.. 33

2-2-10- الگوهایی برای تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی.. 33

2-2-11- نقش سرمایه انسانی و افراد در سرمایه اجتماعی سازمان. 35

2-2-12- ویژگی‌های سرمایه ‌اجتماعی.. 39

2-2-13- راههای ایجاد و حفظ سرمایه اجتماعی در سازمان. 41

2-2-14- مزایای سرمایه اجتماعی.. 43

2-2-15- هزینه‌های بالقوه سرمایه اجتماعی.. 45

2-3- معنویت در محیط كار. 46

2-3-1-  نیازهای معنوی كاركنان و ظهورپارادایم معنویت در محیط کار. 49

2-3-2-  تعاریف و دیدگاه‌های معنویت و معنویت در محیط کار. 51

2-3-3-  رویکرد درون‌گرا / متافیزیکی.. 53

2-3-4-  رویکرد دینی.. 53

2-3-5-  رویکرد اگزیستانسیالیستی / سکولار. 54

2-3-6-  رویکرد مخالفان معنویت... 55

2-3-7-  مباحثی درباره روش تحقیق در زمینه معنویت در محیط کار. 55

2-3-8-  مزایای معنویت در محیط کار. 57

2-3-9-  مفهوم‌سازی معنویت در محیط كار. 58

2-3-10- رفتار شهروندی سازمانی و معنویت محیط كاری.. 60

2-4- پیشینه تحقیقات... 62

2-4-1-  تحقیقات صورت گرفته در خصوص سرمایه اجتماعی.. 62

2-4-2-  مطالعات صورت گرفته در خصوص معنویت در محیط کاری.. 65

فصل سوم: روش تحقیق.. 68

3-1- مقدمه. 69

3-2- روش تحقیق.. 69

3-3- متغیرها و شاخص های تحقیق.. 71

3-4- قلمرو مکانی پژوهش... 71

3-5- قلمرو زمانی پژوهش... 71

3-6- قلمرو موضوعی پژوهش... 71

3-7- جامعه آماری پژوهش... 71

3-8- حجم نمونه و روش نمونه­گیری.. 71

3-9- ابزار جمع‌آوری اطلاعات... 72

3-10- روایی و پایایی پرسشنامه ها 74

3-10-1-تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه­ها 74

3-10-2- تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه. 76

3-11- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات... 76

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 79

4-1- مقدمه.... 80

4-2- آمار توصیفی.. 81

4-2-1- آمار توصیفی بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی.. 81

4-2-2- آمار توصیفی متغیر های پژوهش... 85

4-3- آزمون فرضیه های تحقیق.. 86

4-3-1-  آزمون فرضیه اهم. 86

4-3-2-  آزمون فرضیه اخص اول. 87

4-3-3-  آزمون فرضیه اخص دوم. 88

4-3-4-  آزمون فرضیه اخص سوم. 89

4-4- آزمون رگرسیون. 91

4-4-1-  فرضیه اهم. 92

4-4-2-  فرضیه اخص اول. 93

4-4-3-  فرضیه اخص دوم. 94

4-4-4-  فرضیه اخص سوم. 96

4-5- آزمون فریدمن.. 97

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 99

5-1- مقدمه. 100

5-2- نتیجه گیری براساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها 102

5-2-1- فرضیه اهم. 102

5-2-2- فرضیه اخص اول. 103

5-2-3- فرضیه فرعی دوم. 105

5-2-4- فرضیه فرعی سوم. 107

5-3- پیشنهادات برای محققان آینده 108

منابع و مواخذ. 109

منابع فارسی.. 110

منابع لاتین  111

دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی در ادارات دولتی شهرستان نطنز


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی در ادارات دولتی شهرستان نطنز,

تاريخ : 10 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : حسین | بازدید : <-PostHit->
گزارش کارآموزی در شركت سرمایه گذاری توسعه معادن

گزارش کارآموزی در شركت سرمایه گذاری توسعه معادن

دانلود گزارش کارآموزی در شركت سرمایه گذاری توسعه معادن

گزارش کارآموزی در شركت سرمایه گذاری توسعه معادن
دسته بندی گزارش کار آموزی و کارورزی
فرمت فایل doc
حجم فایل 112 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 57

گزارش کارآموزی در شركت سرمایه گذاری توسعه معادن

مرمریت یك سنگ دگرگونی به شمار‌می‌رود كه طیّ میلیون‌ها سال تحمّل فشار و حرارت بوجود آمده است. از بقایای معادن قدیمی كه دركردستان یافت می‌شود. یك معدن مرمریت نیز وجود دارد كه شاید قدمتی بیش از 500 سال داشته باشد. نیاز امروزه جوامع بشری به این گونه‌ سنگ‌های تزئینی باعث شده كه بازار خوبی برای آن‌ها فراهم باشد و متعاقب آن اكتشاف و استخراج بیشتری برای این سنگ صورت پذیرد. در ابتدا این سنگ‌ها به روش انفجاری استخراج می‌شدند، امّا اكنون با توجه به پیشرفت در علوم و صنایع مختلف روش‌های نوین‌تری مانند استفاده از دستگاه‌های حفاری و دستگاه سیم برش به‌كار می‌رود.

معادن مرمریت نیز بسان گذشته دارای سادگی در اكتشاف و استخراج نیستند. چه بسا معادنی كه به ظاهر، از نظر مسایل اكتشافی و ذخایر سنگی غنی بوده‌اند اما بعد از چند سال استخراج از آن‌ها متوقف شده و باعث ورشكسته شدن افراد و شركت‌ها شده‌اند.

بنابراین برای این‌كه بتوان یك معدن مرمریت خوب را شناسایی و اكتشاف و سپس استخراج نمود نیاز به یك تجربة گرانبها الزامی است. برای این‌كه یك معدن مرمریت و یا به‌طور كلی هرمعدنی عملكرد خوبی داشته باشد، باید هماهنگی خاصّی بین همة اجزا موجود در معدن اعم از بخش‌های اكتشاف و استخراج، كاركنان و ماشین‌آلات و كارگران وجود داشته باشد. شاید عملكرد بد یكی از این اجزاء دركلّ معدن اثر منفی گذاشته و باعث كاهش بازدهی معدن شود. پس وجود یك گروه آماده و هماهنگ درهر معدن ضروری به نظر می‌رسد. به هرحال می‌توان با بررسی اجزاء‌یك معدن و تشریح وظایف هر قسمت از معدن و چگونگی ایجاد رابطه در بخش‌های مختلف معدن به یك نتیجه‌گیری كلی در بحث عملكرد كل معدن رسید.

گرانیت سنگی آذرین اسیدی است و از معروف‌ترین و پر استفاده‌ترین سنگ‌ها به‌شمار می‌رود . گرانیت سنگی دانه درشت است و ابعاد دانه‌ها مساوی است. معمولاً دارای كوارتز فراوانی است و فلدسپات‌های زیادی هم دارد كه مقدار ارتوز ازپلاژیوكلازها بیش‌تر است. معمولاً دارای مسكویت یا بیوتیت است و مقداری هورنبلند و گاهی هم پیروكسن در آن وجود دارد. رنگ آن معمولاً روشن است ولی رنگ‌های تیره در آن دیده می‌شود معمولاً به‌رنگ‌های صورتی، سفید، خاكستری روشن، سیاه و سبز دیده می‌شود و ممكن است بلورین یا شیشه‌ای باشد و تركیبی شبیه‌ به گرانوریوریت دارد. گرانیت در استان كردستان نزدیك به 15 سال است كه مورد اكتشاف و بهره‌برداری قرار گرفته است و قبل از آن نسبت به چگونگی استخراج آن و اقتصادی بودن استخراج آن به علت پراكندگی و تكنونیزه بودن تردید‌هایی وجود داشت! امّا با گذشت چند سال و تمركز بیشتر بر روی آن ارزش آن بیش‌ از گذشته نمایان شد. در گذشته گرانیت در این منطقه از كشور تحت تأثیر معادن دیگر از جمله معادن سنگ مرمر و مرمریت و پوكه معدنی و معدن طلا قرار داشت اما در سالیان اخیر به علت اكتشاف عناصر كمیاب و استراتژیك در آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین برای مصارف ساختمانی، از نظر اقتصادی مناسب نیست. چون این گرانیت از نوع گرانیت‌های دگرسان شده را پاكی وی به شمار می‌رود یك گرانیت مولد محسوب می‌شود و كانی‌سازی و تمركز عناصر اقتصادی در آن وجود دارد.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

بخش اول مرمریت

1

مقدمه

2

فصل اول: مشخصات معدن (شامل مشخصات: جغرافیایی – بهره بردار و تاریخچه معدن)

5

فصل دوم: زمین شناسی و مختصات كانسار و مادة معدنی و طرحهای اكتشافی

8

فصل سوم: مشخصات استخراجی معدن

13

فصل چهارم: حفاری و آتشباری

15

فصل پنجم: كارهای جانبی شامل (نگهداری – بارگیری و حمل و نقل – تهویه و آبكشی)

17

فصل ششم: ایمنی در معدنی

22

فصل هفتم: خدمات فنی و تأسیسات معدن

26

فصل هشتم: مدیریت و اقتصاد معدن

32

فصل نهم: نتایج و پیشنهادات - گزارشات و مراجع

34

بخش دوم: گرانیت

40

فصل دهم: مشخصات معدن (شامل مشخصات: جغرافیایی – بهره بردار و تاریخچة معدن)

41

فصل یازدهم: زمین شناسی و مختصات كانسار و مادة معدنی و طرحهای اكتشافی

43

فصل دوازدهم: مشخصات استخراجی معدن و حفاری و آتشباری

46

فصل سیزدهم: كارهای جانبی شامل (نگهداری – بارگیری و حمل و نقل – تهویه و آبكشی)

48

فصل چهاردهم: ایمنی در معدن و خدمات فنی و تأسیسات معدن

52

فصل پانزدهم: مدیریت و اقتصاد معدن

56

فصل شانزدهم: نتایج و پیشنهادات

58

 

دانلود گزارش کارآموزی در شركت سرمایه گذاری توسعه معادن


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
گزارش کارآموزی در شركت سرمایه گذاری توسعه معادن,

تاريخ : 10 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : حسین | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی نقش سرمایه فكری بر بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

پایان نامه بررسی نقش سرمایه فكری بر بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

دانلود پایان نامه بررسی نقش سرمایه فكری بر بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

پایان نامه بررسی نقش سرمایه فكری بر بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 568 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 114

پایان نامه بررسی نقش سرمایه فكری بر بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

چکیده

هدف این تحقیق بررسی اثرات ابعاد سرمایه فکری بر افزایش میزان بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی استان اصفهان می باشد. روش انجام تحقیق حاضر به صورت توصیفی- همبستگی بوده است و آزمون فرضیات با روش همبستگی و نرم‌افزار SPSS نسخه 19 صورت گرفته است.  قلمرو مکانی این تحقیق شرکت ها و نمایندگی های بیمه خصوصی استان اصفهان در بازه ی زمانی بهار و تابستان 1392 می باشد که با توجه به حجم جامعه 600 نفری، 255 آزمودنی به روش تصادفی طبقه ای برای انجام تحلیل های آماری انتخاب شدند. روایی و پایایی پرسش نامه ارزیابی سرمایه فکری، که توسط بونتیس ساخته شده است و پرسش نامه بازارگرایی که توسط نارور و اسلیتر ارائه شده است ، هر دو مورد تایید قرار گرفتند.

نتایج تحقیق در دوبخش آمار توصیفی و استنباطی ارائه شد که در بخش آمار توصیفی ، اعضای نمونه آماری را بر حسب میزان سن ، جنسیت، سطح تحصیلات، سابقه خدمت و نوع شرکت به تفصیل ذکر شدند و در بخش آمار استنباطی ، نتایج تحقیق با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که رابطه مستقیمی بین ابعاد مختلف سرمایه فکری و بازارگرایی شرکت های بیمه وجود دارد و نیز آزمون های تحلیل واریانس فریدمن نشان داد که بعد مشتری سرمایه فکری از دیگر ابعاد سرمایه فکری میانگین بالاتری دارد. و در آخر بر اساس نتایج آزمون های آماری مذکور پیشنهاداتی به شرکت های خصوصی بیمه استان اصفهان و سایر ارگان های مشابه ارائه گردید.

واژگان کلیدی: سرمایه فکری، بازارگرایی ، بعد انسانی، بعد مشتری، بعد ساختاری

مقدمه :

در دنیای امروز که فضای تجاری بیشتراز گذشته رقابتی وغیرقابل پیش بینی شده ، شرکت ها برای ماندگاری و حصول به اهداف تجاری ناچار به استفاده از رویکردهای متعالی و توسعه شایستگی ها و قابلیت های خود در مواجهه با عدم اطمینان هستند. بازارگرایی  که رویکردی عملیاتی به دید گاه بازاریابی در عملیات و فعالیتهای شرکت است. در2 دهه گذشته از استقبال بسیاری در بین پژوهشگران و اندیشمندان بازاریابی و اندیشمندان بازاریابی و مدیران شرکت ها برخوردار شده و در پژوهش های متفاوتی رابطه آن با سرمایه های فکری و انسانی با حضور یا عدم حضور متغیرهای واسطه و میانجی برسی شده است. اما بر اساس تعریفی غیر آکادمیک؛ یک شرکت بازارگرا، شرکتی است که فعالیت ها، و خدمات خود را با توجه به نیازها و الزامات مشتریانش سازماندهی می نماید . در مقابل اینگونه  شرکت ها، یک شرکت محصول گرا جالب توجه و مهیجی را تولید کرده و به دنبال تحریک علاقمندی وتوجه چرخهٔ عرضه و تقاضا برای این محصولات و خدمات میباشد . 

بخشی از متن

مروری بربازارگرایی:

مفهوم بازارگرایی از فلسفه مدیریتی که به «مفهوم بازاریابی»[1] مشهوربود،ریشه گرفته است .این فلسفه سنگ بنای رشته ی بازاریابی بوده است ؛ همانطوری که پیتردراکربازاریابی را بدینگونه معرفی می نماید:«مشاهده ی کلیت یک تجارت را از نقطه نظر نتایج نهایی اش که این نتایج نهایی همان مشتریان می باشند»[2] وهمچنین اظهار می‌دارد که :«تنها یک تعریف از مقصود یک تجارت وجود دارد:خلق مشتری »[3]. در طول سالیان مختلف تئوری پیش فرض بازاریابی شرکت‌ها، فلسفه‌ی بازاریابی بوده است ومحققان بدنبال اثبات ارتباط سطوح متفاوت عملکرد شرکت بادر درجات مختلف بازارگرایی بوده اند،(Hurley & Hult,1998) (Jawirski & kohli,1996) (slater & narver,Marketorientation and  Learning organization,1995) (wren,1997).  این ایده ی مرتبط بودن سطوح مختلف عملکردد باسطوح مختلف بازارگرایی شرکت ها ،چندین نسل از مدیران شرکت ها را تحت تاثیر قرارداده است وتا به امروز یکی از تاثیر گذارترین مفاهیم بازاریابی بوده است .بالین حال هیچ گونه تحقیقات رسمی تا زمان «بازخوانی» آکادمیک این مفهوم انجام نگرفته بود.


[1] Marketing  concept[2] Market – based[3] Market-Driven        

رویکرپردازش اطلاعات کوهلی وجاورسکی:

دیدگاه های کوهلی و جاورسکی دررابطه با پیاده سازی بازارگرای برگرفته از تعریفی می باشد که آنها از بازارگرایی به عنوان «تولید هوشمند ی بازاردرسطح کل شرکت مربوط به نیازهای جاری وآتی مشتریان ،انتشاراین هوشمندی دربین همه ی بخش ها و پاسخگویی و عکس المل نشان دادن کل مجموعه ی شرکت به هوشمند »(Kohli & Jaworsky, 1990, p. 6) دارند. الزامات مدیریتی این تعریف در مقاله ی بعد ی آنها (Jaworski & Kohli, 1993, p. 54)  به تفضیل شرح داده شده است وبیان شده است : «پاسخگویی وعکس العمل نشان دادن ازدو دسته ازفعا لیت ها تشکیل شده است: طراحی پاسخ (استفاده ازهوشمندی بازاربرای توسعه ی طرح ها) و پیاده سازی پاسخ (اجرای این چنین طرح هایی)». مطالعه ی اکتشافی قبلی آنها منجربه توصیه هایی روشن جهت پیاده سازی بازارگرایی شده بود، (Kohli & Jaworsky, 1990). این محققان بعضی از پیش نیازهای بازارگرایی (مخصوصا تعهد مدیریت ارشد، پویایی های بین بخشی و بین وظیفه ای، ساختارها و سیستم های سازمانی) را که در مقاله ی فوق الذکر بیان شده بود را شناسایی کردند و استدلال نمودند ازآنجا که بعضی از عوامل در کنترل واختیار مدیریت ارشد می باشد ،مداخله های مدیریتی می تواند منجر به ایجاد بازارگرایی شود .پیش از هرکاری ، مدیریت ارشد باید تعهد به بازارگرایی را به کارکنان پایین دستی انتقال دهند. کارکنان پایین دستی نیز باید شاهد رفتارها و تخصیص منابعی در جهت انعکاس این تعهد باشند .

  رویکرد قابلیت های دی :

دی ، رویکرد قابلیت های خود را درسه مقاله جداگانه تدوین نمود. دراولین اثر، نگرش دی 1990 به بازارگرایی، به عنوان عرضه و نمایش مهارت های برتر برای فهم و پاسخگویی بهتر به مشتریان ، منجر به برنامه ای چهارمرحله ای جهت اقدامات و دستکاری های مدیریتی گردید. این اقدامات بروی همسو  نمودن استراتژی، ساختار،کارکنان وبرنامه ها و همچنین بروی بازطراحی سنجه های عملکرد برای تشویق وپاداش دهی به رفتارهای بازارگرا متمرکزبودند.

رویکرد رفتارمدیریت هریس(Harris1996-1998) وهمکاران:

پس ازیک دوره اولیه ی ترجیح تعریف کوهلی وجاورسکی ازبازارگرایی ،هریس وهمکاران برنقش تغییرفرهنگی درپیاده سازی بازارگرایی متمرکز شدند.بااستفاده ازسازمان های خرده فروشی بعنوان زمینه ی تجربی تحقیقات ،نتایج ارزشمندی درباره ی موانع موجود برسرراه پیاده سازی بازارگرایی حاصل گردید، (Harris, 2000) (Harris & Ogbonna, 2000). پس از ایت تحقیقات، نتایج آن با مطالعات تجربی دیگری که بروی فرآیند بازارگرا ترشدن انجام گرفت ،تکمیل شد، (Harris L. , 2002a) (Harris & Ogbonna, 2001a) (Harris & Piercy, 1999). در این تحقیقات ، رفتارمدیریت بعنوان یک عامل بسیار حائزاهمیت درفرآیند پیاده سازی شناسایی شد. رفتارهای سیاسی ، رسمی شده و پرتضاد ، بعنوان رفتارهای که دارای اثرمنفی بروی بارازگرایی می باشند ،شناخته شد ، حال آنکه ارتباطات عمودی ، اثر مثبتی بروی بازارگرایی داشت. طبق نتایج این تحقیقات ، سبک های رهبری مشارکتی وحمایتی برای پیاده سازی بازارگرایی مساعدهستند و لازم است که از سبک رهبری دستوری اجتناب شود . هردو گوه توصیه ها، به کمک داده های میدانی مورد تایید قرارگرفتند .

معرفی سرمایه فکری

مفهوم سرمایه فکری همیشه مبهم بوده وتعریف مختلفی برای تفسیر این مفهوم مورد استفاده قرارگرفته است .بسیاری تمایل دارند ازاصطلاحاتی مانند دارایی ها،منابع یامحرک های عملکرد به جای کلمه سرمایه استفاده کنند و آنها واژه فکری را با کلماتی مانند نامشهود ، برمبنای دانش یاغیر مالی جایگزین می‌کنند. بعضی از حرفه ها (حسابداری مالی و حرفه های قانونی) نیز تعاریف کاملا متفاوتی مانند دارایی های ثابت غیر مالی1 که موجودیت عینی وفیزیکی ندارند، ارائه کرده اند، (Marr, 2008). استوارت اعتقاد دارد، سرمایه فکری مجموعه ای از دانش ،اطلاعات ، دارایی های فکری ، تجربه ، رقابت و یادگیری سازمانی است که می تواند برای ایجاد ثروت بکارگرفته شود. در واقع سرمایه فکری تمتمی کارکنان ،دانش سازمانی وتواناییهای آن رابرای ایجاد ارزش افزوده در برمی گیرد وباعث منافع رقابتی مستمر می شود (قلیچ لی ومشبکی ،1385). بنتیس سرمایه فکری را به عنوان مجموعه ای از دارایی های نامشهود (منابع ،توانایی ها،رقابت) تعریف می کند که ازعملکرد سازمانی و ایجاد ارزش بدست می آیند، (Bontis , 1998). ادوینسون ومالون ،سرمایه فکری رااطلاعات ودانش بکاربرده شده برای کارکردن ،جهت ایجاد ارزش تعریف می کنند، (vasile , 2008). بنتیس و هالند ، درمقاله خود درسال 2002، سرمایه فکری رااین طور تعریف می کنند:سرمایه فکری ذخیره ای ازدانش راکه درنقطه هایی اززمان دریک سازمان وجود دارد،نشان می دهد. دراین تعریف ارتباط بین سرمایه فکری ویادگیری سازمانی مورد توجه قرارگرفته است. 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                              صفحه

چکیده...............................................................................................................................................................................1

فصل اول کلیات.................................................................................................................................................................2

1 -1 - مقدمه....................................................................................................................................................................3

2-1- بیان مسئله پژوهش..................................................................................................................................................3

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش......................................................................................................................................4

4-1-فرضیات پژوهش..................................................................................................................................................... 5

5 – 1 - مدل مفهومی پژوهش..........................................................................................................................................6

6-1-اهداف تحقیق......................................................................................................................................................... 6

7-1-تعاریف اصطلاحات ومتغیرهای تحقیق...................................................................................................................6

فصل دوم ادبیات تحقیق..................................................................................................................................................  7

1-2- مقدمه..................................................................................................................................................................... 8

بخش اول ادبیات مرتبط با بازارگرایی.............................................................................................................................. 8

2-2-مروری بربازارگرایی............................................................................................................................................... 8

3-2 دیدگاه تصمیم گیری از نظر شاپیرو- 1998 ............................................................................................................10

4-2- دیدگاه هوشمندی بازاراز نظر کوهلی وجاورسکی 1990..................................................................................... 11

5-2-دیدگاه فرهنگی از نظر نارور واسلیتر 1910............................................................................................................ 13

6-2- دیدگاه کانون استراتژیک ازنظر روکرت-1992 .................................................................................................... 14

7-2-دیدگاه مشتری گرایی از نظر دشپند وهمکاران 1993 .............................................................................................15

8-2- رویکرد فرهنگ سازمان لایه از دیدگاه هامبورگ و پفلسر-2000............................................................................19

9-2- مروری بر مدل های بازارگرایی..............................................................................................................................22

10-2- مروری برپیاده سازی بازارگرایی...........................................................................................................................25

11-2. رویکرپردازش اطلاعات کوهلی وجاورسکی.........................................................................................................25

12-2- رویکرد هنجارمبنای لینچتنهال وویلسون...............................................................................................................25

13-2- رویکرد تغییرفرهنگی – نارورواسلیتر...................................................................................................................28

14 – 2 - رویکرد دگرگونی فرهنگی کندی،گولزیوآرنولد................................................................................................30

15-2- رویکرد دگرگونی فرهنگی گبهاردت،کارپنتروشری..............................................................................................30

بخش دوم : ادبیات مرتبط با سرمایه فکری........................................................................................................................35

16-2- معرفی سرمایه فکری............................................................................................................................................35

17-2- مدل ادوینسومن و مالون........................................................................................................................................38

18- 2- مدل بروکینگ.......................................................................................................................................................40

19 -2- مدل روس و همکاران..........................................................................................................................................41

20 -2- مدل استیوارت......................................................................................................................................................43

21 - 2- مدل سالیوان.......................................................................................................................................................44

22 – 2 - مدل بونفرر.........................................................................................................................................................45

23 – 2- مدل هانس ولاواندال...........................................................................................................................................46

24-2- مدل لین.................................................................................................................................................................47

25-2- شباهت موجود درتعاریف واجزای مدلهای سرمایه فکری.....................................................................................48

27 - 2- سابقه مطالعات انجام شده خارجی......................................................................................................................51

28 - 2- سابقه مطالعات انجام شده داخلی........................................................................................................................52

29-2- مدل مفهومی پژوهش.............................................................................................................................................54

فصل سوم روش شناسی پژوهش.......................................................................................................................................55

1-3- مقدمه........................................................................................................................................................................56

2-3- روش تحقیق............................................................................................................................................................56

3- 3- قلمرو تحقیق............................................................................................................................................................57

4-3- جامعه و نمونه آماری..................................................................................................................................................57

5-3- نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه....................................................................................................................57

6-3- روش نمونه‌گیری.......................................................................................................................................................57

7-3- متغیرها و شاخص های تحقیق....................................................................................................................................57

8-3- روشهای جمع‌آوری اطلاعات....................................................................................................................................57

9-3-روایی وپایایی پرسشنامه ها...........................................................................................................................................59

10-3- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات..........................................................................................................................61

فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات.................................................62

1-4- مقدمه........................................................................................................................................................................63

2-4- آمار توصیفی.............................................................................................................................................................63

1-2-4- سطح تحصیلات..................................................................................................................................................64

2-2-4-میزان سن....................................................................................65

3-2-4-جنسیت................................................................................................66

4- 2 - 4 - میزان سابقه خدمتی..................................................................................67

5-2-4- نوع شرکت ها......................................................................................................................................................68

3 - 4- آمار استنباطی.............................................................71

1-  3- 4- آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن....................................................................................................................71

2-3-4- فرضیه فرعی اول پژوهش....................................................................................................................................72

3-3-4- فرضیه فرعی دوم پژوهش...................................................................................................................................73

4-3-4- فرضیه فرعی سوم پژوهش...................................................................................................................................74

5-3-4- آزمون تحلیل واریانس فریدمن................................................75

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات.................................................................................................................................77

1-5- مقدمه........................................................................................................................................................................78

2-5- بحث درنتایج توصیفی داده های تحقیق..................................................................................................................78

3-5- بحث در نتایج تحلیلی داده های تحقیق...................................................................................................................79

1-3-5- بحث در نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن............................................................................................................79

4-5- تفسیر یافته های تحقیق............................................................................................................................................82

5-5- محدویت های پژوهش.............................................................................................................................................82

6-5- پیشنهادهای تحقیق...................................................................................................................................................83

7 - 5- پیشنهاد برای محققان آتی.....................................................................................................................................84.

منابع وماخذ........................................................................................................................................................................85

منابع فارسی........................................................................................................................................................................85

منابع انگلیسی......................................................................................................................................................................85

ضمیمه 1: پرسش نامه.........................................................................................................................................................95

ضمیمه 2:  خروجی های آماری.........................................................................................................................................98

دانلود پایان نامه بررسی نقش سرمایه فكری بر بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی نقش سرمایه فكری بر بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی,

پایان نامه بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی در ادارات دولتی شهرستان نطنز

پایان نامه بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی در ادارات دولتی شهرستان نطنز

دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی در ادارات دولتی شهرستان نطنز

پایان نامه بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی در ادارات دولتی شهرستان نطنز
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 350 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 134

پایان نامه بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی در ادارات دولتی شهرستان نطنز

چکیده

یكی از روندهای مهم كسب وكار و مدیریت در قرن 21 كه از اواسط دهه 90 به طور جدی مطرح شده است، تمركز بر معنویت كاركنان در سازمان ها می باشد. پایبندی خدمتگزاران بخش عمومی به اخلاقیات و تبلور این تعهد در رفتارهای آنها، موجب توسعه سرمایه اجتماعی می شود؛ یعنی مدیرانی كه اصول اخلاقی را در عملكردها وتصمیم های سازمانی به كار می گیرند، با توسعه روابط مبتنی بر اخلاقیات، سرمایه اجتماعی ایجاد می كنند. بنابراین در این تحقیق قصد دارد رابطه میان معنویت در محیط کار با سرمایه اجتماعی را در ادارات دولتی شهرستان نطنز مورد آزمون قرار دهد. بدین منظور تعداد 250 نفر از کارکنان ادارات مزبور به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. به منظور بررسی وجود ارتباط میان متغیرهای تحقیق ابتدا از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده گردیده و درصورت وجود رابطه معنی دار، رابطه علّی میان آنها از طریق رگرسیون آزمون گردید. یافته ها نشان می دهد، میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی و ابعاد سه گانه(ساختاری، رابطه ای و شناختی) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

مقدمه

دردیدگاه¬های سنتی مدیریت، سرمایه های اقتصادی، فیزیكی، و نیروی انسانی مهمترین نقش را در توسعه ایفا می¬كردند؛  برای  توسعه در عصر حاضر به سرمایه اجتماعی بیشتر از سرمایه اقتصادی ، فیزیکی و انسانی نیازمندیم. زیرا بدون این سرمایه استفاده بهینه از دیگر سرمایه¬ها امکان¬پذیر نیست. در جامعه¬ای که فاقد سرمایه اجتماعی کافی است به احتمال زیاد سایر سرمایه¬ها تلف می¬شوند. از این رو است که موضوع سرمایه اجتماعی محور اصلی مدیریت در سازمان¬ها محسوب شده و مدیرانی موفق قلمداد می¬شوند که بتوانند در ارتباط با جامعه به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتری نائل شوند.

بخشی از متن

سرمایه اجتماعی:

ارزش آن جنبه از ساختار اجتماعی است که به عنوان منابعی در اختیار اعضا قرار می گیرد تا بتوانند به اهداف و منافع خود دست یابند (Coleman, 1990). ‍‍‍‍‍‍

بعد ساختاری:شامل پیوندهای موجود در شبكه، شكل و تركیب شبكه و تناسب سازمانی می‌شود

بعد ارتباطی: این بعد شامل اعتماد، هنجارها، تعهدات وهویت می‌شود.                                

بعد شناختی: زبان و كدهای مشترك و روایت‌های مشترك این بعد در رابطه با پدیده هایی نظیر ارزشها، نگرشها، تعهدات، مشاركت و اعتماد موجود در سیستم می باشد (Nahapiet & Ghoshal,1998:251)

معنویت در محیط کار:

درك و شناسایی اینكه بعدی از زندگی كاركنان درونی و باطنی است كه این بعد قابل پرورش است و به واسطه انجام كارهای با معنا در زندگی افزایش می یابد. (Ashmos and Duchon, 2000)

فهرست موضوعی                                       شماره صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله پژوهش... 3

1-3- اهداف تحقیق.. 5

1-4- اهمیت موضوع پژوهش و انگیزه انتخاب آن. 6

1-5- سوال­ها و فرضیه­های پژوهش... 8

1-5-1-سوال اصلی  8

1-5-2-سوال های فرعی.. 8

1-5-3-فرضیه اهم  8

1-5-4-فرضیه­های اخص.... 9

1-6- مدل مفهومی تحقیق.. 9

1-7- تعریف­های عملیاتی متغیرها و  واژه­های کلیدی.. 10

1-8- روش تحقیق.. 10

1-9- قلمرو تحقیق.. 11

1-10- جامعه آماری و حجم نمونه. 11

1-11- برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری: 11

فصل دوم: مروری بر مبانی نظری تحقیق.. 13

2-1- مقدمه. 14

2-2- سرمایه اجتماعی.. 14

2-2-1-  سرمایه اجتماعی از دیدگاه بوردیو. 16

2-2-2-  سرمایه اجتماعی از دیدگاه كلمن.. 16

2-2-3-  سرمایه اجتماعی از دیدگاه پوتنام. 17

2-2-4-  تمایزات بر مبنای سطح تحلیل.. 18

2-2-5-  تمایزات بر مبنای كاربردهای هنجاری.. 19

2-2-6-  تمایزات بر اساس مزایای اصلی در مقابل مزایای ثانویه. 19

2-2-7-  سرمایه اجتماعی در حوزه سازمان و مدیریت... 23

2-2-8-  ابعاد سرمایه اجتماعی سازمانی.. 25

2-2-9-  سازه های اندازه گیری.. 33

2-2-10- الگوهایی برای تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی.. 33

2-2-11- نقش سرمایه انسانی و افراد در سرمایه اجتماعی سازمان. 35

2-2-12- ویژگی‌های سرمایه ‌اجتماعی.. 39

2-2-13- راههای ایجاد و حفظ سرمایه اجتماعی در سازمان. 41

2-2-14- مزایای سرمایه اجتماعی.. 43

2-2-15- هزینه‌های بالقوه سرمایه اجتماعی.. 45

2-3- معنویت در محیط كار. 46

2-3-1-  نیازهای معنوی كاركنان و ظهورپارادایم معنویت در محیط کار. 49

2-3-2-  تعاریف و دیدگاه‌های معنویت و معنویت در محیط کار. 51

2-3-3-  رویکرد درون‌گرا / متافیزیکی.. 53

2-3-4-  رویکرد دینی.. 53

2-3-5-  رویکرد اگزیستانسیالیستی / سکولار. 54

2-3-6-  رویکرد مخالفان معنویت... 55

2-3-7-  مباحثی درباره روش تحقیق در زمینه معنویت در محیط کار. 55

2-3-8-  مزایای معنویت در محیط کار. 57

2-3-9-  مفهوم‌سازی معنویت در محیط كار. 58

2-3-10- رفتار شهروندی سازمانی و معنویت محیط كاری.. 60

2-4- پیشینه تحقیقات... 62

2-4-1-  تحقیقات صورت گرفته در خصوص سرمایه اجتماعی.. 62

2-4-2-  مطالعات صورت گرفته در خصوص معنویت در محیط کاری.. 65

فصل سوم: روش تحقیق.. 68

3-1- مقدمه. 69

3-2- روش تحقیق.. 69

3-3- متغیرها و شاخص های تحقیق.. 71

3-4- قلمرو مکانی پژوهش... 71

3-5- قلمرو زمانی پژوهش... 71

3-6- قلمرو موضوعی پژوهش... 71

3-7- جامعه آماری پژوهش... 71

3-8- حجم نمونه و روش نمونه­گیری.. 71

3-9- ابزار جمع‌آوری اطلاعات... 72

3-10- روایی و پایایی پرسشنامه ها 74

3-10-1-تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه­ها 74

3-10-2- تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه. 76

3-11- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات... 76

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 79

4-1- مقدمه.... 80

4-2- آمار توصیفی.. 81

4-2-1- آمار توصیفی بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی.. 81

4-2-2- آمار توصیفی متغیر های پژوهش... 85

4-3- آزمون فرضیه های تحقیق.. 86

4-3-1-  آزمون فرضیه اهم. 86

4-3-2-  آزمون فرضیه اخص اول. 87

4-3-3-  آزمون فرضیه اخص دوم. 88

4-3-4-  آزمون فرضیه اخص سوم. 89

4-4- آزمون رگرسیون. 91

4-4-1-  فرضیه اهم. 92

4-4-2-  فرضیه اخص اول. 93

4-4-3-  فرضیه اخص دوم. 94

4-4-4-  فرضیه اخص سوم. 96

4-5- آزمون فریدمن.. 97

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 99

5-1- مقدمه. 100

5-2- نتیجه گیری براساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها 102

5-2-1- فرضیه اهم. 102

5-2-2- فرضیه اخص اول. 103

5-2-3- فرضیه فرعی دوم. 105

5-2-4- فرضیه فرعی سوم. 107

5-3- پیشنهادات برای محققان آینده 108

منابع و مواخذ. 109

منابع فارسی.. 110

منابع لاتین  111

دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی در ادارات دولتی شهرستان نطنز


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی در ادارات دولتی شهرستان نطنز,

پایان نامه بررسی عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر نقش رسانه های بازاریابی اجتماعی

پایان نامه بررسی عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر نقش رسانه های بازاریابی اجتماعی

دانلود پایان نامه بررسی عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر نقش رسانه های بازاریابی اجتماعی

پایان نامه بررسی عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر نقش رسانه های بازاریابی اجتماعی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 651 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 139

پایان نامه بررسی عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر نقش رسانه های بازاریابی اجتماعی

«چکیده»

هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش رسانه¬های بازاریابی اجتماعی در سپرده¬گذاری مشتریان موسسه مالی و اعتباری مهر در استان تهران بود. تحقیق حاضر از نظر روش توصیفی و از نوع همبستگی بوده كه به¬لحاظ هدف، كاربردی است که به شیوه تحقیقات میدانی به جمع¬آوری داده¬ها پرداخته است. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان موسسه مالی مهر در شهر تهران بود که باتوجه با این¬که تعداد آنها، نامشخص است، حجم جامعه آماری نامحدود درنظر گرفته شد و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران برای جوامع نامشخص استفاده شد، که تعداد نمونه 384 نفر برآورد گردید. ابزار اصلی جمع¬آوری اطلاعات پرسشنامه بود، که روایی آن به¬وسیله پانل متخصصان و پایایی آن به¬وسیله محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای بخش¬های مختلف پرسشنامه احراز شد. نتایج بدست آمده نشان داد که پاسخگویان بیشترین استفاده را از رسانه تلویزیون دارند و رسانه بازاریابی اجتماعی می¬تواند بیشترین تاثیر را در تعهد به اصول اخلاقی اجتماعی و انسانی داشته باشد. در بررسی ارزش سهام رسانه بازاریابی اجتماعی نقش افزایش ضریب ماندگاری مشتریان قبلی و زیادشدن رضایتمندی آنها از موسسه مالی و اعتباری مهر را دارد. در بررسی ارتباطات سهام رسانه نقش تبیین نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت¬های مطرح در خصوص خدمات و تسهیلات موسسه مالی و اعتباری را دارد. در بررسی تاثیر رسانه بازاریابی اجتماعی بر قصد سپرده¬گذاری در موسسه مالی مهر، از رگرسیون لجستیک بهره¬گیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد که متغیر سن، متغیر متوسط درآمد ماهیانه در گام، متغیر تعداد اعضای خانواده، متغیر فعالیت بازاریابی، متغیر مناسب¬بودن رسانه، متغیر ارزش برند و متغیر ارتباطات سهام وارد معادله شد. ضریب منفی متغیرهای سن، میزان درآمد، میزان مناسب¬بودن رسانه و میزان ارتباطات سهام نشان از تاثیر منفی این متغیرها دارد و نشان می¬دهد که با افزایش میزان سن، میزان درآمد، تناسب رسانه بازاریابی اجتماعی و ارتباطات سهام میزان سپرده¬گذاری کاهش می¬یابد. 

کلمات کلیدی: بازاریابی، رسانه، بازاریابی اجتماعی، سپرده¬گذاری، ارزش برند، ارتباطات سهام

بخشهای از متن

در جهان امروز جذب منابع مالی آنقدر برای بانک­ها مهم و حیاتی می­باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. یکی از شواهد عمده ارائه خدمات نوین، جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده­گذاری در بانک­ها می باشد. در این راستا و طی چند دهه اخیر گسترش رسانه­های بازاریابی اجتماعی مانند شبکه­های اجتماعی، اینترنت، شبکه­های ماهواره ای و.. زمینه­های جدیدی جهت جذب بیشتر منابع بانکی و ارائه خدمات بهتر و سریع­تر به مشتریان به­وجود آمده است. هدف رسانه­های بازاریابی اجتماعی تشریح جایگاه و معرفی توانمندی­های یک بانک و ایجاد روشنگری­های لازم در مورد شرایط و موقعیت منحصر به فرد آن بانک در زمینه ارائه خدمات به مشتریان است(خضرا،1385).

در بانکداری نوین مشتریان برای سپردن وجوه خود به بانک­ها انگیزه­های متفاوتی دارند. بنابراین شایسته است در بازار رقابتی کنونی که با  خصوصی­شدن تعداد زیادی از بانک­های دولتی همراه است، بانک­ها هرچه سریعتر برای جذب منابع از یک­سو و حفظ مشتریان خویش از سوی دیگر چاره­اندیشی نمایند(خواجه­زاده،1383). از سوی دیگر امروزه قضاوت مشتری در امور بانکی براساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت استوار است. امنیت، سرعت تراکنش، دوستی با مصرف­کننده و راحتی، سهولت استفاده، اعتماد و مسائل مربوط به حریم خصوصی از مهمترین عوامل در انتخاب بانک توسط مشتری می­باشند(طاهری بروجنی، 1379).

برای موفقیت در بازاریابی اجتماعی باید پیام¬ها را در جایی ارائه كرد كه مخاطب حضور داشته باشد. استفاده از روزنامه¬های محلی، فروشگاه¬های بزرگ، گروه¬های موسیقی و... از این جمله به¬شمار می¬روند و از این رو بازاریابی اجتماعی بسیار وسیع¬تر از تبلیغات تلویزیونی است. استفاده از تركیب رسانه¬های همگانی، اجتماعات، گروه¬های كوچك و فعالیت¬های فردی می¬تواند موثرتر باشد. وقتی یك پیام ساده و روشن در مكان¬های متعدد و در سراسر جامعه تكرار گردد، احتمال دیده¬شدن و به¬خاطر سپرده¬شدن آن بیشتر است. گستردگی مسیرهای مورد استفاده بستگی به میزان بودجه برنامه و نتایج پژوهش بر روی كانال¬های تاثیرگذار بر گروه مخاطب ما دارد (هاستینگ ، 2007).

بازاریابان اجتماعی برنامه¬هایی را طراحی می¬كنند كه بیشترین فایده و اثربخشی را داشته باشد. یکی از مدل¬های معروف که مراحل تغییر رفتار رادر یک گروه مخاطب بیان می¬کند و از اصول آن در بازاریابی اجتماعی استفاده زیادی می¬شود، مدل مراحل تغییر پروچاسکا است. این مدل مراحل هفتگانه ناآگاه به آگاه ، دانش ، علاقمندشده ، انگیزه ، آماده برای امتحان کردن ، انجام رفتار  و عدم انجام رفتار  را دربرمی-گیرد(هاستینگ، 2007 ).

« فهرست مطالب » 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه .............................................................................................................. 16

1-2- بیان مسأله ....................................................................................................... 16

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق ............................................................................... 19

1-4- سوالات تحقیق ........................................................................................................................................... 21

1-5- اهداف تحقیق ................................................................................................. 21

1-6- فرضیات تحقیق ........................................................................................................................................... 21

1-7- مدل مفهومی تحقیق .................................................................................................................................... 22

1-8- قلمرو تحقیق .................................................................................................. 23

1-9- پیشینه تحقیق ............................................................................................................................................. 24

1-10- روش وابزار گردآوری اطلاعات ................................................................................................................................. 31

1-11- جامعه آماری و بیان حجم نمونه ................................................................................................................................. 32

1-12- روش تجزیه و تحلیل داده ها ..................................................................................................................................... 32

1-13- محدودیت­های تحقیق ................................................................................................................................................. 33

1-14- تعاریف مفهومی واژگان .............................................................................................................................................. 33

1-15- ساختار پژوهش .......................................................................................................................................................... 35 

فصل دوم: پیشینه تحقیق و مبانی نظری

2-1- مقدمه ............................................................................................................................................................................ 38 

بخش اول: جذب سرمایه مشتری ............................................................................................................................................ 38

مشتری­شناسی و مشتری­گرایی ................................................................................................................................................. 38

شناسایی نیازهای مشتریان ....................................................................................................................................................... 39

اهمیت جذب سرمایه مشتری .................................................................................................................................................. 40  

بخش دوم: بازاریابی

مقدمه ....................................................................................................................................................................................... 43

تعریف بازاریابی ...................................................................................................................................................................... 43

اهمیت بازاریابی ....................................................................................................................................................................... 45

مؤلفه­های فرآیند بازاریابی ....................................................................................................................................................... 47

الف) محیط بازار ..................................................................................................................................................................... 47

1- محیط كلان ........................................................................................................................................................................ 48

2- محیط خرد ......................................................................................................................................................................... 48

ب) سیستم­های اطلاعات بازاریابی .......................................................................................................................................... 49

ج) برنامه­ریزی بازاریابی .......................................................................................................................................................... 50

د) فرآیند اجرای بازاریابی ........................................................................................................................................................ 50

ه) سیستم كنترل و نظارت ....................................................................................................................................................... 51

اهمیت بازاریابی خدمات بانکی ............................................................................................................................................... 52

الف) تبلیغ با هدف اطلاع رسانی ............................................................................................................................................ 53

ب) تبلیغ با هدف ترغیب ........................................................................................................................................................ 53

ج) تبلیغ با هدف یادآوری ....................................................................................................................................................... 53 

بخش سوم: بازاریابی اجتماعی

مقدمه ....................................................................................................................................................................................... 54

مبنای اجتماعی بازاریابی: تأمین نیازهای انسانی ...................................................................................................................... 55

تفاوت بازاریابی تجاری و بازاریابی اجتماعی .......................................................................................................................... 56

مفهوم بازاریابی اجتماعی ......................................................................................................................................................... 59

تاریخچۀ پیدایش بازاریابی اجتماعی ........................................................................................................................................ 62

تعریف بازاریابی اجتماعی ....................................................................................................................................................... 63

دیدگاه بازاریابی اجتماعی ........................................................................................................................................................ 65

ابعاد بازاریابی اجتماعی ........................................................................................................................................................... 66

مراحل انجام یك برنامه بازاریابی اجتماعی ............................................................................................................................. 67

مدل عمومی استراتژی بازاریابی اجتماعی ................................................................................................................................ 68

جنبه­های بازاریابی اجتماعی در صنعت بانكداری .................................................................................................................... 71

آمیخته بازاریابی ....................................................................................................................................................................... 72 

بخش چهارم: بررسی مطالعات انجام شده

مطالعات انجام شده در ایران ................................................................................................................................................... 74

مطالعات انجام شده در سایر کشورها ...................................................................................................................................... 80 

بخش پنجم: چارچوب نظری تحقیق ................................................................................................................... 82

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه .......................................................................................................................................................................... 84

3-2- روش تحقیق .................................................................................................................................................................................................. 84

3-3- فرایند تحقیق ................................................................................................................................................................................................. 84

3-4- جامعه آماری ................................................................................................................................................................................................. 85

3-4- حجم نمونه و روش نمونه‌گیری .............................................................................................................................................................. 86

3-5- ابزار جمع­آوری داده ها .............................................................................................................................................................................. 86

3-6- روایی و پایایی پرسش‌نامه ......................................................................................................................................................................... 86

3-6-1- روایی ........................................................................................................................................................................ 87

3-6-2- پایایی ......................................................................................................................................................................................................... 87

3-7- روش جمع­آوری داده­ها ............................................................................................................................................................................. 87

3-8- روش­های تجزیه و تحلیل داده ها ........................................................................................................................................................... 87

پرسش‌نامه ............................................................................................................................................................................... 89 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل

4-1-مقدمه ............................................................................................................................................................................ 95

4-2-آمار توصیفی ................................................................................................................................................................. 95

4-2-1- ویژگی‌های فردی پاسخگویان .................................................................................................................................. 95

4-2-2- وضعیت سپرده در موسسه مهر ................................................................................................................................. 97

4-2-3- میزان فعالیت بازاریابی اجتماعی ............................................................................................................................... 99

4-2-4- مناسب بودن رسانه­های بازاریابی اجتماعی ............................................................................................................ 100

4-2-5- ارزش برند موسسه مالی و اعتباری مهر .................................................................................................................

4-2-6- ارزش سهام موسسه مالی و اعتباری مهر ................................................................................................................ 104

4-2-7- ارتباطات سهام در رسانه بازاریابی اجتماعی ........................................................................................................... 106

4-2-8- محتوای پیام رسانه بازاریابی اجتماعی .................................................................................................................... 108

4-3- آمار استنباطی .............................................................................................................................................................. 110

4-4- تاثیر رسانه­های بازاریابی اجتماعی بر سپرده­گذاری در موسسه مالی مهر .................................................................... 115

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه .......................................................................................................................................................................... 119

5-2- خلاصه تحقیق ............................................................................................................................................................ 119

5-3- نتیجه­گیری .................................................................................................................................................................. 124

5-4- پیشنهادهای تحقیق ...................................................................................................................................................... 127

5-4-1- پیشنهادها براساس نتایج تحقیق .............................................................................................................................. 127

5-4-2- پیشنهادها برای تحقیقات آتی ................................................................................................................................. 128

دانلود پایان نامه بررسی عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر نقش رسانه های بازاریابی اجتماعی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر نقش رسانه های بازاریابی اجتماعی,

تاريخ : 10 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : حسین | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران

پایان نامه بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران

پایان نامه بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 1327 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 123

پایان نامه بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران

چکیده 

سرمایه اجتماعی جمع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه مالکیت شبکه­ی بادوامی از روابط نهادینه شده بین افراد و عضویت در یک گروه برای دستیابی به منابع آن گروه است. امروزه مفهوم سرمایه اجتماعی به لحاظ تاثیراتی که بر بهبود عملکرد سازمانی دارد به مقوله­ای مهم و مورد توجه در سازمان­ها تبدیل شده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل موثر بر بهبود سرمایه اجتماعی در سازمان­های پلیس می­باشد که برای این منظور چهار عامل به عنوان پنج فرضیه تحقیق تبیین گردید. این چهار عامل عبارت بودند از: توانمندی پلیس؛ تبلیغات پلیس؛ اقتدار پلیس و پلیس دانش بنیان؛ عملکرد پلیس . 

این تحقیق از نوع کاربردی بوده که به روش توصیفی پیمایشی به انجام می­رسد.  جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیة کارکنان فاتب می‌باشند که از میان آ­ن­ها تعداد 400 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی جمع آوری داده­ها،  اطلاعات مورد نیاز را گردآوری گردید. سپس داده­های جمع­آوری شده از طریق روش همبستگی و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می­دهد از میان فرضیات تحقیق هر 5 فرضیه مورد پذیرش قرار گرفت. و رابطه معناداری میان توانمندی پلیس؛ تبلیغات پلیس؛ اقتدار پلیس و پلیس دانش بنیان و بهبود سرمایه اجتماعی گزارش گردید. 

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، توانمندی پلیس، تبلیغات پلیس،  اقتدار پلیس، پلیس دانش بنیان.

مقدمه 

   سرمایه اجتماعی را باید از جمله موضوعات مهمی ارزیابی نمود که پس از طرح در حوزه مطالعات اقتصادی در مدت زمان اندکی به سایر حوزه­های نیز راه یافته است.  به گونه­ای که امروزه این موضوع به بحث مستقلی تبدیل شده که کارشناسان خاص خود را دارد  سرمایه اجتماعی مجموعه معینی از ارزش­ها و هنجارهای غیر رسمی و رسمی است كه اعضای گروه یا شهروندان با سازمان ها و نهادهای جامعه از طریق همكاری، اعتبار و اعتمادشان نسبت به فعالیت­های یكدیگر بدست می­آید؛ به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی پدیده­ای است كه حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی كمیت و كیفیت تعاملات اجتماعی می­باشد  سرمایه اجتماعی گاهی اوقات دارایی فرد به شمار می­آید  در آن صورت به شبكه­های اجتماعی گسترده و منابع قابل دسترس برای فرد تأكید می­گردد، و در مواردی دیگر به كیفیت این روابط در قالب هنجارهای اعتماد و همیاری پرداخته می­شود. در این جا سرمایه اجتماعی دارایی جمع قلمداد می­گردد. ( توسلی و همکاران، 1384 ) .

بخشی از متن

مفهوم دارایی های نامشهود[1]

ما در حال واردشدن به یک جامعه دانشی هستیم که دیگر منابع اصلی اقتصادی ، محدود به سرمایه بیشتر، منابع طبیعی و نیروی کار بیشتر و مانند اینها نمی­باشد، بلکه منبع اقتصادی اصلی دانش و سرمایه های اجتماعی خواهد بود. در گذشته و در اقتصاد صنعتی، عوامل تولید ثروت، شامل دارایی­های فیزیکی و مشهود مانند زمین، نیروی کار، پول، ماشین آلات و مانند اینها بوده و از ترکیب این عوامل اقتصادی، ثروت تولید شده است. با این حال در حال حاضر ، مبانی ایجاد ثروت به سمت دارایی های نامشهود و ناملموس گسترش پیدا کرده است . مقوله هایی از قبیل سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی (بنتیس[2] ، 1998 ). در واقع امروزه سازمان­ها نیاز دارند تا بتوانند دارایی­های خود را از نو طبقه­بندی کنند. این موضوع را درک نمایند که چگونه این دارایی­ها می­توانند اهداف استراتژیک آنها را حمایت کنند و سهم آنها را به ارزش سازمان بصورت کمی درآورند و بتوانند این دارایی­های خود را با دارایی­های رقبای خود، مقایسه کنند. بدین منظور بایستی ابتدا طبقه­بندی جدیدی از دارایی­های سازمانی در این عصر ارائه شود  ( تایلس[3] و همکاران، 2002).

در اقتصاد فعلی که به اقتصاد دانشیمشهور شده است، دارایی­های فکری بخصوص سرمایه­های انسانی و دارایی های جمعی مانند سرمایه اجتماعی جزء مهمترین دارایی­های سازمانی محسوب می­شوند و موفقیت بالقوه سازمان­ها ریشه در قابلیت فکری آنها دارد تا دارایی­های مشهود آنها ( فلامهولتز[5] ، 2002) .  همچنین از این عوامل به عنوان زمینه های تمایز میان سازمانهای امروزی یاد می شود. به عنوان مثال ، سازمان­هایی که در سایه توجه به مقوله سرمایه اجتماعی، همکاری و هماهنگی میان اعضا خود را بهبود می­بخشند و از طریق تبدیل اهداف فردی به اهداف سازمانی و همچنین توسعه روابط میان کارکنان و مدیران به جنبه های نامشهود اجتماعی در سازمان خود  می پردازند، معمولا از عملکرد بهتری برخوردار بوده و در کسب مزیت رقابتی در مقایسه با رقبای هم سطح خود موفق تر عمل می نمایند (ترکینا و تای[6] ، 2013 ) . 

از منظر محققان دیکر هم  (وستلوند[7]، 2006) در اقتصاد دانشی ، دارایی های نامشهود جای دارایی ها و سرمایه های فیزیکی ( یا همان سرمایه های کلاسیک[8] ) را گرفته اند و امروزه این دارایی های نامشهود هستند که تعیین کننده موفقیت یا عدم موفقیت سازمانها محسوب می شوند (مارتینز-کاناس[9] و همکاران ، 2011) .

گلدفینگر[10] (1994) اقتصاد دانشی را از سه بعد بررسی می­کند:

بعد اول: تقاضایی که برای کالاهای های نامشهود وجود دارد. (خدمات)

بعد دوم: دارایی­های نامشهود بر عوامل تولید مسلط می­شوند یعنی بیشتر عوامل تولید از دارایی­های نامشهود هستند و بعبارت دیگر دارایی­های نامشهود در بین عوامل تولید، نقش بارزتر و بیشتری ایفا می­کند.


[1] Intangible assets[2] Bontis[3] Tayles[4] Knowledge economy[5] Flamholtz[6] Turkina and thai[7] Westlund

[8] Classic forms of capital[9] Martinez-canas[10] Goldfinger 

فهرست مطالب:

چکیده. 1

فصل اول. 2

کلیات تحقیق.. 2

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مساله. 4

1-3 ضرورت انجام تحقیق.. 6

1-3-1 اهمیت پرداختن به موضوع سرمایه اجتماعی.. 7

1-4 اهداف تحقیق.. 8

1-4-1 هدف اصلی تحقیق.. 9

1-4-2 اهداف فرعی.. 9

1-4-3 اهداف کاربردی.. 9

1 – 5 سوالات تحقیق.. 9

الف) سوال اصلی.. 9

ب) سوالات فرعی.. 10

1-6 فرضیات تحقیق.. 10

1-7 استفاده کنندگان از نتایج تحقیق.. 10

1-8 کاربردهای تحقیق.. 11

1-9 محدوده تحقیق.. 11

1-9-1 محدوده مکانی.. 11

1-9-2 محدوده زمانی.. 11

1-9-3 محدود موضوعی.. 12

1-10 خلاصه فصل.. 12

فصل دوم. 13

ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق.. 13

2-1 مقدمه. 14

2-2 مفهوم دارایی های نامشهود. 14

2-3 مفهوم سرمایه اجتماعی.. 17

2-3-1 شکلگیری مفهوم سرمایه اجتماعی.. 17

2-3-2 تعریف سرمایه اجتماعی.. 19

2-3 نظریههای سرمایه اجتماعی.. 23

2-3-1  نظریه پیوندهای ضعیف... 23

2-3-2  نظریه شکاف ساختاری.. 24

2-3-3  نظریه گوشال و ناهاپیت... 25

4-3-4  نظریه سرمایه اجتماعی - اعتماد. 26

2-3-5 نظریه منابع اجتماعی.. 27

2-3-6 نظریه SCAT. 27

2-4 مدل های سرمایه اجتماعی.. 28

2-5 سرمایه اجتماعی و امنیت... 33

2-6 سرمایه اجتماعی و  اقتدار پلیس.... 35

2-6-1  منشاء و ویژگی‌های اقتدار. 36

2-6-2 عوامل تاثیرگذار بر اقتدار پلیس.... 36

2-7  سرمایه اجتماعی و توانمندی پلیس.... 38

2-8 سرمایه اجتماعی و تبلیغات پلیس.... 38

2-9 عملکرد پلیس و سرمایه اجتماعی.. 39

2-10  پلیس دانش بنیان و سرمایه اجتماعی.. 40

2-11 تفاوت سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی.. 40

2-12 تفاوت سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی.. 43

2-13 تفاوت سرمایه اجتماعی و سرمایه ساختاری/ سازمانی.. 44

2-14 پیشینه تحقیق.. 46

2-15خلاصه فصل.. 51

فصل سوم. 52

روششناسی تحقیق.. 52

3-1 مقدمه. 53

3-2  نوع تحقیق.. 53

3-3 کاربردهای تحقیق.. 54

3-4 محدوده تحقیق.. 54

3-4-1 محدوده مکانی.. 54

3-4-2 محدوده زمانی.. 54

3-4-3 محدود موضوعی.. 55

3-5 روش تحقیق.. 55

3-6 تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق.. 55

3-7 مدل تحقیق.. 56

3-8 جامعه آماری و حجم نمونه. 58

3-9 روش گردآوری اطلاعات... 59

3-01 تحلیل پرسشنامه. 59

3-10-1 تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه. 60

3- 10-2 پایایی (اعتمادپذیری) پرسشنامه. 61

3-11 خلاصه فصل.. 62

فصل چهارم. 63

تجزیه تحلیل داده ها 63

4-1مقدمه. 64

4-2 تحلیل توصیفی دادهها 64

4-3 تحلیل توصیفی.. 64

4-4 بررسی پاسخگویان از لحاظ جنسیت... 66

4-5 بررسی پاسخگویان از لحاظ تحصیلات... 67

4-6 بررسی پاسخگویان از لحاظ سنی.. 68

4-8 تجزیه و تحلیل پارامترهای تحقیق.. 69

4-8-1 مولفههای مدل تحقیق.. 69

4-9 روش تجزیه تحلیل استنباطی.. 71

4-9-1 روند تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش به کمک آمار استنباطی.. 71

4-9-2 بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 71

4-10 بررسی فرضیات از لحاظ وجود رابطه همبستگی معنادار. 78

4- 11 آزمون رگرسیون خطی و لجستیک.... 81

4-12 معادله رگرسیون چند متغیره. 89

4-13 خلاصه فصل.. 92

فصل پنجم.. 93

نتیجه گیری و پیشنهادات... 93

5-1 مقدمه. 94

5-2 نتایج کلی.. 94

5-2-1 توانمندی پلیس- سرمایه اجتماعی.. 95

5-2-2 تبلیغات – سرمایه اجتماعی.. 96

5-2-3 اقتدار پلیس- سرمایه اجتماعی.. 96

5-2-4 عملکرد پلیس- سرمایه اجتماعی.. 97

5-2-5 پلیس دانش بنیان – سرمایه اجتماعی.. 98

5-4 محدودیت ها و مشکلات انجام تحقیق.. 98

5-5  پیشنهادات کاربردی.. 99

5-6  جنبه نوآوری تحقیق.. 99

5-7 پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی.. 100

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران,

پایان نامه بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس

پایان نامه بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس

دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در  دانشگاه تربیت مدرس

پایان نامه بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در  دانشگاه تربیت مدرس
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 301 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 143

پایان نامه بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در  دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه:

در جهان پر شتاب امروز، سازمان های زیادی برای رسیدن به اهداف سازمانی و اقتصادی در تلاش هستند و برای تداوم حیات خود از الگوها و شیوه های مختلفی بهره می ببرند و مزیت رقابتی جدیدی كسب می نمایند تا از سقوط و واژگونی و خطرات ناشی از دگرگونی های سریع محیطی در امان بمانند.

در دیدگاههای سنتی مدیریت توسعه، سرمایه های اقتصادی، فیزیكی، و نیروی انسانی مهم ترین نقش را ایفا می كردند؛ برای توسعه در عصر حاضر به سرمایه اجتماعی بیشتر از سرمایه اقتصادی، فیزیکی و انسانی نیازمندیم زیرا بدون این سرمایه استفاده بهینه از دیگر سرمایه ها امکان پذیر نیست. در گذشته سرمایه اجتماعی به صراحت مورد توجه قرار نمی گرفت، اما در حال حاضر، تغییرات پر شتاب محیطی، فناوری اطلاعات، نیازهای رو به رشد به اطلاعات و آموزش، نیازهای فزاینده به نوآوری و خلاقیت، و ضرورت پیشرفت مداوم سازمان، ایجاب می كند كه رهبران سازمان ها، سرمایه اجتماعی را به منزله یك منبع ارزشمند سازمانی مورد توجه قرار  دهند ( رحمانپور،1382، 80 ). 

بخشی از متن

نظریه پردازان جامعه شناس صنعتی و سازمانی بحث کرده اند که فعالیت های مدیریتی و سازمانی مبتنی بر شبکه های اجتماعی روابط است. براساس نظر "لومن" و همکارانش یک شبکه اجتماعی می تواند به عنوان مجموعه ای از گره[1] ها(برای مثال اشخاص، سازمانها) با مجموعه ای از روابط اجتماعی (برای مثال دوستان، انتقال پول، عضویت در سازمان های متعدد) ارتباط پیدا کند. براساس این دیدگاه و منظر، پژوهشگران سازمانی و مدیریتی بحث می کنند که سرمایه اجتماعی مبتنی بر شبکه ها و پیوندهای اعضای سازمان با موسسات بیرونی (از جمله عرضه کنندگان، خریداران و رقبا) تجلی می یابد و در سطح خرد عملکرد و مزیت رقابتی سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. (بلیوو، 1996)


[1].Node

دلایلی که نشان دهنده اهمیت و ضرورت مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی و تاثیرآن بر عملکرد سازمان ها است عبارتند از:

اول از طریق روابط شبکه ای و تعاملات، سازمان می تواند دستیابی به منابع استراتژیک و مالی را تضمین نماید. دوم سازمان ها می توانند به اطلاعات با کیفیت بالا در مورد فرصت های تولیدی، بازاریابی و تکنولوژیکی دست یابند. (فافچمپس، 2002). برت(1992) پیشنهاد می کند که این مزیت اطلاعاتی می تواند به شکل دستیابی به اطلاعات ارزشمند به صورت کارآمد، سریع تر از دیگر رقبا و دستیابی به فرصت ها از طریق خوشنامی و شهرت باشد.

سوم روابط شبکه ای اجتماعی فرصت های برای کسب دانش و بهره برداری از آن را فراهم می سازد. ( الوانی،1381)

این مزیت ها اهمیت خاصی در دانشگاه تربیت مدرس و سایر دانشگاه  های کشور دارد و آن به دلیل سطح بالای عدم اطمینان به علت کمیابی منابع، اطلاعات و دانش است. بنابر این ضرورت و اهمیت دارد تا رابطه بین سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی مطالعه و بررسی گردد. 

"پورتس"[1]: منظور از سرمایه اجتماعی، هنجارها و شبکه هایی است که مردم را قادر می سازد تا دست به کنش جمعی بزنند. این تعریف بر منابع سرمایه اجتماعی متمرکز شده است.

برت[2]:سرمایه اجتماعی، دوستان، همکاران و تماس های کلی تری است که از طریق آنها فرصت های استفاده از سرمایه مالی و انسانی به دست می آید.

"کوهن و پروساک"[3]: از پیوندهای موثر موجود بین مردم ترکیب یافته است. پیوندهایی که مبتنی بر اعتماد، فهم متقابل ارزش های مشترک و رفتارهای است که اعضای اجتماعات و شبکه های انسانی را به یکدیگر پیوند می دهد و عمل همیاری را ممکن می سازد.


[1] - Portes , A[2] - Ronald Burt[3] - Cohen and prosak

فهرست

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول : کلیات طرح تحقیق

مقدمه........................................................................................................................................................................ 2

1-1 بیان مساله تحقیق........................................................................................................................................... 5

1-2 سابقه موضوع................................................................................................................................................. 8

1-3 بیان اهمیت انجام تحقیق.............................................................................................................................. 9

1-4 بیان اهداف تحقیق...................................................................................................................................... 11

1-5 چهارچوب نظری....................................................................................................................................... 11

1-6 مدل تحقیق ................................................................................................................................................ 13

1-7 فرضیه‏ها یا سؤال‏های تحقیق.................................................................................................................... 15

1-8 روش تحقیق............................................................................................................................................... 15

1-9 جامعه آماری مورد مطالعه ....................................................................................................................... 15

1-10 برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ............................................................................................ 16

1-11 قلمرو تحقیق ........................................................................................................................................... 17

1-11-1 قلمرو موضوعی .......................................................................................................................... 17

1-11-2 قلمرو زمانی ................................................................................................................................ 17

1-11-3 قلمرو مکانی ................................................................................................................................ 17

1-12 روش و ابزار گردآوری داده ها ............................................................................................................ 17

1-13 روش تجزیه و تحلیل داده ها ............................................................................................................... 18

1-14 تعاریف متغیر ها واصطلاحات تحقیق ................................................................................................ 18

1-14-1 سرمایه اجتماعی........................................................................................................................... 19

1-15 ابعاد سرمایه اجتماعی.............................................................................................................................. 19

1-16-1 تعالی سازمانی ............................................................................................................................. 20

1-17-1 معیارهای تعالی سازمانی............................................................................................................. 20

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

بخش اول ..................................................................................................................... 25

2-1 سرمایه اجتماعی ........................................................................................................................................ 25

2-2 تعاریف سرمایه اجتماعی........................................................................................................................... 25

2-3 تمایز سرمایه اجتماعی با سایر سرمایه ها................................................................................................ 31

2-4 ابعاد سرمایه اجتماعی................................................................................................................................ 32

2-4-1 بعد ساختاری ................................................................................................................................. 32

2-4-2 بعد شناختی..................................................................................................................................... 32

2-4-3 بعد رابطه ای................................................................................................................................... 33

2-5 دیدگاه های مختلف سرمایه اجتماعی..................................................................................................... 37

بخش دوم...................................................................................................................... 40

2-6 تعالی سازمانی............................................................................................................................................. 40

2-7 تاریخچه تعالی سازمانی............................................................................................................................. 41

2-8  تعریف مدل تعالی سازمانی..................................................................................................................... 42

2-9 تعریف مدل................................................................................................................................................. 43

2-10 تاریخچه شکل گیری بنیاد مدیریت کیفیت اروپا ............................................................................... 44

2-11 انواع مدل های تعالی سازمانی............................................................................................................... 46

2-12 مزایای مدل تعالی سازمانی..................................................................................................................... 53

2-13 کاربردهای تعالی سازمانی...................................................................................................................... 54

2-14 دلایل استفاده از مدل تعالی سازمانی.................................................................................................... 54

2-15 معیارها و زیرمعیارهای تعالی سازمانی................................................................................................. 56

بخش سوم..................................................................................................................... 62

2-16 پیشینه تحقیق............................................................................................................................................ 62

2-16-1 مطالعه های خارجی.................................................................................................................... 62

2-16-2 مطالعه‏های داخلی........................................................................................................................ 64

بخش چهارم.................................................................................................................. 68

2-17 تربیت مدرس........................................................................................................................................... 68

2-17-1 مولفه های مأموریت دانشگاه..................................................................................................... 68

2-17-2 مأموریت دانشگاه......................................................................................................................... 70

2-17-3 معاونت‏های دانشگاه تربیت مدرس.......................................................................................... 70

2-17-4 حوزه‌های دانشگاه تربیت مدرس و زمینه‌های تدوین اهداف راهبردی................................ 71

2-17-5 اهداف راهبردی دانشگاه............................................................................................................. 71

2-17-6 ارزش های محوری دانشگاه...................................................................................................... 72

 

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

مقدمه..................................................................................................................................................................... 74

3-1 فرآیند تحقیق............................................................................................................................................... 74

3-2 فرضیه های تحقیق .................................................................................................................................... 75

3-3 نوع و روش تحقیق.................................................................................................................................... 76

3-4 جامعه و نمونه آماری ............................................................................................................................... 77

3-5 روش‏های جمع آوری اطلاعات............................................................................................................... 78

3-6 سنجش روایی پرسش نامه ....................................................................................................................... 80

3-7 سنجش پایایی پرسش نامه....................................................................................................................... 82

3-8 قلمرو تحقیق............................................................................................................................................... 84

3-9 روش تحلیل آماری.................................................................................................................................... 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها

مقدمه..................................................................................................................................................................... 86

بخش اول: اطلاعات جمعیت شناختی................................................................................. 86

4-1-1 جنسیت.................................................................................................................................................. 86

4-1-2 سن.......................................................................................................................................................... 87

4-1-3 وضعیت تأهل........................................................................................................................................ 87

4-1-4 میزان تحصیلات.................................................................................................................................... 88

4-1-5 سال فراغت از تحصیل......................................................................................................................... 89

4-1-6 رشته تحصیلی....................................................................................................................................... 90

4-1-7 سابقه كار................................................................................................................................................ 90

4-1-8 نوع استخدام.......................................................................................................................................... 91

4-1-9 محل كار................................................................................................................................................. 91

بخش دوم...................................................................................................................... 93

4-2 توصیف متغیرها در راستای فرضیه های پژوهش.................................................................................. 93

بخش سوم..................................................................................................................... 97

4-3 تحلیل فرضیه های پژوهش....................................................................................................................... 97

4-3-1 بررسی فرضیه اصلی.................................................................................................................... 100

4-3-2 بررسی فرضیه فرعی اول............................................................................................................ 100

4-3-3 بررسی فرضیه فرعی دوم............................................................................................................ 105

4-3-4 بررسی فرضیه فرعی سوم........................................................................................................... 106

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه.................................................................................................................................................................. 109

5-1 نتایج و پیشنهاد های تحقیق................................................................................................................... 109

5-2 پیشنهادها.................................................................................................................................................. 114

5-2-1 پیشنهاد برای محققین آتی.......................................................................................................... 114 

5-3 محدودیت های تحقیق........................................................................................................................... 115

منابع و مآخذ............................................................................................................... 116

دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در  دانشگاه تربیت مدرس


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس,

<-BloTitle->
<-BloText->