خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
فایل تحقیقات دانشجویی
<-BloTitle->
<-BloText->

پایان نامه بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس

پایان نامه بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس

دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در  دانشگاه تربیت مدرس

پایان نامه بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در  دانشگاه تربیت مدرس
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 301 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 143

پایان نامه بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در  دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه:

در جهان پر شتاب امروز، سازمان های زیادی برای رسیدن به اهداف سازمانی و اقتصادی در تلاش هستند و برای تداوم حیات خود از الگوها و شیوه های مختلفی بهره می ببرند و مزیت رقابتی جدیدی كسب می نمایند تا از سقوط و واژگونی و خطرات ناشی از دگرگونی های سریع محیطی در امان بمانند.

در دیدگاههای سنتی مدیریت توسعه، سرمایه های اقتصادی، فیزیكی، و نیروی انسانی مهم ترین نقش را ایفا می كردند؛ برای توسعه در عصر حاضر به سرمایه اجتماعی بیشتر از سرمایه اقتصادی، فیزیکی و انسانی نیازمندیم زیرا بدون این سرمایه استفاده بهینه از دیگر سرمایه ها امکان پذیر نیست. در گذشته سرمایه اجتماعی به صراحت مورد توجه قرار نمی گرفت، اما در حال حاضر، تغییرات پر شتاب محیطی، فناوری اطلاعات، نیازهای رو به رشد به اطلاعات و آموزش، نیازهای فزاینده به نوآوری و خلاقیت، و ضرورت پیشرفت مداوم سازمان، ایجاب می كند كه رهبران سازمان ها، سرمایه اجتماعی را به منزله یك منبع ارزشمند سازمانی مورد توجه قرار  دهند ( رحمانپور،1382، 80 ). 

بخشی از متن

نظریه پردازان جامعه شناس صنعتی و سازمانی بحث کرده اند که فعالیت های مدیریتی و سازمانی مبتنی بر شبکه های اجتماعی روابط است. براساس نظر "لومن" و همکارانش یک شبکه اجتماعی می تواند به عنوان مجموعه ای از گره[1] ها(برای مثال اشخاص، سازمانها) با مجموعه ای از روابط اجتماعی (برای مثال دوستان، انتقال پول، عضویت در سازمان های متعدد) ارتباط پیدا کند. براساس این دیدگاه و منظر، پژوهشگران سازمانی و مدیریتی بحث می کنند که سرمایه اجتماعی مبتنی بر شبکه ها و پیوندهای اعضای سازمان با موسسات بیرونی (از جمله عرضه کنندگان، خریداران و رقبا) تجلی می یابد و در سطح خرد عملکرد و مزیت رقابتی سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. (بلیوو، 1996)


[1].Node

دلایلی که نشان دهنده اهمیت و ضرورت مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی و تاثیرآن بر عملکرد سازمان ها است عبارتند از:

اول از طریق روابط شبکه ای و تعاملات، سازمان می تواند دستیابی به منابع استراتژیک و مالی را تضمین نماید. دوم سازمان ها می توانند به اطلاعات با کیفیت بالا در مورد فرصت های تولیدی، بازاریابی و تکنولوژیکی دست یابند. (فافچمپس، 2002). برت(1992) پیشنهاد می کند که این مزیت اطلاعاتی می تواند به شکل دستیابی به اطلاعات ارزشمند به صورت کارآمد، سریع تر از دیگر رقبا و دستیابی به فرصت ها از طریق خوشنامی و شهرت باشد.

سوم روابط شبکه ای اجتماعی فرصت های برای کسب دانش و بهره برداری از آن را فراهم می سازد. ( الوانی،1381)

این مزیت ها اهمیت خاصی در دانشگاه تربیت مدرس و سایر دانشگاه  های کشور دارد و آن به دلیل سطح بالای عدم اطمینان به علت کمیابی منابع، اطلاعات و دانش است. بنابر این ضرورت و اهمیت دارد تا رابطه بین سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی مطالعه و بررسی گردد. 

"پورتس"[1]: منظور از سرمایه اجتماعی، هنجارها و شبکه هایی است که مردم را قادر می سازد تا دست به کنش جمعی بزنند. این تعریف بر منابع سرمایه اجتماعی متمرکز شده است.

برت[2]:سرمایه اجتماعی، دوستان، همکاران و تماس های کلی تری است که از طریق آنها فرصت های استفاده از سرمایه مالی و انسانی به دست می آید.

"کوهن و پروساک"[3]: از پیوندهای موثر موجود بین مردم ترکیب یافته است. پیوندهایی که مبتنی بر اعتماد، فهم متقابل ارزش های مشترک و رفتارهای است که اعضای اجتماعات و شبکه های انسانی را به یکدیگر پیوند می دهد و عمل همیاری را ممکن می سازد.


[1] - Portes , A[2] - Ronald Burt[3] - Cohen and prosak

فهرست

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول : کلیات طرح تحقیق

مقدمه........................................................................................................................................................................ 2

1-1 بیان مساله تحقیق........................................................................................................................................... 5

1-2 سابقه موضوع................................................................................................................................................. 8

1-3 بیان اهمیت انجام تحقیق.............................................................................................................................. 9

1-4 بیان اهداف تحقیق...................................................................................................................................... 11

1-5 چهارچوب نظری....................................................................................................................................... 11

1-6 مدل تحقیق ................................................................................................................................................ 13

1-7 فرضیه‏ها یا سؤال‏های تحقیق.................................................................................................................... 15

1-8 روش تحقیق............................................................................................................................................... 15

1-9 جامعه آماری مورد مطالعه ....................................................................................................................... 15

1-10 برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ............................................................................................ 16

1-11 قلمرو تحقیق ........................................................................................................................................... 17

1-11-1 قلمرو موضوعی .......................................................................................................................... 17

1-11-2 قلمرو زمانی ................................................................................................................................ 17

1-11-3 قلمرو مکانی ................................................................................................................................ 17

1-12 روش و ابزار گردآوری داده ها ............................................................................................................ 17

1-13 روش تجزیه و تحلیل داده ها ............................................................................................................... 18

1-14 تعاریف متغیر ها واصطلاحات تحقیق ................................................................................................ 18

1-14-1 سرمایه اجتماعی........................................................................................................................... 19

1-15 ابعاد سرمایه اجتماعی.............................................................................................................................. 19

1-16-1 تعالی سازمانی ............................................................................................................................. 20

1-17-1 معیارهای تعالی سازمانی............................................................................................................. 20

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

بخش اول ..................................................................................................................... 25

2-1 سرمایه اجتماعی ........................................................................................................................................ 25

2-2 تعاریف سرمایه اجتماعی........................................................................................................................... 25

2-3 تمایز سرمایه اجتماعی با سایر سرمایه ها................................................................................................ 31

2-4 ابعاد سرمایه اجتماعی................................................................................................................................ 32

2-4-1 بعد ساختاری ................................................................................................................................. 32

2-4-2 بعد شناختی..................................................................................................................................... 32

2-4-3 بعد رابطه ای................................................................................................................................... 33

2-5 دیدگاه های مختلف سرمایه اجتماعی..................................................................................................... 37

بخش دوم...................................................................................................................... 40

2-6 تعالی سازمانی............................................................................................................................................. 40

2-7 تاریخچه تعالی سازمانی............................................................................................................................. 41

2-8  تعریف مدل تعالی سازمانی..................................................................................................................... 42

2-9 تعریف مدل................................................................................................................................................. 43

2-10 تاریخچه شکل گیری بنیاد مدیریت کیفیت اروپا ............................................................................... 44

2-11 انواع مدل های تعالی سازمانی............................................................................................................... 46

2-12 مزایای مدل تعالی سازمانی..................................................................................................................... 53

2-13 کاربردهای تعالی سازمانی...................................................................................................................... 54

2-14 دلایل استفاده از مدل تعالی سازمانی.................................................................................................... 54

2-15 معیارها و زیرمعیارهای تعالی سازمانی................................................................................................. 56

بخش سوم..................................................................................................................... 62

2-16 پیشینه تحقیق............................................................................................................................................ 62

2-16-1 مطالعه های خارجی.................................................................................................................... 62

2-16-2 مطالعه‏های داخلی........................................................................................................................ 64

بخش چهارم.................................................................................................................. 68

2-17 تربیت مدرس........................................................................................................................................... 68

2-17-1 مولفه های مأموریت دانشگاه..................................................................................................... 68

2-17-2 مأموریت دانشگاه......................................................................................................................... 70

2-17-3 معاونت‏های دانشگاه تربیت مدرس.......................................................................................... 70

2-17-4 حوزه‌های دانشگاه تربیت مدرس و زمینه‌های تدوین اهداف راهبردی................................ 71

2-17-5 اهداف راهبردی دانشگاه............................................................................................................. 71

2-17-6 ارزش های محوری دانشگاه...................................................................................................... 72

 

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

مقدمه..................................................................................................................................................................... 74

3-1 فرآیند تحقیق............................................................................................................................................... 74

3-2 فرضیه های تحقیق .................................................................................................................................... 75

3-3 نوع و روش تحقیق.................................................................................................................................... 76

3-4 جامعه و نمونه آماری ............................................................................................................................... 77

3-5 روش‏های جمع آوری اطلاعات............................................................................................................... 78

3-6 سنجش روایی پرسش نامه ....................................................................................................................... 80

3-7 سنجش پایایی پرسش نامه....................................................................................................................... 82

3-8 قلمرو تحقیق............................................................................................................................................... 84

3-9 روش تحلیل آماری.................................................................................................................................... 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها

مقدمه..................................................................................................................................................................... 86

بخش اول: اطلاعات جمعیت شناختی................................................................................. 86

4-1-1 جنسیت.................................................................................................................................................. 86

4-1-2 سن.......................................................................................................................................................... 87

4-1-3 وضعیت تأهل........................................................................................................................................ 87

4-1-4 میزان تحصیلات.................................................................................................................................... 88

4-1-5 سال فراغت از تحصیل......................................................................................................................... 89

4-1-6 رشته تحصیلی....................................................................................................................................... 90

4-1-7 سابقه كار................................................................................................................................................ 90

4-1-8 نوع استخدام.......................................................................................................................................... 91

4-1-9 محل كار................................................................................................................................................. 91

بخش دوم...................................................................................................................... 93

4-2 توصیف متغیرها در راستای فرضیه های پژوهش.................................................................................. 93

بخش سوم..................................................................................................................... 97

4-3 تحلیل فرضیه های پژوهش....................................................................................................................... 97

4-3-1 بررسی فرضیه اصلی.................................................................................................................... 100

4-3-2 بررسی فرضیه فرعی اول............................................................................................................ 100

4-3-3 بررسی فرضیه فرعی دوم............................................................................................................ 105

4-3-4 بررسی فرضیه فرعی سوم........................................................................................................... 106

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه.................................................................................................................................................................. 109

5-1 نتایج و پیشنهاد های تحقیق................................................................................................................... 109

5-2 پیشنهادها.................................................................................................................................................. 114

5-2-1 پیشنهاد برای محققین آتی.......................................................................................................... 114 

5-3 محدودیت های تحقیق........................................................................................................................... 115

منابع و مآخذ............................................................................................................... 116

دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در  دانشگاه تربیت مدرس


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس,

پایان نامه بررسی رابطه شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی رابطه شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه بررسی رابطه شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی رابطه شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 420 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 120

پایان نامه بررسی رابطه شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

چکیده :

هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکردشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. بر این اساس، پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به سرمایه فکری و عملکرد و حاکمیت شرکتی، داده های مورد نیاز از جامعه آماری بین سالهای 1386 الی 1390 با استفاده از صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده است. سپس با اطلاعات بدست آمده به کمک نرم افزار Excelو Eviews اقدام به استخراج مدل رگرسیونی تبیین کننده اثرات متغیر سرمایه فکری (طبق مدل پولیک) و حاکمیت شرکتی و عملکردشرکت های جامعه آماری بر یکدیگر شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که سرمایه فکری طبق رابطه مثبت معنادار با عملکرد شرکت ها دارد همچنین رابطه مثبت معناداری بین حاکمیت شرکتی و عملکرد و نیز بین سرمایه فکری و حاکمیت شرکتی وجود دارد، در نهایت نیز شاخص حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها تاثیر گذار می باشد.

واژه های كلیدی:

سرمایه فكری، عملکرد، حاکمیت شرکتی، مدل پالیک،نسبت کیوتوبین

مقدمه

حسابداری همواره در فرآیند تهیه و ارائه‌ی اطلاعات سودمند برای قضاوت و تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی ابزار موثری تلقی می‌شود. در این راستا، بیان می‌شود که تمرکز بسیاری از استدلال‌های مطرح شده در حمایت از فلسفه وجودی دانش حسابداری تأکید بر فرآیند قضاوت و تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان است. بر پایه‌ی مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی کشورهای آنگلوساکسون و همچنین در ایران، سرمایه‌گذاران اصلی‌ترین استفاده‌کنندگان اطلاعات صورت‌های مالی به شمار می‌روند. این گروه در پی اطلاعاتی هستند که بر پایه‌ی آن ارزیابی مخاطره و بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذاری امکان پذیر شود. [2]

استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی و خصوصاً سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان، غالباً بر اساس پیش‌بینی عملکرد آتی، تصمیم‌گیری می‌کنند. لذا ارزیابی عملکرد گذشته، همواره یکی از مبانی شکل‌گیری انتظارات آتی و پیش‌بینی آینده است. گزارشات مالی اطلاعاتی را در خصوص میزان سود و اجزای تشکیل دهنده آن ارائه می‌کند و استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی بر اساس این اطلاعات نسبت به ارزیابی، برآورد، پیش‌بینی و سنجش مخاطرات اقدام می‌نمایند. بدین ترتیب حسابداری مالی با ارائه صورت‌های مالی اساسی، اطلاعات تفضیلی در خصوص سود و عوامل تعیین‌کننده آن را در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌دهد. [5]

قسمتی از متن

در زمینه سرمایه فکری و نحوه سنجش آن دو دیدگاه وجود دارد که عبارتند از دیدگاه ورودی-محور (Input-based) و دیدگاه خروجی-محور (Output-based). بر اساس دیدگاه خروجی-محور که یک دیدگاه اندازه­گیری (Measurement) است، ارزش سرمایه فکری برابر با تفاوت ارزش بازار و خالص ارزش دفتری شرکت است [3]. ادوینسون و سولیوان (Edvinsson & Sullivan) كه از پیش­گامان پژوهش در زمینه سرمایه فكری به حساب می‌آیند، تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری را  به  عنوان  ارزش  سرمایه‌های  فكری تعریف می­كنند. از این دیدگاه (دیدگاه خروجی-محور) سرمایه فكری از سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری تشكیل شده است.

از دیدگاه ورودی-محور که یک رویکرد فرایند-محور (Process-based) است، سرمایه فکری ترکیبی از منابع نامشهود بوده که به قابلیت­ها و رقابت­پذیری منحصر به فرد شرکت کمک می­کند که در خدمات و محصولات شرکت ریشه دوانیده و باعث ارزش افزوده اقتصادی می­شود [3].

سرمایه فکری، دانشی است که  می­تواند به ارزش تبدیل شود [11]. [11] سرمایه فکری را ترکیبی از سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری می­دانند. بونتیس و همکاران سرمایه فکری را در مفهومی که تمامی منابع نامشهود و ارتباطات داخلی آن­ها را شامل می­شود، معرفی می­کنند  [11]. [9]سرمایه ساختاری را مشتمل بر سرمایه ارتباطی (مشتری) و سرمایه سازمانی می­دانند [9] و هم­چنین بوخ و همکاران (2001) سرمایه سازمانی را ترکیبی از سرمایه نوآوری و سرمایه رویه­ای معرفی می­کنند [10].

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه 

چکیده................................................................................................................

فصل اول

کلیات تحقیق

1) مقدمه............................................................................................................ 2

1-2) اهمیت موضوع.......................................................................................... 2

1-3) تعریف و بیان موضوع تحقیق..................................................................... 3

1-4) اهداف تحقیق............................................................................................ 5

1-5) قلمرو تحقیق............................................................................................. 5

1-6) فرضیات تحقیق......................................................................................... 5

1-7) جامعه مورد نظر تحقیق................................................................................ 6

1-8) نمونه آماری.............................................................................................. 6

1-9) روش تحقیق.............................................................................................. 6

1-10) چشم‌انداز کلی تحقیق.............................................................................. 8

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه.................................................................................................................. 10

عوامل کنترلی موثر بر حاکمیت شرکتی................................................................... 12

مالکیت شرکت های سهامی عام............................................................................. 12

جدا شدن مالکیت از مدیریت................................................................................ 13

پراکندگی سهامداران............................................................................................. 13

ساختار مالکیت.................................................................................................... 14

هیئت مدیره......................................................................................................... 14

سرمایه ی فکری.................................................................................................. 16

تعریف سرمایه فکری............................................................................................ 17

سنجش سرمایه فکری........................................................................................... 19

دلایل سنجش سرمایه فکری.................................................................................. 20

شاخص­های متداول برای اندازه گیری سرمایه فکری................................................ 21

مدل­ها و روش­های اندازه گیری سرمایه فکری......................................................... 29

مدل­های سنجش غیرمالی سرمایه فکری.................................................................. 30

1- ترازنامه نامرئی (ناملموس)............................................................................... 30

2- کنترل دارایی­های ناملموس.............................................................................. 30

3- کارت امتیاز دهی متوازن (BSC)..................................................................... 30

4- شاخص سرمایه فکری..................................................................................... 31

5- کارگزار تکنولوژی.......................................................................................... 31

6- روش جهت یابی (مرورگر) تجاری اسکاندیا...................................................... 31

7- مدل مدیریت سرمایه فکری............................................................................. 32

8- روش جویا.................................................................................................... 32

9- مدل محاسبه بر مبنای متغیر های زبانی فازی...................................................... 33

مدل­های سنجش پولی و مالی سرمایه فکری............................................................ 33

2- نرخ بازده دارایی ها (ROI)............................................................................ 35

3- روش تشکیل سرمایه بازار............................................................................... 35

4- روش سرمایه فکری مستقیم............................................................................. 35

5- روش­های اندازه گیری مالی سرمایه فکری......................................................... 35

6- روش q توبین (q Tobin)............................................................................. 36

7- مدل ضریب ارزش افزوده فکری (VAIC)....................................................... 37

ارزیابی عملکرد................................................................................................... 38

تعاریف............................................................................................................... 38

تعاریف عملکرد................................................................................................... 38

تعریف ارزیابی.................................................................................................... 38

تعریف ارزیابی عملکرد......................................................................................... 38

روش های ارزیابی عملکرد................................................................................... 38

اهمیت و سودمندی ارزیابی عملکرد....................................................................... 39

مبنای ارزیابی عملکرد........................................................................................... 39

تکنیک های ارزیابی عملکرد.................................................................................. 40

اهداف ارزیابی عملکرد......................................................................................... 40

مروری بر پیشینه تحقیق........................................................................................ 41

تحقیقات خارجی................................................................................................. 41

تحقیقات داخلی................................................................................................... 46

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

3-1) مقدمه........................................................................................................ 49

3-2) نوع پژوهش.............................................................................................. 49

3-3) طرح مسأله پژوهش................................................................................... 49

3-4) فرضیات تحقیق......................................................................................... 50

3-5) قلمرو مکانی و زمانی پژوهش.................................................................... 50

3-6) ابزار جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز تحقیق................................................... 51

3-7) مدل‌ها و متغیرهای پژوهش و نحوه آزمون فرضیه‌ها..................................... 51

سرمایه فکری...................................................................................................... 51

حاکمیت شرکتی................................................................................................... 52

مدلهای جهت آزمون فرضیات تحقیق..................................................................... 54

3-8) روش‌های آماری مورد استفاده در پژوهش.................................................. 54

3-8-1) روش‌های تخمین با استفاده از داده‌های ترکیبی....................................... 55

3-8-2) آزمون  لیمر........................................................................................ 55

3-8-3)آزمون چاو.............................................................................................. 56

3-8-4) آزمون هاسمن....................................................................................... 57

3-8-4-1) اثرات ثابت........................................................................................ 57

3-8-4-2) اثرات تصادفی................................................................................... 57

3-8-5) آزمون‌های آماری.................................................................................... 58

3-8-5-1) آزمون t............................................................................................ 58

3-8-5-2) آزمون F فیشر................................................................................... 58

3-8-5-3) آزمون دوربین- واتسون...................................................................... 58

3-9) تحلیل رگرسیون......................................................................................... 59

رگرسیون چند متغیره............................................................................................ 59

ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده.............................................................. 60

مدل رگرسیون..................................................................................................... 60

آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون................................................................. 61

آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون...................................................................... 61

آزمون معنادار بودن ضرایب.................................................................................. 62

عدم خود همبستگی............................................................................................. 62

تحلیل همبستگی.................................................................................................. 64

3-10) خلاصه فصل سوم................................................................................... 65

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه....................................................................................................... 67

4-2- نتایج آمار توصیفی.................................................................................... 67

4-3- تحلیل ماهیت و ویژگی­های متغیرهای تحقیق.............................................. 68

4-4- مدل اول تحقیق (فرضیه اول).................................................................... 68

4-4-1- بررسی خود همبستگی.......................................................................... 68

4-4-2- بررسی ناهمسانی واریانس.................................................................... 69

4-4-3- آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت................................................. 69

4-4-3- آزمون فرضیه اول تحقیق....................................................................... 70

4-4-3-1- آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه اول تحقیق.................................... 71

4-4-3-2- بررسی متغیرهای کنترلی مدل تحقیق................................................. 72

4-5- مدل دوم تحقیق (فرضیه دوم).................................................................... 72

4-5-1- بررسی خود همبستگی.......................................................................... 72

4-5-2- بررسی ناهمسانی واریانس.................................................................... 72

4-5-3- آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت................................................. 73

4-5-3- آزمون فرضیه دوم تحقیق...................................................................... 73

4-5-3-1- آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه دوم تحقیق.................................... 74

4-5-3-2- بررسی متغیرهای کنترلی مدل تحقیق................................................. 75

4-6- مدل سوم تحقیق (فرضیه سوم).................................................................. 75

4-6-1- بررسی خود همبستگی.......................................................................... 75

4-6-2- بررسی ناهمسانی واریانس.................................................................... 75

4-6-3- آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت................................................. 76

4-6-3- آزمون فرضیه سوم تحقیق..................................................................... 76

4-6-3-1- آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه سوم تحقیق................................... 77

4-7- مدل چهارم تحقیق (فرضیه چهارم)............................................................ 78

4-7-1- بررسی خود همبستگی.......................................................................... 78

4-7-2- بررسی ناهمسانی واریانس.................................................................... 78

4-7-3- آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت................................................. 79

4-7-3- آزمون فرضیه چهارم تحقیق................................................................... 79

4-7-3-1- آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه چهارم تحقیق................................ 81

4-7-3-2- بررسی متغیرهای کنترلی مدل تحقیق................................................. 81

فصل پنجم

بحث و نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه....................................................................................................... 83

5-2- خلاصه تحقیق.......................................................................................... 83

5-2-1- تدوین فرضیه تحقیق............................................................................ 83

5-2-2- تهیه آمار توصیفی کلیه متغیرهای تحقیق................................................... 83

5-3-  مراحل بررسی فرضیه تحقیق.................................................................... 84

5-4-  نتایج تحقیق............................................................................................ 84

5-4-1- نتایج حاصل از فرضیه اول................................................................... 85

5-4-2- نتایج حاصل از بخش دوم.................................................................... 85

5-4-3- نتایج حاصل از فرضیه سوم.................................................................. 85

5-4-4- نتایج حاصل از بخش چهارم................................................................ 86

5-6- پیشنهاداتی در ارتباط با موضوع تحقیق...................................................... 86

5-6-  پیشنهاداتی در ارتباط با تحقیقات آتی....................................................... 86

5-7- محدودیتها در کاربرد نتایج تحقیق............................................................. 86

منابع و مأخذ....................................................................................................... 88

منابع فارسی........................................................................................................ 88

منابع لاتین........................................................................................................... 89

پیوست............................................................................................................... 92

چکیده انگلیسی................................................................................................... 107

دانلود پایان نامه بررسی رابطه شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی رابطه شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس ا,

پایان نامه بررسی رابطه سرمایه های فکری با کیفیت خدمات در زندانهای استان آذربایجان شرقی

پایان نامه بررسی رابطه سرمایه های فکری با کیفیت خدمات در زندانهای استان آذربایجان شرقی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه سرمایه های فکری با کیفیت خدمات در زندانهای استان آذربایجان شرقی

پایان نامه بررسی رابطه سرمایه های فکری با کیفیت خدمات در زندانهای استان آذربایجان شرقی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 437 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 143

پایان نامه بررسی رابطه سرمایه های فکری با کیفیت خدمات در زندانهای استان آذربایجان شرقی


چكیده 

سرمایه فکری[1] موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چند ساله اخیر در سطح جهانی مطرح شده است اما از آنجایی که منبعی پر ارزش برای کشورها و سازمان به حساب می آید، میزان رشد و توسعه آن به سرعت در حال تبدیل شدن به شاخصی در توسعه یافتگی کشورها است. تغییرات سریع در دنیای کنونی، سازمانها را با مشکلات مختلفی مواجه کرده است. اما در عین حال سازمان های موفقی نیز وجود دارند که با ابزارهای مدیریتی و فناوری جدید، از فرصت های ایجاد شده، به نفع خود استفاده می کنند. سرمایه فکری یکی از ابزارهای مذکور است که شامل مولفه های سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای می باشد. سرمایه فکری، یکی از عوامل موثر در کیفیت خدمات است. اکنون، سازمانهای خدماتی یا آن دسته از سازمان هایی که در عرضه خدمات، بخش مهمی از فعالیت آنها را تشکیل می دهد، در جستجوی ایجاد نظامی برای برقراری ارتباط میان سیاست های مدیریت منابع انسانی و عملکرد مورد انتظار کارکنان خدماتی، به منظور ایجاد تاثیر مثبت بر ادراک مشتری از کیفیت خدمات عرضه شده و در نتیجه بهبود ستاده های مالی سازمان هستند. زیرا در پژوهش های مختلف، وجود ارتباط میان ادراک مثبت مشتری از کیفیت خدمات عرضه شده و بهبود شاخص های مالی سازمان تایید شده است. مدیران سازمانها باید بدانند که کیفیت خدمات یک استراتژی سودآور برای سازمان می باشد. آنها باید به این باور برسند که سرمایه گذاری در کیفیت خدمات منجر به سودآوری می گردد و به یک سازمان جهت متمایز کردن خود از دیگر سازمانها و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار کمک کند. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سرمایه های فکری با کیفیت خدمات در زندانهای استان آذربایجان شرقی است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی -  همبستگی است. جامعه آماری، کلیه کارکنان اداره زندانهای استان آذربایجان شرقی به تعداد 567 نفر در سال 1391 می باشد. حجم نمونه گیری در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 230 نفر انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری و کیفیت خدمات استفاده شده است ولی به جهت بومی کردن آن، پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 94/0 محاسبه و مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی و جهت آزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین سرمایه فکری با کیفیت خدمات در زندانهای استان آذربایجان شرقی رابطه معنادار و قوی وجود دارد. و تمام فرضیه های تحقیق تایید شدند.

 واژه گان کلیدی سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه مشتری، سرمایه ساختاری، کیفیت خدمات


[1] -Intellectual Capital

مقدمه

سرمایه فکری، موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری، در چند سال اخیر در سطح جهانی مطرح شده است. اما از آنجایی که منبعی با ارزش برای کشورها و سازمان ها محسوب می شود، به سرعت در حال تبدیل شدن به شاخص توسعه یافتگی کشورها است. این منبع نامشهود، یکی از باارزش ترین منابع شرکت ها و سرمایه مهم در رشد کارآفرینی محسوب شده است. از این رو ضرورت توسعه و مدیریت سرمایه فکری، به الزامی جدی در سطح کلان ملی و حوزه کسب و کار تبدیل گردیده و با حرکت به سمت اقتصاد دانش پایه، به تغییر پارادایم حاکم در اقتصاد صنعتی منجر شده است، به طوری که می توان شاهد پیدایش اقتصاد مبتنی بر دانش[1] بود که بنیان آن بر سرمایه فکری است(زنجیر دار و همکاران،1387، ص1). به تعبیری ساده، شاید بتوان سرمایه فکری را بسته دانشی تشکیل شده از مجموعه منابع نامشهود و پنهان، اصول، فرهنگ، الگوهای رفتاری، قابلیت، شایستگی ها، ساختارها، ارتباطات، فرایندها و پردازش های منتج از دانش محسوب کرد.


[1] - Knowledge-Based Economic

قسمتی از متن

تعریف واژه ها واصطلاحات فنی وتخصصی(به صورت مفهومی وعملیاتی):

تعریف مفهومی:

سرمایه فکری: گروهی از دارایی های دانشی است كه به یك سازمان وابسته هستند و با افزودن بر ارزش سازمان از طریق تعیین ذی نفعان كلیدی، بطور چشم گیری در بهبود موفقیت رقابتی سازمان مشاركت می كنند (مار و استارویچ[1] ، 2004).

سرمایه فكری عبارت است از داشتن دانش، به كار بردن تجربه، تكنولوژی سازمانی، ارتباط با مشتری و عرضه كننده و نیز توانایی های حرفه ای كه یك مزیت رقابتی در بازار را از آن شركت می كند (ادوینسون و مالونه[2] ،1997).

سرمایه انسانی[3] :تركیبی از دانش مهارت، قدرت نوآوری و توانایی افراد سازمان برای انجام وظایفشان است (ادوینسون و مالونه ،1997).

 سرمایه ساختاری[4] :ارزشی مبتنی بر فکر است که وقتی کارکنان سازمان را ترک می کنند در سازمان باقی می ماند. (مجتهدزاده،1389).

سرمایه رابطه ای[5](مشتری): دانش موجود در همه روابطی است که سازمان با مشتریان، رقبا، تامین کنندگان، انجمن های تجاری و یا دولت برقرار می کند(علوی، 1386، ص134). 

کیفیت خدمات: شاخصی که هماهنگی بین خدمات ارائه شده با انتظارات مشتریان را مورد سنجش قرار می دهد. و عده ای به برآورده ساختن احتیاجات و نیازهای مشتریان تاكید دارند مثلا خدمات با كیفیت یعنی جلب رضایت مشتری و اینكه در مواقع ضروری این خدمات در دسترس مشتری باشد و هزینه بالایی را هم تحمیل نكند)الوانی، 1382). 

تعریف عملیاتی : تعریف عملیاتی به تعریفی اطلاق می شود که از طریق آن به یک مفهوم یا سازه، با مشخص کردن عملیاتی که برای اندازه گیری آن لازم است، معنی داده  می شود. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بونتیس(2004) بنام سنجش سرمایه فکری سازمان ها و پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات آلبرت کاریانا که هر دو در پژوهشنامه مدیریت دکتر سید محمد مقیمی جلد نهم و دهم چاپ شده، استفاده شده است.


[1] - Marr,Bernard: Gianni Schiuma and Neely[2] -Edvinsson And Malone[3] - Human capital[4] - Structural capital[5]-  Customer Capital

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

چکیده  ..........................................................................................................................................................1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه......................................................................................................................................................2

1-2 بیان مساله...............................................................................................................................................4

1-2-1 بیان نو آوری تحقیق...........................................................................................................................5

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.......................................................................................................................5

1-4 اهداف تحقیق..........................................................................................................................................6

1-5 سوالات تحقیق.......................................................................................................................................7

1-6 تبیین فرضیه های تحقیق.........................................................................................................................7

1-7 متغیر های تحقیق....................................................................................................................................8

1-7-1 متغیر مستقل.......................................................................................................................................8

1-7-2 متغیر وابسته.......................................................................................................................................8

1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی......................................................................................8

1-9 قلمرو تحقیق .......................................................................................................................................12

1-10 خلاصه ..............................................................................................................................................12

فصل دوم : ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه ..................................................................................................................................................13

2-2  بخش اول : سرمایه فکری

2-2-1 سیر تاریخی توسعه مفهوم و کاربرد سرمایه فکری ........................................................................ 14

2-2-2 مفهوم تعاریف سرمایه فکری ..........................................................................................................15

2-2-3 مقایسه تعاریف سرمایه فکری ........................................................................................................17

2-2-4 اجزاء سرمایه فکری ........................................................................................................................18

2-2-4-1 سرمایه انسانی ............................................................................................................................19

2-2-4-2  سرمایه ساختاری ......................................................................................................................20

2-2-4-3 سرمایه مشتری(رابطه ای) ..........................................................................................................21

2-2-5 ویژگیهای سرمایه فکری .................................................................................................................22

2-2-6 اهمیت سرمایه فکری ......................................................................................................................22

2-2-7 مدیریت سرمایه فکری ....................................................................................................................23

2-2-8 اصول مدیریت سرمایه فکری .........................................................................................................25

2-2-9 دلایل اندازه گیری سرمایه فکری  ...................................................................................................26

2-2-10 روشهای اندازه گیری سرمایه فکری  ............................................................................................28

2-2-11 الگوهای اندازه گیری سرمایه فکری .............................................................................................31

2-2-11-1 الگوی رهیاب اسکاندیا ............................................................................................................32

2-2-11-2 الگوی کارت امتیازی متوازن ....................................................................................................33

2-2-11-3 الگوی شاخص سرمایه فکری ..................................................................................................35

2-2-11-4 الگوی حسابرسی سرمایه فکری   ............................................................................................37

2-2-11-5 الگوی ترازنامه نامرئی ..............................................................................................................37

2-2-11-6 الگوی کنترل دارایی نامحسوس ...............................................................................................38

2-2-11-7 الگوی ارزش افزوده اقتصادی ..................................................................................................38

2-2-11-8 الگوی کیوی توبین ..................................................................................................................39

2-2-12 چرا یک چنین تغییر و گذار به سمت و سوی داراییهای نامشهود وجود دارد. ............................39

2-2-13 سرمایه فکری و چالش های حسابداری .......................................................................................40

2-2-14 گزارشگری سرمایه فکری ........................................................................................................... 42

2-2-15 استانداردهای حسابداری سرمایه فکری .......................................................................................43

2-2-16 گزارشگری خارجی سرمایه فکری ...............................................................................................45

2-2-17 بررسی شاخص های سرمایه فکری در کشورهای دیگر ..............................................................47

2-2-18 بررسی شاخص های سرمایه فکری در ایران ................................................................................47

2-2-19 فرق بین سرمایه فکری مدیریت دانش و مدیریت نامشهودها........................................................48

بخش دوم : کیفیت خدمات

2-3-1 مفهوم و تعریف کیفیت ...................................................................................................................49

2-3-2 مفهوم و تعریف خدمت ..................................................................................................................50

2-3-3 مفهوم و تعریف کیفیت خدمات .....................................................................................................51

2-3-4 اهمیت کیفیت خدمات ...................................................................................................................51

2-3-5 رویکردهای مدیریت کیفیت خدمات ..............................................................................................54

2-3-6 پیامدهای کیفیت خدمات ................................................................................................................55

2-3-7 عوامل تعیین کننده کیفیت خدمات .................................................................................................56

2-3-7-1 مدل گرونروز .............................................................................................................................56

2-3-7-2 مدل جانسون ..............................................................................................................................57

2-3-7-3 مدل مقیاس کیفیت .....................................................................................................................58

2-3-8 موانع بهبود کیفیت خدمات..............................................................................................................61

2-4 پیشینه تحقیق .......................................................................................................................................61

2-5 خلاصه ................................................................................................................................................63

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه....................................................................................................................................................64

3-2 مدل مفهومی تحقیق..............................................................................................................................65

3-3 فرضیه های تحقیق................................................................................................................................65

3-4 روش تحقیق.........................................................................................................................................66

3-5 جامعه آماری .......................................................................................................................................66

3-6 نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه............................................................................................67

3-7 روش جمع آوری اطلاعات .................................................................................................................68

3-8 روایی و پایایی......................................................................................................................................70

3-8-1 روایی...............................................................................................................................................70

3-8-2 پایایی   ...........................................................................................................................................71

3-9 خلاصه..................................................................................................................................................71

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق

4-1 مقدمه.....................................................................................................................................................72

4-2 آمار توصیفی.........................................................................................................................................73

4-3 آزمون اسمیرنف کولموگروف..............................................................................................................78

4-4 آمار استنباطی ......................................................................................................................................79

4-5 خلاصه ................................................................................................................................................84

فصل پنجم : نتیجه گیری، پیشنهاد ها و محدودیت ها

5-1 مقدمه ..................................................................................................................................................85

5-2 توزیع فراوانی متغیر ها.........................................................................................................................86

5-3 توزیع پراکندگی متغیر ها و پاسخ به سوال ها......................................................................................86

5-4 بررسی نتایج فرضیه های تحقیق...........................................................................................................86

5-4-1 نتیجه فرضیه اول..............................................................................................................................87

5-4-2 نتیجه فرضیه دوم..............................................................................................................................87

5-4-3 نتیجه فرضیه سوم ...........................................................................................................................87

5-4-4 نتیجه فرضیه اصلی .........................................................................................................................88

5-5 همسویی با تحقیقات دیگر...................................................................................................................89

5-6 پیشنهادها.. .......................................................................................................................................... 89

5-7 محدودیت ها .......................................................................................................................................91

5-8 خلاصه ................................................................................................................................................91

فهرست منابع فارسی................................................................................................................................... 92

فهرست منابع انگلیسی..................................................................................................................................94

پیوستها ........................................................................................................................................................96

پیوست الف(پرسشنامه)................................................................................................................................96

پیوست ب (نمودارها)................................................................................................................................101

پیوست ج (خروجی نرم افزار spss).........................................................................................................105

چکیده انگلیسی..........................................................................................................................................124

دانلود پایان نامه بررسی رابطه سرمایه های فکری با کیفیت خدمات در زندانهای استان آذربایجان شرقی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی رابطه سرمایه های فکری با کیفیت خدمات در زندانهای استان آذربایجان شرقی,

تاريخ : 10 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : حسین | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سیستم مدیریت استعداد

پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سیستم مدیریت استعداد

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سیستم مدیریت استعداد

پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سیستم مدیریت استعداد
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 3371 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 82

پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سیستم مدیریت استعداد

چکیده

هدف از پژوهش حاضر  بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سیستم مدیریت استعداد در شرکت ملی حفاری ایران واقع در اهواز می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نوع همبستگی است. کارکنان شرکت ملی حفاری ایران جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند که از میان آنها تعداد 120 نفر با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد سرمایه اجتماعی و سیستم مدیریت استعداد می باشد. روایی این پرسشنامه ها با استفاده از نظرات اساتید دانشگاه و کارشناسان شرکت ملی حفاری مجددا تایید گردید. پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از آلفای کرونباخ بالای 70/ برآورد گردید. از آزمون های آماری کالموگروف-اسمیرینف، همبستگی پیرسون و فریدمن استفاده گردید. نرم افزار آماری SPSS جهت تحلیل داده ها به کار گرفته شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و شاخص های آن با سیستم مدیریت استعداد و تمام شاخص های آن ارتباط وجود دارد. این ارتباط مثبت می باشد. 

کلمات کلیدی: سرمایه اجتماعی، سیستم مدیریت استعداد، شرکت ملی حفاری، کرونباخ.

مقدمه

در اوایل سال 1977 مکنزی و شرکاء واژه جنگ برای استعداد را برای توصیف چالشهایی که کارفرمایان با آن مواجه اند تا کاندیدایی با مهارت بالا را پیدا کنند، مطرح نمودند. آنها اعتقاد داشتند که مدیران کمی این آمادگی را دارند تا نقش رهبری را درسازمان ها ایفا نمایند. بنابراین تمامی شرکتهای برای دستیابی به استعدادها، خود را درگیر رقابت با دیگران می یابند.

از این رو کسب وکارها باید توانایی شناخت افراد با استعداد، ارائه آموزش لازم به آنها و حفظ و نگهداری کارکنان با ارزش برای بلندمدت را داشته باشند. مدیریت استعداد[1] دارای مزایای فراوانی است این مزایای هم در سطوح شرکت ها و هم انفرادی اثبات شده است. امروزه در واقع پیچیده شدن و رقابتی شدن محیط باعث شده است تا نقش منابع انسانی کاملاً دگرگون شود (کریمی و حسینی، 1389،ص 52). به زبان ساده مدیریت استعداد، به سازمان اطمینان می دهد كه افراد شایسته، با مهارتهای مناسب، در جایگاه مناسب شغلی در جهت دستیابی به هدف‌های مورد انتظار كسب و كار قرار دارند.


[1]-Talent Management

قسمتی از متن

سرمایة اجتماعی[1] موضوعی جدید در مطالعات توسعه، اقتصاد و جامعه شناسی در سطح جهان است. از زمانی كه اصطلاح و مفهوم سرمایه اجتماعی انتشار یافت زمان زیادی نمی گذرد. سرمایه اجتماعی نه تنها در زمینه توسعه اقتصادی كشورهای در حال توسعه بلكه در كشورهای توسعه یافته نیز به عنوان یك موضوع مهم مورد توجه قرار گرفته است.

نظریه‏پردازان علوم اجتماعی، سرمایه اجتماعی را با كاركردها، سطوح تحلیل و بازدهی متفاوتی مورد بحث قرار داده‏اند. تبیین نظری سرمایه اجتماعی نشان از توجه به مؤلفه‏های مختلف در مقیاس و ابعاد متفاوت دارد. این نوع نگاه هر چند كه زوایایی از این مفهوم را روشن ساخته است،‏ لیكن هنوز نسبت به برخوردار بودن از نگاهی جامع فاصله دارد (خمرنیا و همکاران، 1389،ص210).

مفهوم و تعریف سرمایه اجتماعی

مفهوم سرمایه اجتماعی از جمله مفاهیم مدرن است که در گفتمان علوم اجتماعی و محافل سیاسی معاصر در سطوح مختلف استفاده شده است. هر چند این مفهوم پیشینه طولانی ندارد اما کاربرد آن به تدریج از دهه 1990 به این سو در تحقیقات و مقالات دانشگاهی  بویژه در رشته های جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست و آموزش با کارهای افرادی چون جیمز کلمن، پیر بوردیو، رابرت پاتنام و فرانسیس فوکویاما افزایش یافته است.

 بزعم کلمن مفهوم سرمایه اجتماعی به مثابه ابزار تحلیلی برای پژوهش های اجتماعی است. کلمن بر این باور است که سرمایه اجتماعی در روشن ساختن یکی از مشکلات مهم تحلیل اجتماعی یا آنچه پیوند خرد و کلان نام گرفته است، نقش مؤثری را می تواند ایفا کند. همچنین استفاده از مفهوم سرمایه اجتماعی با توجه به روند جهانی شدن و تضعیف نقش دولت های ملی، به عنوان راه حلی اجرایی در سطح اجتماعات محلی برای مشکلات توسعه، مورد توجه سیاستگذاران، برنامه ریزان و مسئولان سیاست اجتماعی قرار گرفته است.


[1]-Social Capital

آیا سرمایه اجتماعی واقعاً سرمایه است؟

چهار استدلال در مورد اینكه سرمایه اجتماعی نوعی از سرمایه است، وجود دارد:

اول اینكه سرمایه اجتماعی، مانند دیگر انواع سرمایه، منبعی است با امكان سرمایه گذاری برای انتظارات آینده و همراهی بازدهی و نا اطمینانی. سرمایه گذاری در ساختن شبكه های روابط خارجی، كنشگران را در جهت دستیابی به اطلاعات و قدرت توانمند می سازد و توسعه شبكه های درونی به كنشگران جمعی امكانات تقویت هویت جمعی و كارهای مشاركت جمعی را فراهم می نماید. به عبارت دیگر همیشه نمی توان از سرمایه اجتماعی به عنوان یك دارائی برونزا و غیر قابل كنترل یاد كرد.

دوم اینكه سرمایه اجتماعی مانند گونه های دیگر سرمایه، چند منظوره و تبدیل پذیر است .شبكه های دوستانه كنشگران اجتماعی مانند سرمایه های فیزیكی می توانند برای اهداف متفاوت به كار گرفته و به تولید كمك نماید. همچنین منافعی كه افراد از جایگاه شان در شبكه می برند قابل تبدیل به دیگر انواع سرمایه و به ویژه سرمایه اقتصادی است. به همین دلیل اعتماد و اعتبار را بعضی مواقع به عنوان جایگزین سرمایه مالی مطرح می كنند. بوردیو معتقد است استراتژی تبدیل سرمایه به همدیگر متاثر از تغییر در ساختار فرصتهای سودی است كه هر یك ارائه می كنند.

دلیل سوم به جایگزینی یا مكمل بودن سرمایه اجتماعی برای دیگر اشكال سرمایه اشاره شده است. عوامل اقتصادی می توانند گاه كمبود سرمایه اقتصادی یا انسانی خویش را با روابط اجتماعی قوی جبران كنند.

دلیل چهارم اینكه سرمایه اجتماعی نیز مانند سرمایه فیزیكی و انسانی، نیازمند حفاظت و هزینه نگهداری است و باید به طور متناوب بازسازی و تقویت شود. هر چند این سرمایه همچون سرمایه انسانی نرخ استهلاك قابل پیش بینی ندارد. به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی مانند دانش و مهارت یا برخی كالاهای عمومی با عدم استفاده هم ممكن است دچار استهلاك شود (عزیزیانی و قاسمی، 1387،ص 8).

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده.............................................................................................................. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه........................................................................................................ 2

1-2- بیان مسأله.................................................................................................. 2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق................................................................................. 3

1-4- اهداف تحقیق............................................................................................... 4

1-5- سؤالات تحقیق.............................................................................................. 4

1-6- فرضیه های تحقیق........................................................................................ 4

1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق........................................................... 5

1-8- قلمرو تحقیق................................................................................................ 6

1-9- مدل مفهومی................................................................................................ 6

فصل دوم:مبانی نظریه و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه........................................................................................................ 8

2-2- بخش اول: سرمایه اجتماعی.............................................................................. 8

2-2-1- مقدمه..................................................................................................... 8

2-2-2- مفهوم و تعریف سرمایه اجتماعی..................................................................... 9

2-2-3- آیا سرمایه اجتماعی واقعاً سرمایه است؟........................................................... 10

2-2-4- اهمیت سرمایه اجتماعی در توسعه................................................................. 10

2-2-5- نقش سرمایه اجتماعی در سازمان.................................................................. 11

2-2-6- عناصر سرمایه اجتماعی............................................................................ 12

2-2-7- نگاهی به وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران.................................................... 14

2-2-8- جنبه های منفی سرمایه اجتماعی................................................................... 15

2-3- بخش دوم: مدیریت استعداد............................................................................. 16

2-3-1- مقدمه................................................................................................... 16

2-3-2- تعریف استعداد و مدیریت استعداد.................................................................. 17

2-3-3- شایسته سالاری....................................................................................... 17

2-3-4- شایسته سالاری در كشور های مختلف............................................................. 18

2-3-5- اهمیت مدیریت استعداد............................................................................... 20

2-3-6- عوامل راهبردی زمینه ساز مدیریت استعداد...................................................... 21

2-3-7- مولفه های مدیریت استعداد در پژوهش حاضر................................................... 24

2-4- بخش سوم: پیشینه تحقیق................................................................................ 25

2-4-1- تحقیقات داخلی........................................................................................ 25

2-4-2- تحقیقات خارجی...................................................................................... 27

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه...................................................................................................... 30

3-2- فرضیه‏های تحقیق....................................................................................... 30

3-3- روش تحقیق.............................................................................................. 31

3-4- جامعه آماری............................................................................................. 32

3-5- نمونه آماری و روش نمونه گیری..................................................................... 32

3-6- روش و ابزار جمع آوری داده ها...................................................................... 32

3-6-1- پرسشنامه های تحقیق................................................................................ 33

3-6-2- نحوه امتیازبندی پرسشنامه.......................................................................... 33

3-6-3- ویژگی های فنی ابزار تحقیق........................................................................ 33

3-6-3-1- روایی (اعتبار).................................................................................... 33

3-6-3-2- پایایی (اعتماد)..................................................................................... 34

3-7- متغیرهای تحقیق......................................................................................... 35

3-7-1- متغیر مستقل........................................................................................... 35

3-7-2- متغیر وابسته.......................................................................................... 35

3-8- روشهای آماری مورد استفاده در تحقیق.............................................................. 35

3-8-1- آمار توصیفی.......................................................................................... 35

3-8-2-آمار استنباطی.......................................................................................... 35

3-8-3- آزمون کالموگروف- اسمیرینف..................................................................... 35

3-8-4- تحلیل همبستگی....................................................................................... 36

3-8-4-1- ضریب همبستگی پیرسون (rxy ).............................................................. 36

3-8-4-2- آزمون  فریدمن.................................................................................... 36

3-9- مراحل تفصیلی اجرای تحقیق.......................................................................... 37

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1- مقدمه...................................................................................................... 38

4-2- نتایج حاصل از تحلیل توصیفی دادهها................................................................ 38

4-2-1- جنسیت................................................................................................. 38

4-2-2- سن..................................................................................................... 39

4-2-3- میزان تحصیلات کارکنان........................................................................... 40

4-2-4-  سابقه خدمت کارکنان................................................................................ 41

4-3- نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده‌ها................................................................ 42

4-3-1- آزمون کالموگروف-اسمیرنوف..................................................................... 42

4-3-2- آزمون فرضیه ها..................................................................................... 43

4-3-2-1- آزمون فرضیه ویژه اول.......................................................................... 43

4-3-2-2- آزمون فرضیه ویژه دوم.......................................................................... 43

4-3-2-3- آزمون فرضیه ویژه سوم......................................................................... 44

4-3-2-4- آزمون فرضیه ویژه چهارم....................................................................... 44

4-3-2-5- آزمون فرضیه ویژه پنجم......................................................................... 45

4-3-2-6- آزمون فرضیه فرعی ششم....................................................................... 45

4-3-2-7- آزمون فرضیه فرعی هفتم........................................................................ 46

4-3-2-8- آزمون فرضیه فرعی هشتم....................................................................... 46

4-3-2-9- آزمون فرضیه فرعی نهم......................................................................... 47

4-3-2-10- آزمون فرضیه فرعی دهم...................................................................... 47

4-3-2-11- آزمون فرضیه فرعی یازدهم................................................................... 48

4-3-2-12- آزمون فرضیه فرعی دوازدهم................................................................. 48

4-3-2-13- آزمون فرضیه اصلی............................................................................ 49

4-3-3- آزمون فریدمن........................................................................................ 49

فصل پنجم :نتیجه گیری

5-1- مقدمه...................................................................................................... 51

5-2- نتیجه گیری از فرضیه ها............................................................................... 52

5-3- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق................................................................ 57

5-4- محدودیت های تحقیق.................................................................................... 58

5-5- پیشنهادهایی برای محققان آینده......................................................................... 59

منابع ……..................................................................................................... 60

پیوست ها ……................................................................................................ 63

چکیده انگلیسی ................................................................................................. 70

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سیستم مدیریت استعداد


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سیستم مدیریت استعداد,

تاريخ : 10 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : حسین | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه توسعه اقتصادی-بازده سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات

پایان نامه توسعه اقتصادیبازده سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه توسعه اقتصادی-بازده سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات

پایان نامه توسعه اقتصادیبازده سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 291 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 90

پایان نامه توسعه اقتصادی-بازده سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات


چکیده:

هدف تحقیق: هدف این مقاله بررسی رابطه توسعه اقتصادی و فناوری اطلاعات می‌باشد. امروزه رشد روزافزون فناوری اطلاعات و تاثیر چشم گیر آن در افزایش بهره وری سازمانهای دولتی و خصوصی در سطح جهان، حركت جهانی را به سمت بهره گیری از انواع مختلف موجب شده است

روش تحقیق: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نظر می توان در زمره تحقیق توصیفی به شمار آورد. متغیرهای این پژوهش توسعه اقتصادی (درآمد سرانه، نرخ بیکاری و بهره‌وری) و استفاده از فناوری اطلاعات می‌باشد. جامعه آماری تحقیق کارکنان شرکت‌های فعال در بورس می‌باشند. که تعداد این کارکنان حدود1000 نفر می‌باشند. تعیین حجم نمونه نیز بااستفاده از فرمول (کوکران) انتخاب می شود. حجم نمونه با سطح خطای 0.05 برابر 385 می‌باشد.

کلید واژه‌ها:  فناوری اطلاعات، بهره وری، بازده ، فناوری اطلاعات، توسعه اقتصادی

مقدمه

فناوری اطلاعات عنصری کلیدی در حذف محدودیت زمانی و مکانی، دسترسی بهتر به اطلاعات، به روز بودن و ... است. به عبارت دیگر، فناوری، روش انجام کارها را دگرگون ساخته و باعث شده، بستری که بر کاغذ بنا شده بود، به بسترهای الکترونیکی تبدیل شود. تکنولوژی اطلاعات جهان امروزی را به مثابه یک دهکده به پهنای گیتی در آورده اند. به طوری که گویا بشر کنونی گام در جهانی دیگر نهاده است. طی دو دهه پایانی قرن بیستم، سه نوآوری مهم فاکس، تلفن همراه و اینترنت نشان داده است که چگونگی گسترش ارتباطات می تواند در ایجاد بازار تولید تاثیر داشته باشد و شیوه‌های کار و زندگی مردم را تغییر دهد.(صرافی زاده و محمد زاده، 1389)

بخشی از متن

توسعه اقتصادی :

 عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد.( گلیس، مالکوم،1379)

سرمایه گذاری[1]:

 عبارت است از هر گونه فدا كردن ارزشی در حال حاضر ( كه معمولاً مشخص است ) به امید به دست آوردن هر گونه ارزشی در زمان آینده (كه معمولاً اندازه یا كیفیت آن نامعلوم است). به عبارتی سرمایه گذار در حال حاضر، ارزش مشخصی را فدا می كند تا در قبال آن در آینده ارزش خاصی كه مورد نظرش است بدست آورد؛ مثل پرداخت وجهی بابت خرید سهام به امید بدست آوردن سودهای مشخصی از آن در آینده .

 بازده:

منظور از بازده، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری است.

 فناوری اطلاعات[2] :  

همان طور که به‌وسیله انجمن فناوری اطلاعات آمریکا[3] تعریف شده‌است، «به مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده‌سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصا برنامه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزار رایانه می‌پردازد». به طور کوتاه، فناوری اطلاعات با مسائلی مانند استفاده از رایانه‌های الکترونیکی و نرم‌افزار سروکار داردتا تبدیل، ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطلاعات به شکلی مطمئن و امن انجام پذیرد.

 [1]  -Investment[2] - information Technology[3] - ITAA

فهرست مطالب

چکیده............................................................................................................................... 1

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه................................................................................................................................ 3

1-1 بیان مسأله.................................................................................................................. 4

1-2. اهداف تحقیق............................................................................................................ 7

1-3 سوالات تحقیق........................................................................................................... 7

1-3-1 سوال اصلی........................................................................................................... 7

1-3-2 سوالات فرعی........................................................................................................ 7

1-4 فرضیات تحقیق.......................................................................................................... 8

1-5 روش تحقیق.............................................................................................................. 8

1-6  روشهای جمع آوری اطلاعات .................................................................................... 9

1-7 جامعه آماری.............................................................................................................. 10

1-8 حجم نمونه و روش محاسبه آن.................................................................................... 10

1-9 ابزار گردآوری داده ها ................................................................................................ 11

1-10 قلمرو تحقیق............................................................................................................ 11

1-10 -1 قلمرو موضوعی تحقیق ....................................................................................... 11

1-10-2 قلمرو مكانی تحقیق ............................................................................................. 11

1-10-3 قلمرو زمانی تحقیق.............................................................................................. 11

1-11 روش تجزیه و تحلیل داده ها .................................................................................... 11

1-12 تعاریف عملیاتی....................................................................................................... 12

1-12-3 فناوری اطلاعات  ................................................................................................ 13

فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه ....................................................................................................................... 15

2-2 بخش دوم:توسعه اقتصادی........................................................................................... 16

2-2-1 مفاهیم رشد و توسعه ............................................................................................. 16

2-2-2  تعاریف توسعه اقتصادی درغرب ............................................................................ 18

2-2-3  تئوریهای توسعه اقتصادی ازد یدگاه اندیشمندان ....................................................... 21

2-2-4  معیارهای اندازه‌گیری توسعه اقتصادی ..................................................................... 27

2-3 بخش دوم : بازده سرمایه گزاری................................................................................... 29

2-3-1 مقدمه.................................................................................................................... 29

2-3-2 سرمایه گذاری........................................................................................................ 31

2-3-3 انواع سرمایه گذاری................................................................................................ 31

2-3-4 محیط سرمایه گذاری............................................................................................... 33

2-3-5 ابزار های قابل معامله............................................................................................... 34

2-3-6 فرآیند سرمایه گذاری.............................................................................................. 35

2-3-7 بازده..................................................................................................................... 37

2-3-8 اجزای بازده........................................................................................................... 37

2-3-9 عوامل مؤثر بر ریسك و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی................................... 39

2-4  پیشینه تحقیق............................................................................................................ 47

1-2-4) تحقیقات داخلی ................................................................................................... 47

2-2-4) تحقیقات خارجی.................................................................................................. 48

فصل سوم:روش تحقیق

3-1 مقدمه........................................................................................................................ 56

3-2 روش تحقیق.............................................................................................................. 57

3-2-1)  تحقیقات بنیادی................................................................................................... 57

3-2-2)  تحقیقات کاربردی................................................................................................ 57

3-2-3) تحقیقات عملی..................................................................................................... 58

3-3) ماهیت و روش پژوهش............................................................................................. 58

3-3-1) تحقیقات تاریخی.................................................................................................. 58

3-3-2) تحقیقات توصیفی ................................................................................................ 59

3-3-3)  تحقیقات همبستگی.............................................................................................. 59

3-3-4)  تحقیقات علیّ ..................................................................................................... 60

3-3-5) تحقیقات تجربی .................................................................................................. 60

3-4 روشهای جمع آوری اطلاعات ..................................................................................... 60

3-5  فرضیات تحقیق......................................................................................................... 61

3-6 قلمرو تحقیق.............................................................................................................. 62

3-6 -1 قلمرو موضوعی تحقیق.......................................................................................... 62

3-6-2  قلمرو مكانی تحقیق............................................................................................... 62

3-6-3  قلمرو زمانی تحقیق .............................................................................................. 63

3-7 جامعه آماری.............................................................................................................. 63

3-8 حجم نمونه و روش محاسبه آن.................................................................................... 64

3-9 ابزار گردآوری داده‌ها.................................................................................................. 65

3-10 تعاریف عملیاتی....................................................................................................... 65

3-11 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها...................................................................................... 67

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل آماری

4-1 مقدمه........................................................................................................................ 69

4-2 رویکرد فراتحلیل........................................................................................................ 70

4-3-1 بررسی فرضیه اول.................................................................................................. 72

4-3-2 بررسی فرضیه دوم.................................................................................................. 75

4-3-3 بررسی فرضیه سوم................................................................................................. 77

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها

5-1 مقدمه........................................................................................................................ 81

5-2 یافته‌های تحقیق.......................................................................................................... 81

5-3 تفسیر و نتیجه‌گیری..................................................................................................... 83

5-4 پیشنهادها................................................................................................................... 85

5-5 محدودیت‌ها.............................................................................................................. 86

منابع     87

دانلود پایان نامه توسعه اقتصادی-بازده سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه توسعه اقتصادی-بازده سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات,

پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 420 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 129

پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

 

چکیده

در عصر فرا رقابتی سازمانها با محیطی رو برو هستند که مشخصه آن افزایش پیچیدگی و جهانی شدن و پویایی است. لذا سازمانها برای استمرار و استقرار خود با چالشهای نوینی مواجه اند که برون رفت از این چالشها مستلزم توجه بیشتر به توسعه و تقویت مهارتها و تواناییهای درونی است که این کار از طریق مبانی دانش سازمانی و سرمایه فکری صورت می گیرد که سازمانها از آنها برای رسیدن به عملکرد بهتر در دنیای کسب و کار استفاده می کنند. دانش و سرمایه فکری بعنوان استراتژیهای پایدار برای حصول و نگهداری مزیت رقابتی سازمانها تشخیص داده شده است و لذا در جهان دانش محور کنونی قابلیتهای سازمانی بر اساس دانش و سرمایه فکری بوده است و مدیران بایستی درک کنند که چه قابلیتهایی برای حفظ مزیت رقابتی شدن لازم است.

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن بوده است که بدین منظور 292 نفر از کارکنان، مدیران و معاونین ادارات مرکزی بانک مسکن شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه‏های برگرفته از مقاله ماریلینا و ماتیو (2011) پاسخ گفتند. در پایان نتایج به دست آمده از پرسشنامه‏های تحقیق به کمک آزمون رگرسیون خطی دو متغیره مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که سرمایه فکری بر رضایت شغلی و  حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن شهر تهران تأثیر معنی داری (P<0/01) دارند.

کلید واژه ‏ها: سرمایه فکری، رضایت شغلی، حفظ منابع انسانی، بانک مسکن شهر تهران

مقدمه

در عصر فرا رقابتی، سازمانها در محیطی قرار دارند که مشخصه آن افزایش پیچیدگی و جهانی شدن و پویایی است لذا سازمانها برای استمرار و استقرار خود با چالشهای نوینی مواجه می باشند که برون رفت از این چالشها مستلزم توجه بیشتر به توسعه و تقویت مهارتها و تواناییهای درونی است که این کار از طریق مبانی دانش سازمانی و سرمایه فکری صورت می گیرد که سازمانها از آنها برای رسیدن به عملکرد بهتر در دنیای کسب و کار استفاده می کنند. دانش و سرمایه فکری بعنوان استراتژیهای پایدار برای حصول و نگهداری مزیت رقابتی سازمانها تشخیص داده شده است(بارنی۱۹۹۱،دارکر ۱۹۸۸،گرانت۱۹۹۱). از طرفی دیگر هر سازمانی با نیروی انسانی ایجاد و بدون آن قادر به ادامه حیات نخواهد بود. بنابراین شناخت نیازها، انگیزه‌ها، تمایلات، عوامل رضایت و عدم رضایت کارمندان به عنوان یکی از مزیت های رقابتی سازمان نه تنها لازم است بلکه جهت اتخاذ سیاست‌های صحیح، راهبردهای مناسب و برنامه‌های مؤثر ضروری می‌باشد.

بخشی از متن

سرمایه فکری:

تاکنون از سرمایه فکری تعاریف متنوعی ارائه شده است. در سال های اخیر افراد و گروههای زیادی از رشته های گوناگون سعی کرده اند تا تعریفی استاندارد از سرمایه فکری که مورد توافق همه باشد را ارائه دهند(نظری و هرمانس ، ۲۰۰۷: ۵۹۶). نکته ای که در مورد آن اتفاق نظر وجود دارد اینست که پیشگامان تحقیق و عمل در زمینه سرمایه فکری عبارتند از: سویبی، استوارت، ادوینسون و مالون، سالیوان، بروکینگ و رز(آرناس و لاواندروس ، ۲۰۰۸: ۷۸).

رز و دیگران، ادوینسون و مالون بیان داشته اند که بین ارزش بازاری شرکت و ارزش دفتری آن تفاوت وجود دارد، که این چیزی بیش از یک ارزش پنهان نیست، آنها بیان داشته اند که این ارزش پنهان می تواند به مفهوم دارایی های ناملموس شرکت تجزیه و تحلیل شود، و نام سرمایه فکری را بر آن اطلاق کردند(سولر و همکاران ، ۲۰۰۷: ۴۷۲). رز مسلم می پندارد که مفهوم سرمایه فکری فقط درک و تشخیص محض یا توضیح ارزش ضمنی یک سازمان نیست، بلکه هدف آن همچنین جابجا کردن نتایج تشخیص یا توضیح ارزش ضمنی سازمان به ارزش های جدید است(چو و دیگران ، ۲۰۰۶: ۸۸۸).

رضایت شغلی:

رضایت شغلی[1] عبارت است از حدی از احساسات و نگرشهای مثبت كه افراد نسبت به شغل خود دارند.( مقیمی، 1380)

حفظ و نگهداشت منابع انسانی (کارکنان) :

به نظر می رسد بررسی و تحلیل عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت کارکنان موسسه می تواند زمینه را برای تقویت مسائل انگیزشی کارکنان ومتعاقباَ افزایش اثربخشی و کارایی آنها فراهم آورد که در نهایت باعث ارتقاء عملکرد و موفقیت سازمان خواهد شد، ضرورت دارد. امروز بیش از هر زمان دیگری مشخص شده است که رشد و توسعه سازمان‌ها و در پی آن یک جامعه و کشور در گرو استفاده صحیح از نیروی انسانی است (رحمان‌پور و احمدی، 1370:  43). نیروی انسانی یکی از ورودی‌های سیستم سازمانی می‌باشد. هرچه سازمان بتواند نیروی شایسته‌تری جذب کرده و بتواند از آن نگهداری و استفاده موثرتری نماید در رسیدن به اهدافش موفق‌تر و نسبت به رقبایش پیشتر است.


[1].  Job Satisfaction

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-  مقدمه........................................................................................................................... 2

1-2-  بیان مساله تحقیق :........................................................................................................... 2

1-3-  اهمیت پژوهش................................................................................................................ 3

1-4-  اهداف پژوهش................................................................................................................ 6

1-5-  فرضیات پژوهش............................................................................................................ 6

1-6-  چارچوب نظری تحقیق:.................................................................................................... 7

1-7-  قلمرو تحقیق................................................................................................................. 10

1-8-  تعریف متغیرها............................................................................................................. 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-  مقدمه......................................................................................................................... 14

2-2-  مبانی نظری سرمایه فکری.............................................................................................. 14

2-2-1- مفهوم سرمایه فکری..............................................................................14

2-2-2- سیر تاریخی توسعه مفهوم و كاربرد سرمایه فكری....................................... 18

2-2-3- انواع سرمایه فکری.......................................................................... 19

2-2-4-  اهمیت سرمایه فکری در سازمان..............................................................23

2-2-5- مدیریت موفق سرمایه فكری................................................................. 24

2-2-6- دلایل اندازه گیری سرمایه فكری توسط شركتها........................................... 25

2-2-7- الگوهای اندازه گیری سرمایۀ فکری........................................................ 25

2-2-8- روش های اندازه گیری سرمایۀ فکری..................................................... 27

2-2-9- بررسی شاخصهای سرمایۀ فکری در ایران............................................... 33

2-2-10- بررسی شاخصهای سرمایۀ فکری در کشورهای دیگر................................. 34

2-3-  مبانی نظری حفظ منابع انسانی و رضایت شغلی.................................................................... 34

2-3-1- تعریف مدیریت............................................................................... 34

2-3-2- مدیریت منابع انسانى و عملكرد مدیر پرسنل............................................... 35

2-3-3- اهداف مدیریت منابع انسانى................................................................. 36

2-3-4-   وظایف مدیریت منابع انسانى.............................................................. 36

2-3-5- وظایف اجرایى مدیریت منابع انسانى....................................................... 37

2-3-6- نگهداشت نیروی انسانی...................................................................... 39

2-3-7- رضایت شغلی  کارکنان...................................................................... 42

2-4-  پیشینه تحقیق................................................................................................................ 54

2-4-1- پیشینه داخلی:.................................................................................. 54

2-4-2- پیشینه خارجی:................................................................................ 57

2-5-  مدل تحقیق................................................................................................................... 59

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه.........................................................................................................................79

3-2-  روش تحقیق................................................................................................................. 62

3-3-  روش و ابزار گرد آوری اطلاعات :................................................................................... 62

3-4-  اعتبار و روایی  ابزار تحقیق............................................................................................ 63

3-5-  مقیاس اندازه گیری........................................................................................................ 66

3-6-  جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری:.......................................................................... 66

3-7-  روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات:................................................................................... 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-  مقدمه......................................................................................................................... 69

4-2-  بخش تحلیل توصیفی تحقیق.............................................................................................. 69

4-2-1-جنسیت. 69

4-2-2- تأهل............................................................................................ 100

4-2-3- تحصیلات.................................................................................... 101

4-2-4- سن..................................................................................................102

4-2-5- سابقه خدمت........................................................................................................... 73

4-3- بخش تحلیل استنباطی تحقیق.......................................................................................... 74

4-3-1- سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می گذارد........................................................................................................75

4-3-2- سرمایه فکری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد........................................................................................................76

4-3-3- سرمایه انسانی بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد........ 77

4-3-5- سرمایه رابطه‏ای بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد..... 79

4-3-6- سرمایه انسانی بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می گذارد.......................................................................................................80

4-3-7- سرمایه ساختاری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‎گذارد .............................................................................................................82

4-3-8- سرمایه رابطه‏ای بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‏گذارد...................................................................................................83

4-4- اولویت بندی ابعاد تأثیر گذار سرمایه فکری بر روی رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن............................................................................................................................ 117

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-  مقدمه......................................................................................................................... 86

5-2-  یافته های تحقیق............................................................................................................ 86

5-2-1- سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد.......................................................................................................86

5-2-2- سرمایه فکری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد........................................................................................................120

5-2-3- سرمایه انسانی بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد.........................................................................................................87

5-2-4- سرمایه ساختاری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد..........................................................................................................87

5-2-5- سرمایه رابطه‏ای بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد.......................................................................................................87

5-2-6- سرمایه انسانی بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‏گذارد.................................................................................................... 88

5-2-7-  سرمایه ساختاری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‎گذارد...................................................................................................88

5-2-8-  سرمایه رابطه‏ای بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‏گذارد......................................................................................................88

5-3-  نتیجه گیری..........................................................................................123     

5-4-  پیشنهادات تحقیق........................................................................................................... 90

5-4-1- پیشنهادات اجرایی............................................................................. 90

5-4-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی................................................................ 93

5-5-  محدودیت‏های تحقیق....................................................................................................131

منابع و مآخذ....................................................................................................................... 115

منابع فارسی.................................................................................................116

ضمائم و پیوست ها................................................................................................................ 96

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک,

پایان نامه بررسی تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار منطقه ای قم

پایان نامه بررسی تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار منطقه ای قم

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار منطقه ای قم

پایان نامه بررسی تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار منطقه ای قم
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 204 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 131

پایان نامه بررسی تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار منطقه ای قم

 

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد کشور ها، سرمایه گذاری و امور مربوط به آن است. این موضوع به دلیل اینکه عاملی برای تولید، اشتغال و به حرکت در آوردن چرخ های اقتصادی هر کشوری است، از جمله ی موضوعات اجتناب ناپذیر است سرمایه گذاری از راه های مختلفی صورت می گیرد که از جمله ی آنها سرمایه گذاری در سهام شرکت ها از طریق بورس اوراق بهادار است. از آنجایی که بخش عمده ای از معاملات بورس اوراق بهادار و سرمایه های موجود در آن متعلق به اشخاص حقیقی است در پژوهش حاضر به مساله عوامل تاثیرگذار بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار پرداخته شده است.

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه خریداران سهام در بورس اوراق بهادار منطقه ای استان قم تشکیل داده اند و از آنجایی که تعداد این افراد نامحدود می باشد با توجه به جدول مورگان، تعداد نمونه ها 385 نفر در نظر گرفته شد و روش نمونه گیری نیز به صورت نمونه گیری تصادفی در دسترس می باشد. در جمع آوری داده های پژوهش نیز از دو روش کتابخانه ای و میدانی(ابزار پرسشنامه محقق ساخته که آزمون پایایی (آلفای 86/0) و روایی بر روی آن صورت پذیرفت) استفاده گردید. در تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آمار استنباطی (آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، t مستقل، تحلیل واریانس، آزمون تعقیبی توکی و آزمون فریدمن) استفاده گردید. یافته ها نشان داد امنیت سرمایه گذاری، فرهنگ سهامداری، گروه های مرجع، موقعیت مکانی بورس، سرمایه گذاری های غیر بورسی، ریسک سیاسی و اقتصادی، رضایت مندی سهامداران فعلی و شفافیت بورس رابطه معنی داری با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار دارند. 

واژه های کلیدی: بورس اوراق بهادار، سرمایه گذاری، جذب سرمایه، افراد حقیقی، استان قم.

مقدمه پژوهش

در طول دو دهه اخیر پیشرفت های فناوری و آزادسازی جریانات سرمایه سبب كاهش موانعی شده است كه بر سر راه بازارهای سهام محلی وجود داشت. شركت ها بهتر و راحت تر می توانند در خارج فعالیت كنند و در پی دستیابی به این بازارها هستند تا بتوانند رشد كرده و اهداف متعارف خود را تحقق بخشند. از سوی دیگر بورس ها نیز در پی جذب سرمایه و توسعه، تأسیس شركت ها در خود و تقویت بخش خصوصی می باشند(انواری رستمی و لاری سمنانی، 1386). امروزه یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد کشور ها، سرمایه گذاری و امور مربوط به آن است.

بخشی از متن

تعاریف سرمایه­گذاری

سرمایه­گذاری را می­توان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشورها دانست. تردیدی نیست افزایش تولید که یکی از نخستین گام­های فرآیند توسعه محسوب می­گردد، مستلزم افزایش سرمایه­گذاری خواهد بود. به همین دلیل، نظریه هایی در علم اقتصاد مطرح است که علت توسعه نیافتگی برخی از کشورها را کمبود سرمایه و سرمایه­گذاری پنداشته است (نخجوانی، 1382).

سرمایه­گذاری نقش مهم و کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می­نماید. مطالعات زیادی ارتباط رشد و توسعه اقتصادی و سرمایه­گذاری را اثبات نموده­اند (نادیکومانا  2000). از دیدگاه کلی، سرمایه­گذاری به معنای مصرف پول های در دسترس برای دستیابی به پول­های بیشتر، در آینده است؛ به عبارت دیگر، سرمایه­گذاری یعنی به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده. سرمایه گذاری دارای تعاریف مختلفی است که در ذیل به آنها اشاره می شود:

  • سرمایه گذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شود(جعفری، 1387).
  • سرمایه گذاری عبارت است از صرف وجوهی در حال حاضر به امید دریافت عایدات بیشتر در آینده (یحیی زاده فر و احمدپور، 1384).
  • سرمایه گذاری عبارت است از به تعویق انداختن مصرف فعلی جهت دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده می باشد(یحیی زاده فر و احمد پور، 1384).
  • سرمایه گذاری عبارت است از خرید یک قلم دارایی واقعی یا مالی که میزان بازده آن با ریسک مورد انتظار متناسب باشد که بازده سرمایه گذاری شامل سود سالانه و افزایش یا کاهش ارزش دارایی طی دوره سرمایه گذاری است(عاشوری، 1386).

  - Nadikumana

اطلاعات سرمایه­ گذار

اطلاعات مورد نظر سرمایه گذار شامل دو قسمت عمده  اطلاعات مالی و غیر مالی مربوط به مؤسسات و شركت ها می باشد كه اطلاعات مالی شامل انواع اطلاعات حاصل از صورت های مالی وگزارش های حسابداری و حسابرسی است(ارباب سلیمانی، 1375)؛ كه این اطلاعات به علت دسترسی سریع و آسان و سهولت در امر محاسبه در اكثر مراحل فرآیند تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرند. ولی اطلاعات غیر مالی، شامل اطلاعاتی می باشند كه از متغیرهای درون و برون سازمانی ایجاد شده و به صورت مدون و سازمان یافته وجود ندارند و فقط در اختیار بعضی افراد خاص قرار دارند كه شامل اطلاعات تولید شده از تغییر و تحولات متغیرهای اقتصادی، سیاسی، درون سازمانی و مولفه های انسانی می باشند كه باعث ایجاد سود غیر منتظره برای بعضی افراد و زیان برای بعضی افراد دیگر می شود و نهایتا این امر موجب نا كارآمدی بازار سرمایه و خصوصا بازار بورس می شود(راعی و تلنگی، 1383).

فهرست مطالـب

عنوان                                                                                                                                        صفحه 

چکیده ............................................................................................................................................ 1

فصل اول : كلیات پژوهش

1-1) مقدمه پژوهش................................................................................................................... 3

1-2) بیان مساله پژوهش........................................................................................................... 4

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش.............................................................................................. 6

1-4) اهداف پژوهش.................................................................................................................. 7

1-5) فرضیه های پژوهش ........................................................................................................ 7

1-6) قلمرو پژوهش..................................................................................................................... 9

1-6-1) قلمرو موضوعی............................................................................................................. 9

1-6-2) قلمرو مكانی.................................................................................................................. 9

1-6-3) قلمرو زمانی................................................................................................................... 9

1-7) کاربرد نتایج پژوهش......................................................................................................... 9

1-8) تعریف واژه ها و اصطلاحات...........................................................................................10

خلاصه.......................................................................................................................................... 10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1) مقدمه............................................................................................................................... 13

2-2) بخش اول: سرمایه گذاری............................................................................................ 14

2-2-1) ماهیت سرمایه گذاری............................................................................................. 14

2-2-2) تعاریف سرمایه گذاری............................................................................................. 15

2-2-3) اهمیت سرمایه گذاری............................................................................................. 16

2-2-4) سرمایه گذاران........................................................................................................... 17

2-2-4-1) اطلاعات سرمایه گذار......................................................................................... 18

2-2-5) مراحل تصمیم گیری در فرآیند سرمایه گذاری................................................ 19

2-2-6) فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاری................................................................... 21

2-2-6-1) عوامل موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری....................................................... 21

2-2-7) ویژگی های سرمایه گذاران.................................................................................... 25

2-2-7-1) رفتار سرمایه گذاران........................................................................................... 28

2-2-8) نا اطمینانی اقتصادی............................................................................................... 30

2-2-8-1) عوامل ایجاد و تشدید کننده نا اطمینانی اقتصادی.................................... 30

2-2-8-2) تاثیر نا اطمینانی بر تصمیمات کارگزاران...................................................... 31

2-2-9) خطاهای ادراکی تصمیمات سرمایه گذاری........................................................ 32

2-2-9-1) خطای بیش اطمینانی........................................................................................ 33

2-2-9-2) خطای دسترسی.................................................................................................. 33

2-2-9-3) خطای تشدید تعهد............................................................................................ 34

2-2-9-4) خطای تصادفی بودن.......................................................................................... 34

2-2-9-5) خطای پس بینی................................................................................................. 35

2-2-10) نقش شخصیت در تصمیمات سرمایه گذاری.................................................. 35

2-2-10-1) تورش های رفتاری.......................................................................................... 36

2-3) بخش دوم: بازارهای مالی............................................................................................. 38

2-3-1) اهمیت بازارهای مالی.............................................................................................. 38

2-3-2) توسعه بازارهای مالی................................................................................................ 40

2-3-3) طبقه بندی بازارهای مالی...................................................................................... 41

2-3-4) بازار سرمایه در ایران................................................................................................ 41

2-4) بخش سوم: بورس اوراق بهادار.................................................................................... 42

2-4-1) تاریخچه پیدایش بورس.......................................................................................... 43

2-4-2) نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد جامعه.......................................................... 44

2-4-3) تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران ...................................................................... 46

2-4-4) دوره های فعالیت بورس در ایران ........................................................................ 47

2-4-5) توسعه بازار اوراق بهادار و عوامل موثر بر آن .................................................... 50

2-4-6) مزایای بورس برای شرکت ها................................................................................ 52

2-4-7) شعب منطقه ای بورس .......................................................................................... 53

2-5) بخش چهارم: پیشینه پژوهش (مروری بر مطالعات گذشته)............................... 54

2-5-1) مروری بر مطالعات انجام شده در داخل کشور.................................................. 54

2-5-2) مروری بر تحقیقات انجام شده در خارج از کشور..............................................57

2-6) بخش پنجم: چارچوب نظری تحقیق.........................................................................60

خلاصه.......................................................................................................................................... 64

فصل سوم: روش اجرای پژوهش 

3-1) مقدمه............................................................................................................................... 67

3-2) نوع پژوهش..................................................................................................................... 67

3-3) مراحل اجری پژوهش.................................................................................................... 67

3-4) جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری................................................................. 68

3-5) روش جمع آوری داده ها.............................................................................................. 68

3-6) ابزار جمع آوری داده ها................................................................................................ 69

3-6-1) اجزای پرسشنامه...................................................................................................... 69

3-6-2) روایی پرسشنامه........................................................................................................ 70

3-6-3) پایایی پرسشنامه....................................................................................................... 70

3-6-4) روش نمره گذاری در ابزار سنجش....................................................................... 71

3-7) متغیرهای پژوهش......................................................................................................... 72

3-8) روش ها و آزمون های آماری...................................................................................... 72

خلاصه.......................................................................................................................................... 73

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه........................................................................................................................................... 75

4-1) بررسی و توصیف اطلاعات مربوط به خصوصیات عمومی خریداران سهام     75

4-1-1) جنسیت....................................................................................................................... 75

4-1-2) سن............................................................................................................................... 76

4-1-3) تحصیلات.................................................................................................................... 76

4-1-4) رشته تحصیلی........................................................................................................... 77

4-1-5) سابقه خرید سهام..................................................................................................... 77

4-2) آزمون فرضیات پژوهش................................................................................................ 78

4-2-1) فرضیه اول.................................................................................................................. 78

4-2-2) فرضیه دوم................................................................................................................. 80

4-2-3) فرضیه سوم................................................................................................................ 81

4-2-4) فرضیه چهارم............................................................................................................. 82

4-2-5) فرضیه پنجم............................................................................................................... 83

4-2-6) فرضیه ششم.............................................................................................................. 84

4-2-7) فرضیه هفتم............................................................................................................... 85

4-2-8) فرضیه هشتم............................................................................................................. 86

4-3) یافته های جانبی پژوهش............................................................................................ 87

4-3-1) بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به جنسیت.......................................... 87

4-3-2) بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به سن آنها.......................................... 88

4-3-3) بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به تحصیلات آنها............................... 89

4-3-4) بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به رشته تحصیلی.............................. 91

4-3-5) بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به سابقه خرید سهام                92

4-3-6) رتبه بندی عوامل مورد بررسی.............................................................................. 94

خلاصه.......................................................................................................................................... 95

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه........................................................................................................................................... 97

5-1) خلاصه و نتیجه گیری ................................................................................................. 97

5-1-1) یافته ها از خصوصیات عمومی خریداران سهام................................................. 98

5-1-2) نتایج آزمون های آماری پژوهش.......................................................................... 99

5-1-3) یافته های جانبی................................................................................................... 103

5-2) محدودیت های پژوهش............................................................................................ 106

5-3) پیشنهادها ....................................................................................................................107

5-3-1) پیشنهادات کاربردی پژوهش...............................................................................107

5-3-2) توصیه هایی برای محققین آینده...................................................................... 109

خلاصه....................................................................................................................................... 110

منابع و ماخذ .......................................................................................................................... 111

ضمائم و پیوست ها................................................................................................................ 117

پرسشنامه................................................................................................................................. 118

خروجی نرم افزار SPSS از آزمون ها و تحلیل داده های پژوهش............................ 121

چکیده لاتین........................................................................................................................... 163

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار منطقه ای قم


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار,

تاريخ : 10 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : حسین | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه توسعه اقتصادی-بازده سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات

پایان نامه توسعه اقتصادیبازده سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه توسعه اقتصادی-بازده سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات

پایان نامه توسعه اقتصادیبازده سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 291 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 90

پایان نامه توسعه اقتصادی-بازده سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات


چکیده:

هدف تحقیق: هدف این مقاله بررسی رابطه توسعه اقتصادی و فناوری اطلاعات می‌باشد. امروزه رشد روزافزون فناوری اطلاعات و تاثیر چشم گیر آن در افزایش بهره وری سازمانهای دولتی و خصوصی در سطح جهان، حركت جهانی را به سمت بهره گیری از انواع مختلف موجب شده است

روش تحقیق: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نظر می توان در زمره تحقیق توصیفی به شمار آورد. متغیرهای این پژوهش توسعه اقتصادی (درآمد سرانه، نرخ بیکاری و بهره‌وری) و استفاده از فناوری اطلاعات می‌باشد. جامعه آماری تحقیق کارکنان شرکت‌های فعال در بورس می‌باشند. که تعداد این کارکنان حدود1000 نفر می‌باشند. تعیین حجم نمونه نیز بااستفاده از فرمول (کوکران) انتخاب می شود. حجم نمونه با سطح خطای 0.05 برابر 385 می‌باشد.

کلید واژه‌ها:  فناوری اطلاعات، بهره وری، بازده ، فناوری اطلاعات، توسعه اقتصادی

مقدمه

فناوری اطلاعات عنصری کلیدی در حذف محدودیت زمانی و مکانی، دسترسی بهتر به اطلاعات، به روز بودن و ... است. به عبارت دیگر، فناوری، روش انجام کارها را دگرگون ساخته و باعث شده، بستری که بر کاغذ بنا شده بود، به بسترهای الکترونیکی تبدیل شود. تکنولوژی اطلاعات جهان امروزی را به مثابه یک دهکده به پهنای گیتی در آورده اند. به طوری که گویا بشر کنونی گام در جهانی دیگر نهاده است. طی دو دهه پایانی قرن بیستم، سه نوآوری مهم فاکس، تلفن همراه و اینترنت نشان داده است که چگونگی گسترش ارتباطات می تواند در ایجاد بازار تولید تاثیر داشته باشد و شیوه‌های کار و زندگی مردم را تغییر دهد.(صرافی زاده و محمد زاده، 1389)

بخشی از متن

توسعه اقتصادی :

 عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد.( گلیس، مالکوم،1379)

سرمایه گذاری[1]:

 عبارت است از هر گونه فدا كردن ارزشی در حال حاضر ( كه معمولاً مشخص است ) به امید به دست آوردن هر گونه ارزشی در زمان آینده (كه معمولاً اندازه یا كیفیت آن نامعلوم است). به عبارتی سرمایه گذار در حال حاضر، ارزش مشخصی را فدا می كند تا در قبال آن در آینده ارزش خاصی كه مورد نظرش است بدست آورد؛ مثل پرداخت وجهی بابت خرید سهام به امید بدست آوردن سودهای مشخصی از آن در آینده .

 بازده:

منظور از بازده، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری است.

 فناوری اطلاعات[2] :  

همان طور که به‌وسیله انجمن فناوری اطلاعات آمریکا[3] تعریف شده‌است، «به مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده‌سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصا برنامه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزار رایانه می‌پردازد». به طور کوتاه، فناوری اطلاعات با مسائلی مانند استفاده از رایانه‌های الکترونیکی و نرم‌افزار سروکار داردتا تبدیل، ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطلاعات به شکلی مطمئن و امن انجام پذیرد.

 [1]  -Investment[2] - information Technology[3] - ITAA

فهرست مطالب

چکیده............................................................................................................................... 1

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه................................................................................................................................ 3

1-1 بیان مسأله.................................................................................................................. 4

1-2. اهداف تحقیق............................................................................................................ 7

1-3 سوالات تحقیق........................................................................................................... 7

1-3-1 سوال اصلی........................................................................................................... 7

1-3-2 سوالات فرعی........................................................................................................ 7

1-4 فرضیات تحقیق.......................................................................................................... 8

1-5 روش تحقیق.............................................................................................................. 8

1-6  روشهای جمع آوری اطلاعات .................................................................................... 9

1-7 جامعه آماری.............................................................................................................. 10

1-8 حجم نمونه و روش محاسبه آن.................................................................................... 10

1-9 ابزار گردآوری داده ها ................................................................................................ 11

1-10 قلمرو تحقیق............................................................................................................ 11

1-10 -1 قلمرو موضوعی تحقیق ....................................................................................... 11

1-10-2 قلمرو مكانی تحقیق ............................................................................................. 11

1-10-3 قلمرو زمانی تحقیق.............................................................................................. 11

1-11 روش تجزیه و تحلیل داده ها .................................................................................... 11

1-12 تعاریف عملیاتی....................................................................................................... 12

1-12-3 فناوری اطلاعات  ................................................................................................ 13

فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه ....................................................................................................................... 15

2-2 بخش دوم:توسعه اقتصادی........................................................................................... 16

2-2-1 مفاهیم رشد و توسعه ............................................................................................. 16

2-2-2  تعاریف توسعه اقتصادی درغرب ............................................................................ 18

2-2-3  تئوریهای توسعه اقتصادی ازد یدگاه اندیشمندان ....................................................... 21

2-2-4  معیارهای اندازه‌گیری توسعه اقتصادی ..................................................................... 27

2-3 بخش دوم : بازده سرمایه گزاری................................................................................... 29

2-3-1 مقدمه.................................................................................................................... 29

2-3-2 سرمایه گذاری........................................................................................................ 31

2-3-3 انواع سرمایه گذاری................................................................................................ 31

2-3-4 محیط سرمایه گذاری............................................................................................... 33

2-3-5 ابزار های قابل معامله............................................................................................... 34

2-3-6 فرآیند سرمایه گذاری.............................................................................................. 35

2-3-7 بازده..................................................................................................................... 37

2-3-8 اجزای بازده........................................................................................................... 37

2-3-9 عوامل مؤثر بر ریسك و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی................................... 39

2-4  پیشینه تحقیق............................................................................................................ 47

1-2-4) تحقیقات داخلی ................................................................................................... 47

2-2-4) تحقیقات خارجی.................................................................................................. 48

فصل سوم:روش تحقیق

3-1 مقدمه........................................................................................................................ 56

3-2 روش تحقیق.............................................................................................................. 57

3-2-1)  تحقیقات بنیادی................................................................................................... 57

3-2-2)  تحقیقات کاربردی................................................................................................ 57

3-2-3) تحقیقات عملی..................................................................................................... 58

3-3) ماهیت و روش پژوهش............................................................................................. 58

3-3-1) تحقیقات تاریخی.................................................................................................. 58

3-3-2) تحقیقات توصیفی ................................................................................................ 59

3-3-3)  تحقیقات همبستگی.............................................................................................. 59

3-3-4)  تحقیقات علیّ ..................................................................................................... 60

3-3-5) تحقیقات تجربی .................................................................................................. 60

3-4 روشهای جمع آوری اطلاعات ..................................................................................... 60

3-5  فرضیات تحقیق......................................................................................................... 61

3-6 قلمرو تحقیق.............................................................................................................. 62

3-6 -1 قلمرو موضوعی تحقیق.......................................................................................... 62

3-6-2  قلمرو مكانی تحقیق............................................................................................... 62

3-6-3  قلمرو زمانی تحقیق .............................................................................................. 63

3-7 جامعه آماری.............................................................................................................. 63

3-8 حجم نمونه و روش محاسبه آن.................................................................................... 64

3-9 ابزار گردآوری داده‌ها.................................................................................................. 65

3-10 تعاریف عملیاتی....................................................................................................... 65

3-11 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها...................................................................................... 67

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل آماری

4-1 مقدمه........................................................................................................................ 69

4-2 رویکرد فراتحلیل........................................................................................................ 70

4-3-1 بررسی فرضیه اول.................................................................................................. 72

4-3-2 بررسی فرضیه دوم.................................................................................................. 75

4-3-3 بررسی فرضیه سوم................................................................................................. 77

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها

5-1 مقدمه........................................................................................................................ 81

5-2 یافته‌های تحقیق.......................................................................................................... 81

5-3 تفسیر و نتیجه‌گیری..................................................................................................... 83

5-4 پیشنهادها................................................................................................................... 85

5-5 محدودیت‌ها.............................................................................................................. 86

منابع     87

دانلود پایان نامه توسعه اقتصادی-بازده سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه توسعه اقتصادی-بازده سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات,

تاريخ : 10 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : حسین | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه ارزیابی وضعیت سرمایه فکری درشرکت مهندسی وتوسعه نفت

پایان نامه ارزیابی وضعیت سرمایه فکری درشرکت مهندسی وتوسعه نفت

دانلود پایان نامه ارزیابی وضعیت سرمایه فکری درشرکت مهندسی وتوسعه نفت

پایان نامه ارزیابی وضعیت سرمایه فکری درشرکت مهندسی وتوسعه نفت
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 752 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 197

پایان نامه ارزیابی وضعیت سرمایه فکری درشرکت مهندسی وتوسعه نفت


چکیده

براثرتغییر و تحول در حوزه IT و رشد سریع تكنولوژی برتر ازدهه 1990 الگوی رشد اقتصادی جهانی تغییر اساسی نموده است كه در نتیجه آن، دانش به عنوان مهمترین سرمایه ، جایگزین سرمایه های مالی و فیزیكی در اقتصاد جهانی امروز شده است .مطالعات اخیر نشان داده اند كه بر خلاف كاهش بازدهی منابع سنتی ( مثل پول ، زمین، ماشین آلات و غیره )دانش واقعاً منبعی برای افزایش عملكرد كسب وكار است . در سازمان های دارای ساختار ماتریسی بدلیل تغییرات وجابه جایی نیروی انسانی متخصص، پیچیدگی فرآیندها و ارتباطات، اهمیت نقش مستند سازی اطلاعات و مدیریت دانش دو چندان گردیده است . تبدیل سرمایه های انسانی به سرمایه های ساختاری و ایجاد یك مزیت رقابتی پایدار در سازمان می‌تواند یكی از دغدغه های اصلی مدیران این نوع سازمانها باشد. شركت مهندسی و توسعه نفت بعنوان یكی از شركتهای فرعی شركت ملی نفت ایران، مسئولیت نظارت بر اجرای كلیه طرحهای مهندسی و توسعه در قالب  فعالیت های طراحی، مهندسی، ساخت و اجرا در بخش نفت و گاز خشكی و دریا، یكی از سازمان های دارای ساختار ماتریسی متكی بر دانش فنی – تخصصی می‌باشد كه بنظر می رسد روندهای اخیر در حوزه منابع انسانی آن از جمله تمایل به كاریابی، جابجایی ونقل و انتقال و خروج نیروهای متخصص از شركت، در شرف بازنشسته شدن تعداد زیادی از نیروهای باتجربه، موضوع تحریم ها دربحث روابط مشتری، تامین كنندگان و ... باعث اهمیت مدیریت سرمایه های فكری (مشتمل بر سرمایه انسانی، ساختاری و ارتباطی) جهت برون رفت از چالش های پیشرو گردیده است .

بخشی از متن 

براثرتغییر و تحول در حوزه IT و رشد سریع تكنولوژی برتر ازدهه 1990 الگوی رشد اقتصادی جهانی تغییر اساسی نموده است كه در نتیجه آن، دانش به عنوان مهمترین سرمایه ، جایگزین سرمایه های مالی و فیزیكی در اقتصاد جهانی امروز شده است .مطالعات اخیر نشان داده اند كه بر خلاف كاهش بازدهی منابع سنتی ( مثل پول ، زمین، ماشین آلات و غیره )دانش واقعاً منبعی برای افزایش عملكرد كسب وكار است . 

دوره زمانی 

سیر پیشرفت مدیریت سرمایه فكری

اوایل دهه 1980

-ایده عمومی ارزش ناملموس (اغلب"سرقفلی" نامیده میشد).

اواسط دهه 1980

-ایجاد عصر اطلاعات و افزایش شكاف بین ارزش دفتری با ارزش ابزاری در بسیاری از شركتها

اواخر دهه 1980

-نخستین تلاش برای تدوین صورت حسابهایی كه سرمایه فكری رااندازه گیری مینماید(اسویبای،1988)

-ابتكار عمل در اندازه گیری نظام مند سرمایه فكری و گزارش به گروههای بیرونی(سلمی و اسكاندیا:اس.سی.اس.آی1995)

اوایل دهه 1990

-درسال 1990 اختصاص پست سازمانی((مدیر سرمایه فكری))در سازمان(اسكاندیا ای.اف.اس-لیف ادوینسون)

-معرفی مفهوم كارت امتیاز دهی متوازن(كاپلان و نورتن،1992)

-معرفی ((سازمان دانش آفرین)) (نونوكاوتاكیشی،1995)

اواسط دهه 1990

-درسال 1994 ابزار شبیه سازی سلمی با نام تانگو روانه بازار شد كه در آموزش مدیران درباره اهمیت عوامل ناملموس به كار می آید.

-درسال 1995 سلمی از((ممیزی دانش)) برای یك ارزیابی مفصل از وضعیت سرمایه فكری شركت استفاده می نماید.

-انتشاركتابهای پرفروش ازسوی صاحبنظران نهایت سرمایه فكری(كاپلان ونورتون،1996/ادوینسون ومالان 1997)

-كار ادوینسون ومالون، درباره فرآیند و چگونگی اندازه گیری سرمایه فكری بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

اواخر دهه 1990

-دراواخر دهه 1990 سرمایه فكری موضوع مورد پسند محققان، كنفرانس های علمی،مقالات و نشریات مختلف قرار گرفته و    پروژه های زیادی در سطح وسیعی انجام می گیرد.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده ....................................................................................................................................................................................

خ

فصل اول: طرح تحقیق یا کلیات پژوهش ...............................................................................................................................

1

1-1- بیان مسئله ....................................................................................................................................................................

2

1-2-اهداف تحقیق..................................................................................................................................................................

3

1-3-مدل مفهومی تحقیق .......................................................................................................................................................

3

1-4-فرضیه‌های اصلی تحقیق ................................................................................................................................................

4

1-5-نوع روش تحقیق ............................................................................................................................................................

4

1-6-روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها .................................................................................................................................

5

1-7-پیشینه تحقیق ..................................................................................................................................................................

5

فصل دوم: ادبیات تحقیق .........................................................................................................................................................

12

2-1-مقدمه ..............................................................................................................................................................................

13

2-2-تعاریف سرمایه فكری ....................................................................................................................................................

14

2-3-ویژگی‌های سرمایه فكری ..............................................................................................................................................

16

2-4-چارچوب مدیریت سرمایه فكری ..................................................................................................................................

16

2-5-مدل‌های اندازه‌گیری سرمایه فكری ................................................................................................................................

18

2-5-1-مدل سرمایه فكری اسكاندیا ......................................................................................................................................

18

2-5-2-مدل ارزیابی دارایی نامشهود .....................................................................................................................................

20

2-5-3-مدل مدیریت دارایی فكری شركت دو ......................................................................................................................

22

2-5-4-مدل سرمایه فكری بانك ملی استریچیسك ...............................................................................................................

23

2-5-4-1-انواع سرمایه دانش محور ......................................................................................................................................

23

2-5-5-مدل سرمایه فكری ادوینسون و مالون (1997) ..........................................................................................................

30

2-5-6-مدل تكنولوژی بروكر ................................................................................................................................................

32

2-5-7-مدل امپریال بانك كانادا .............................................................................................................................................

34

2-5-8-مدل ارزیابی دارایی‌های نامشهود ...............................................................................................................................

36

2-5-9-مدل اینتلكتوس ..........................................................................................................................................................

40

2-5-10-مدل سرمایه فكری چن و همكاران .........................................................................................................................

43

2-5-11-مدل سرمایه فكری مارواسچوما ..............................................................................................................................

46

2-5-12-مدل سرمایه فكری (دارایی‌های نامشهود) سانچز ....................................................................................................

48

2-5-13-مدل سرمایه فكری بونتیس ......................................................................................................................................

50

عنوان

صفحه

2-5-14-مدل سرمایه فكری مریتوم گایدلاین .......................................................................................................................

52

2-6-مورد كاوی ....................................................................................................................................................................

60

2-6-1-مورد كاوی 1) شركت مهندسی آكر ..........................................................................................................................

60

2-6-2-مورد كاوی 2) شركت ای جی اس ...........................................................................................................................

62

2-6-3-مورد كاوی 3) شركت كویی .....................................................................................................................................

64

2-6-4-مورد كاوی 4) شركت لاستیك سازی نوكیین ...........................................................................................................

65

2-6-5-مورد كاوی 5) شركت MW-DATA ....................................................................................................................

67

2-6-6-مورد كاوی 6) چارچوب سرمایه فكری دانشگاهی.....................................................................................................

73

2-6-7-چكیده برخی مقالات مرتبط با سرمایه فكری ............................................................................................................

77

2-7- جمع بندی.....................................................................................................................................................................      

96

2-8-توضیحات تکمیلی مدل مفهومی تحقیق ........................................................................................................................

97

فصل سوم: روش تحقیق ..........................................................................................................................................................

99

3-1-مقدمه .............................................................................................................................................................................

100

3-2-روش تحقیق ..................................................................................................................................................................

100

3-3-جامعه آماری ..................................................................................................................................................................

102

3-4-حجم نمونه و روش نمونه گیری ...................................................................................................................................

103

3-5-ابزار گردآوری اطلاعات .................................................................................................................................................

103

3-6-نمونه تحقیق ...................................................................................................................................................................

104

3-7-پایایی پرسشنامه .............................................................................................................................................................

105

3-8-روایی پرسشنامه..............................................................................................................................................................

106

3-9-روشهای تجزیه و تحلیل داده ها ....................................................................................................................................

108

3-10- تحلیل واریانس یکطرفه............................................................................................................................................

114

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها .............................................................................................................................

115

4-1-مقدمه ..............................................................................................................................................................................

115

4-2-توصیف داده‌های مربوط به ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ......................................................................

116

4-2-1-جنسیت .....................................................................................................................................................................

116

4-2-2-سن ............................................................................................................................................................................

117

4-2-3-میزان تحصیلات .......................................................................................................................................................

118

4-2-4-سابقه كار ..................................................................................................................................................................

119

4-2-5-سمت سازمانی ...........................................................................................................................................................

121

4-3-آمار توصیفی مربوط به سؤالات پرسشنامه .....................................................................................................................

122

4-4-آزمون تحلیل عاملی برای متغیرهای تحقیق ....................................................................................................................

125

4-5-آزمون فرضیات تحقیق ...................................................................................................................................................

129

4-6-بررسی وضعیت ابعاد تشكیل دهنده سه نوع سرمایه ......................................................................................................

138

 

 

4-7-اولویت بندی ابعاد تشكیل دهنده سرمایه فكری .............................................................................................................

138

4-8-اولویت بندی ابعاد تشكیل دهنده سرمایه انسانی ............................................................................................................

138

4-9-اولویت بندی ابعاد تشكیل دهنده سرمایه سازمانی .........................................................................................................

139

4-10-اولویت بندی ابعاد تشكیل دهنده سرمایه ارتباطی ........................................................................................................

141

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری وارائه پیشنهاد ها ....................................................................................................................

144

مقدمه .......................................................................................................................................................................................

145

5-1-نتایج تحقیق ...................................................................................................................................................................

147

5-2-پیشنهادات تحقیق ...........................................................................................................................................................

148

5-2-1-افزایش سطح رضایتمندی كاركنان از حقوق و مزایا ..................................................................................................

148

5-2-2-فعال و كارآمد شدن واحد تحقیق و توسعه سازمان ...................................................................................................

148

5-2-3-افزایش میزان نوآوری و كارآفرینی در مقایسه با سازمان‌های دیگر ............................................................................

149

5-2-4-انطباق زیر ساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی با نیازهای كاری ....................................................................................

150

5-2-5-توسعه و بهینه سازی ساختار سازمانی .......................................................................................................................

150

5-2-6-حفظ مشتریان معتبر ...................................................................................................................................................

151

5-3-جنبه جدید و نوآوری تحقیق .........................................................................................................................................

152

5-4-پیشنهادات برای تحقیقات آتی ........................................................................................................................................

152

پیوست شماره 1) پرسشنامه ....................................................................................................................................................

153

پیوست شماره 2) نتایج آزمون‌های آماری ...............................................................................................................................

159

فهرست منابع ومآخذ ...............................................................................................................................................................

166

دانلود پایان نامه ارزیابی وضعیت سرمایه فکری درشرکت مهندسی وتوسعه نفت


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه ارزیابی وضعیت سرمایه فکری درشرکت مهندسی وتوسعه نفت,

تاريخ : 10 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : حسین | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه راههای پوشش ریسک در بازار سرمایه

پایان نامه راههای پوشش ریسک در بازار سرمایه

دانلود پایان نامه راههای پوشش ریسک در بازار سرمایه

پایان نامه راههای پوشش ریسک در بازار سرمایه
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 578 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 124

پایان نامه راههای پوشش ریسک در بازار سرمایه

چکیده

اصل ثابتی در فرهنگ سرمایه گذاری وجود دارد مبنی بر اینكه سرمایه از ریسك و خطر گریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد؛ به همین خاطراست كه سرمایه­گذاران ریسك گریز، از ورود سرمایه خود به جایی كه خطر و ریسك وجود دارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه­شان هست، امتناع می­كنند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه و تاثیر آن بر تمایل به سرمایه­گذاری است. این تحقیق از نظر روش جزء تحقیقات توصیفی-پیمایشی بوده و از لحاظ هدف نیز جزء تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار فارس می­باشد که حجم نمونه مربوطه 385 نفر برآورد گردید. جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته با تعداد38 سوال استفاده گردید؛ که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 81/0 و روایی آن نیز با بهره­گیری از نظر اساتید محترم و خبرگان امر مورد تایید واقع شد. داده‌های جمع‌آوری شده از طریق نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارخواهندگرفت. نتایج تحقیق حاکی از تایید تمامی فرضیات تحقیق( سه فرضیه اصلی و 14 فرضیه فرعی) بود که در این راستا پیشنهاداتی ارائه گردید. 

کلمات کلیدی: ریسک بازار اولیه، ریسک بازار ثانویه، ریسک غیرمالی،پوشش ریسک، تمایل به سرمایه­گذاری

مقدمه

با توسعه بازارهای مالی در دنیا روز به روز اهمیت و اثرگذاری آنها در تمام جنبه‌های تمدن بشری از جمله اقتصاد و سیاست افزایش یافته است. بحران‌های مالی ناشی از ریسك‌های اوراق بهادار یا یك نوع ابزار مالی در یك كشور می تواند به راحتی زنجیره­ای از بحران‌ها را در گستره بزرگی از كشورها ایجاد كند. مانند بحران ناشی از وام‌های رهنی در امریكا در اواخر سال 2007 كه بازارهای مالی دنیا را با مشكلات بسیاری مواجه كرد. همین موضوع سبب شده توجه و حساسیت نسبت به بازارهای مالی نیز بیشتر شود. در جهان اسلام نیز در سال‌های اخیر با درك نیاز به توسعه بازارها و ابزارهای مبتنی بر شریعت اسلامی، كه متناسب با اصول اسلامی باشد، بازارهای مالی اسلامی با سرعت بسیار زیادی در حال توسعه و تجهیز هستند.لذا در این رابطه سعی بر آن است تا ضمن بررسی عوامل ریسک در بازارهای مذکور، به نحوه پوشش آن نیز اشاره گردد.

اهداف تحقیق

1.بررسی تاثیر ریسک­های موجود در بازار اولیه بر تمایل به سرمایه­گذاری

1-1 بررسی تاثیر ریسک عدم جمع­آوری وجوه نقد به میزان کافی، بر تمایل به سرمایه­گذاری

1-2 بررسی تاثیر ریسک سوء استفاده واسط از وجوه دریافتی، بر تمایل به سرمایه­گذاری

1-3 بررسی تاثیر ریسک عدم فروش دارایی به واسط، بر تمایل به سرمایه­گذاری

1-4 بررسی تاثیر ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی در مرحله بعد، بر تمایل به سرمایه­گذاری

2.بررسی تاثیر ریسک­های موجود در بازار ثانویه، بر تمایل به سرمایه­گذاری

2-1 بررسی تاثیر ریسک نرخ سود یا اجاره­بها، بر تمایل به سرمایه­گذاری

2-2 بررسی تاثیر ریسک اعتباری، بر تمایل به سرمایه­گذاری

2-3 بررسی تاثیر ریسک تورم، بر تمایل به سرمایه­گذاری

2-4 بررسی تاثیر ریسک عملیاتی، بر تمایل به سرمایه­گذاری

2-5 بررسی تاثیر ریسک نواسانات نرخ ارز، بر تمایل به سرمایه­گذاری

 2-6 بررسی تاثیر ریسک نقدینگی، بر تمایل به سرمایه­گذاری

3.بررسی تاثیر ریسک­های غیرمالی، بر تمایل به سرمایه­گذاری

3-1 بررسی تاثیر ریسک سیاسی، بر تمایل به سرمایه­گذاری

3-2 بررسی تاثیر ریسک ناشی از دخالت دولت، بر تمایل به سرمایه­گذاری

3-3 بررسی تاثیر ریسک قوانین و مقررات، بر تمایل به سرمایه­گذاری

3-4 بررسی تاثیر ریسک­های مرتبط با دارایی، بر تمایل به سرمایه­گذاری

تعریف اصطلاحات

ریسک: ریسک در اصطلاح عبارت است از امکان تفاوت بازده از مقدار مورد انتظار. در سرمایه­گذاری، ریسک یعنی احتمال اینکه بازده واقعی (برحسب واحد پول یا درصد) از بازده مورد انتظار متفاوت شود (بری گام و دیگران، 1384 :37).

بازارهای مالی به دو گروه بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می شوند. در بازار پول،  اوراق بهادار با سررسید کوتاه مدت (کمترازیك سال) به منظور تأمین مالی کوتاه مدت و در بازار سرمایه، اوراق بهادار با سررسیدهای طولانی تر (معمولاً بیش از یك سال) جهت تأمین مالی دارایی‌های میان مدت و بلندمدت شرکتها، مورد مبادله قرار می گیرند. بازار سرمایه نیز خود به دو گروه بازار اولیه و بازار ثانویه قابل تقسیم می باشد که نوع اول، مكانی برای مبادله اوراق بهادار تازه انتشار یافته و نوع دوم، محلی برای مبادله اوراق بهادار از قبل منتشر شده هستند (رجب زاده و همکاران، 1385).

بازار پول بازاری برای دادوستد پول و دیگر داراییهای مالی جانشین نزدیک پول است که سررسید کمتر از یکسال دارند. بعبارت صحیح تر بازار پول به عنوان بازار ابزارهای مالی کوتاه مدت با ویژگی اندک بودن ریسک عدم پرداخت، نقدشوندگی و ارزش اسمی زیاد نام برد (قلی زاده و همکاران، 1391).

پوشش ریسک اقتصادی براساس اصل تنوع بخشی منابع و ایجاد تقارن میان دارایی ها و هزینه ها انجام می شود.

در این زمینه پوشش ریسک ترازنامه از طریق تغییر اندازه یا تجدید قیمت دارایی‌ها و یا بدهی‌ها برای کاهش ریسک نرخ بهره انجام می‌گیرد. پوشش ریسک مشارکتی براساس برنامه‌های توزیع و تسهیم ریسک برمبنای مشاركت انجام می شود. پوشش ریسک مشارکتی یکی از راهبردهای اثر بخش برای مدیریت ریسکهای نرخ ارز می‌باشد. پوشش ریسک قراردادی بر ابزارهای انتفاعی و قراردادی متمرکزشده است.

فهرست مطالب

Contents

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1مقدمه. 2

1-2 بیان مساله. 3

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4

1-4 اهداف تحقیق.. 7

1-5 فرضیات پژوهش... 8

1-6 مدل مفهومی تحقیق.. 10

1-7 روش تحقیق.. 10

1-7-1 جامعه آماری و روش نمونهگیری.. 10

1-7-2  روش و ابزار گردآوری اطلاعات... 11

1-7-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 11

1-7-4 قلمرو تحقیق ( زمانی ، مكانی ، موضوعی ) 11

1-8 تعریف اصطلاحات... 11

1-9 تعاریف عملیاتی.. 13

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 14

2-1 مقدمه. 15

2-2 سرمایه گذاری و استراتژهای مالی.. 18

2-3 استراتژهای مالی.. 18

2-4  ریسك... 20

2-4-1 عوامل مؤثر بر ریسك و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی.. 21

2-4-2 عوامل كلان(ریسك سیستماتیك) 21

2-4-2-1 سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت... 21

2-4-2-2 عوامل فرهنگی و اجتماعی.. 22

2-4-2-3  وضعیت صنعت... 22

2-4-2-4  شرایط اقتصادی و دورانهای تجاری و مالی.. 23

2-4-3 عوامل خرد (ریسك غیرسیستماتیك) 24

2-4-3-1  میزان تقاضا و كشش كالای تولیدی شركت... 24

2-4-3-2  سیاستها و خط مشی‌های مدیریت... 24

2-4-3-3  وضعیت مالی و حساب‌های شركت... 25

2-4-3-4  میزان وابستگی تولید شركت به عوامل حیاتی و به خارج.. 26

2-4-3-5  عوامل غیر اقتصادی.. 26

2-5  مطالعات تجربی تاثیر عوامل غیر اقتصادی بر ریسك و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی.. 27

2-5-1  تمایل به ریسك... 27

2-5-2  ادراك ریسك... 27

2-6 ابعاد ادراك ریسك سرمایه گذاری.. 27

2-6-1 عدم اطمینان نسبت به عرضه كنندگان سهام. 28

2-6-2 نگرانی نسبت به وقایع غیر منتظره 28

2-6-3 شفاف نبودن اطلاعات... 29

2-6-4 نقض قوانین و مقررات... 29

2-7 انواع ریسک و روشهای پوشش آن. 30

2-9-7 ریسک بازار اولیه. 30

2-7-1-1 ریسک عدم جمعآوری وجوه نقد به میزان کافی.. 30

2-7-1-2 ریسک سوءاستفاده واسط از وجوه دریافتی.. 30

2-7-1-3 ریسک عدم فروش دارایی به واسط.. 31

2-7-1-4 ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی در مرحله بعد. 31

2-7-2 ریسک بازار ثانویه. 32

2-9-2-1 ریسک نرخ سود با اجارهبها 32

2-9-2-2 ریسک اعتباری.. 33

2-7-2-3 ریسک تورم. 35

2-7-2-4 ریسک عملیاتی.. 36

2-9-2-5 ریسک بازار. 36

2-9-2-6 ریسک نرخ ارز. 37

2-7-2-7 ریسک نوسانات قیمتها 37

2-7-2-8 ریسک نوسانات نرخ بهره 37

2-7-2-9 ریسک نقدینگی.. 38

2-7-2-10 ریسک سرمایهگذاری مجدد. 38

2-7-2-11 ریسک اعمال اختیارات مهندسان مالی جهت طراحی ابزارهای مناسب... 39

2-7-3 ریسکهای غیرمالی.. 40

2-7-3-1 ریسک سیاسی.. 40

2-7-3-2 ریسک دولت... 40

2-7-3-3 ریسک قوانین مقررات... 40

2-9-3-4 ریسکهای مرتبط با دارایی.. 41

2-9-3-5 ریسک هزینههای غیرجاری (غیرعملیاتی) 43

2-10 پیشینه تحقیق.. 44

2-10-1 پیشینه داخلی.. 44

2-10-2 پیشینه خارجی.. 47

فصل سوم: روش تحقیق.. 50

3-1 مقدمه. 51

3-2 فرایند انجام تحقیق.. 52

3-3 روش تحقیق.. 53

3-4 جامعه آماری.. 53

3-5 تعیین حجم نمونه. 53

3-6 ابزارجمعآوری دادهها 54

3-7 روایی پرسشنامه. 55

3-8 پایایی پرسشنامه. 55

93- روش و تجزیه و تحلیل داده 55

فصل چهارم: یافتههای تحقیق.. 56

4-1 مقدمه. 57

4-2- یافته‌های پژوهش... 58

4-3 آمار توصیفی.. 58

4-3-1 جنسیت پاسخگویان. 58

4-3-2 توزیع فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان. 59

4-3-3 توزیع فراوانی میزان سابقه فعالیت پاسخگویان در بورس... 60

4-4 آمار استنباطی.. 61

4-4-1 آزمون فرضیه های تحقیق.. 61

4-4-1-1 فرضیه اصلی اول: ریسکهای موجود در بازار اولیه بر تمایل به سرمایهگذاری تاثیر دارد. 61

4-4-1-2 فرضیه اصلی دوم: ریسکهای موجود در بازار ثانویه، بر تمایل به سرمایهگذاری تاثیر دارد. 61

4-4-1-3 فرضیه اصلی سوم: ریسکهای غیرمالی، بر تمایل به سرمایهگذاری تاثیر دارد. 62

4-4-1-4 سوال اول: ریسک غالب تأثیرگذار بر تمایل به سرمایه گذاری کدام است؟. 63

4-4-1-5 سوال دوم: ریسک غالب در بازار اولیه تأثیرگذار بر تمایل به سرمایه گذاری کدام است؟ 64

4-4-1-6 سوال سوم: ریسک غالب در بازار ثانویه تأثیرگذار بر تمایل به سرمایه گذاری کدام است؟ 64

4-4-1-7 سوال چهارم: ریسک غالب در بازار غیرمالی تأثیرگذار بر تمایل به سرمایه گذاری کدام است؟ 65

4-5 رتبه‌بندی ریسک های بازار اولیه. 67

4-6 تحلیل رتبه‌بندی بازارهای اولیه. 67

4-7 تحلیل  رتبه بندی ریسک بازار ثانویه. 68

4-8 تحلیل ریسک های موجود در بازار های غیرمالی.. 69

4-9 تحلیل رتبه بندی.. 70

4-9-1 ریسک های موجود در بازارهای سه گانه. 70

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات... 71

5-1 مقدمه. 72

5-2 بحث و نتیجه گیری.. 73

5-3 پیشنهادات... 77

5-3-1 پیشنهادات بر اساس فرضیه اصلی اول. 77

5-3-2 پیشنهادات بر اساس فرضیه اصلی دوم. 78

5-3-3 پیشنهادات بر اساس فرضیه اصلی سوم. 79

5-4 سایر پیشنهادها 80

5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 81

منابع و مآخذ. 82

منابع فارسی.. 83

منابع انگلیسی.. 86

ضمائم. 88

ضمیمه الف- پرسشنامه. 89

ضمیمه ب: خروجی.. 92

دانلود پایان نامه راههای پوشش ریسک در بازار سرمایه


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه راههای پوشش ریسک در بازار سرمایه,

<-BloTitle->
<-BloText->